اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مسأله با تأکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین

ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎورز اﻓﺸﺎر, اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ, زﻫﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺸﻲ, ﺷﻜﻮه ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد, ﺑﺎﻗﺮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ذاﻛﺮ

چکیده


این پژوهش به‌منظور اثربخشی مشاوره گروهی با شیوه حل مسئله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوج‌ها طراحی و اجرا گردید. جامعه پژوهش حاضر زوج‌های ساکن شهرستان کرج بودند. با توجه به اهداف پژوهش از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه استفاده شده است و از میان جامعه 12 زوج انتخاب شدند و سپس با توجه به طرح پژوهشی به کار رفته که از طرح‌های نیمه آزمایشی (گروه کنترل نابرابر) بود 6 زوج در گروه کنترل به شیوه تصادفی جایگزین شدند. و روش آماری مرد استفاده t استودنت مستقل بود. پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و شنك به‌عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی با شیوه حل مسئله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوج‌ها موثر بوده است. مشاوره گروهی با شیوه حل مساله با تاکید بر نیازهای بنیادین توانست باعث افزایش گفتگوی سازنده زوج‌ها شود و هم‌چنین باعث کاهش الگوی توقع-کناره‌گیر و اجتناب متقابل زوج‌ها گردد که همگی این فرضیه‌ها در سطح 5% معنادار بودند.

واژگان کلیدی


حل مسأله، نيازهاي بنيادين، الگوهاي ارتباط

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.