palette
اثربخشي آموزش هدفگذاري شغلي بر انتخاب شغل دانشجويان
زﻫﺮا ﻗﺎﺳﻤﻲ, ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎري ﻧﻴﺎ, ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ

چکیده
انتخاب شغل يکي از جنبـه‌هاي مختلف زنـدگي است، که انتخاب مناسب آن مي‌تواند زمينه‌ساز احساس رضايت در ساير زمينه‌هاي زندگي شود. پژوهش حاضر براي تعيين اثر آموزش هدفگذاري شغلي بر دانشجويان ‌سال آخر کارشناسي‌ رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور تهران در انتخاب اهداف شغلي خود، و تعيين شغل مناسب، براساس شناخت هرچه بيشتر نسبت به نيازها، اهداف، علايق، توانايي‌ها و متناسب با تيپ شخصيتي ‌خود انجام شده است. پرسشنامه محقق ساختهِ انتخاب شغل، ابتدا در اختيار نمونه 80 نفري از دانشجويان قرار گرفته و پس از اصلاح نهايي بر روي يک نمونه 50 نفري از دانشجويان کارشناسي رشته روان‌شناسي پيام‌نور اجرا و سپس از بين آنها 40 نفر آزمودني‌ بهطور تصادفي در دو گروه آزمايش (20=n) و کنترل (20=n)، براي‌ اجراي روش آزمايشي از نوع پيش‌آزمون–پس‌آزمون جايگزين شدند. گروه آزمايش طي‌10 جلسه، تحت آموزش هدفگذاري شغلي قرارگرفتند. يافتهها نشان داد که ميانگين گروه آزمايش بهطور معناداري از ميانگين گروه کنترل بالاتر بود که اين افزايش را به عمل آزمايشي نسبت داد. نتايج حاکي از اثربخشی هدفگذاري شغلي بر انتخاب شغل شرکت‌کنندگان است. يافته‌هاي حاصله از تمام خرده مقياسهاي موجود در مقياس‌ انتخاب شغل (نگرش، انتظارات و توانايي ‌انجام‌کار) نيز حاکي از تاثير آموزش هدفگذاري شغلي بود.
واژگان کلیدی
هدفگذاري ‌شغلي، انتخاب ‌شغل، نظريه ‌هدفگذاري

منابع و مآخذ مقاله

-


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.