palette
رابطه ابعاد انگیزش شغلی خودتعیینکنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد انگیزش شغلی خود‌ تعیین کنندگی با اشتیاق شغلی است. نمونه شامل 200 نفر (150مرد و 50 زن) از کارکنان شرکت ذوب آهن استان اصفهان بود که به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه انگیزش شغلی خود‌تعیین‌کنندگی بلیس و پرسشنامه اشتیاق شغلی استفاده شد. بهمنظور تحلیل نتایج از روشهای همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی-دار بین سه بعد انگیزش شغلی خودتعیینکنندگی (انگیزش درونی، خودپذیر و درون فکنی شده) با اشتیاق شغلی و رابطه منفی معنیدار بین ابعادی که از نظر خودتعیینکنندگی در سطح پایین هستند (انگیزش بیرونی، بی‌انگیزگی درونی و بی انگیزگی بیرونی) با اشتیاق شغلی است. همچنین یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهند که ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین‌کنندگی رابطه معنیداری با ابعاد اشتیاق شغلی (جذب، نیرومندی و وقف خود) دارد. به عبارتی سطوح بالای انگیزش شغلی خودتعیینکننده به پیامدهای مثبتی مانند اشتیاق شغلی میانجامد.
واژگان کلیدی
انگیزش شغلی خودتعیینکنندگی، اشتیاق شغلی

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.