palette
اثربخشي زوج‌درماني تلفيقي رفتاري گروهي بر افزايش رضايت شغلي مردان شاغل در شرکت مل‍ي نفت تهران
ﻫﺎدي ﻗﺎﺿﻲزاده, ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻔﻴﻊ آﺑﺎدي

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي زوج‌درماني تلفيقي رفتاري گروهي بر افزايش رضايت شغلي مراجعان مرد شاغل در شرکت ملي نفت اجرا شد. روش در اين پژوهش از طرح تجربي و پيش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش شامل20 زوج بودند که به‌روش نمونه‌گيري تصادفي ساده از جامعه انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. افراد دو گروه قبل و بعد از مداخله (زوج‌درماني تلفيقي رفتاري گروهي)، پرسشنامه شاخص توصيف شغل را تکميل کردند. برنامه درماني شامل 12 جلسه 45 دقيقه‌اي بود که هفته‌اي يك بار برگزار گرديد. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهشي از آزمون لون ، t استودنت و تحليل کواريانس استفاده شد. يافته‌ها: نمرات دو گروه آزمايش و کنترل با استفاده از تحليل کواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج آزمون نشان داد که تفاوت آماري معناداري بين نمرات گروه آزمايش و کنترل در خرده‌مقياس‌هاي ماهيت کار، رضايت از سرپرست و رضايت از همکاران وجود دارد. اما تفاوت معناداري در سطح 01/0 در خرده‌مقياس‌هاي رضايت از حقوق دريافتي و شرايط ترفيعات بين نمرات گروه آزمايش و کنترل مشاهده نشد. نتايج پژوهش نشان داد که زوج-درماني تلفيقي رفتاري گروهي، رضايت از همکاران، سرپرست و ماهيت کار را به‌گونه معناداري افزايش داده در حالي که روي رضايت از حقوق دريافتي و رضايت از شرايط ترفيعات تاثير مثبت نداشته است. از اين‌رو يکي از راه‌هاي افزايش رضايت شغلي (رضايت از ماهيت کار، سرپرست و همکاران) توجه به زوج‌درماني به‌خصوص زوج‌درماني تلفيقي رفتاري گروهي مي‌باشد و رضايت از حقوق دريافتي و شرايط ترفيعات نيز از عوامل ديگري هم‌چون مقدار حقوق و شرايط ترفيعات بيشتر تاثير مي-پذيرد.
واژگان کلیدی
پرسشنامه شاخص توصيف شغل، رضايت زناشويي، رضايت شغلي، زوج‌درماني تلفيقي رفتاري، گروه درمان‍‍ي.

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.