اثر بخشی آموزش‌های کارآفرینی و روانشناختی بر توانمندسازی شهروندان

شهناز طباطبایی, فریبا روایی

چکیده


هدف این پژوهش توانمندسازي (فردي، اجتماعي و اقتصادي) شهروندان زن باسواد، فاقد مهارت و شغل ساكن در حوزه تحت پوشش شهرداري است. پژوهش حاضر در حيطه تحقيقات شبه آزمايشي جاي مي‌گيرد. جامعه آماري پژوهش عبارتند از تمامي زنان ديپلم، فوق‌ديپلم، ليسانس و بالاتر فاقد مهارت و شغل ساكن در منطقه‌ی چهار شهرداری تهران كه در دامنه سني 20 تا 55 سال قرار دارند. تعداد 150 نفر به عنوان گروه نمونه تحقيق در نظر گرفته شدند كه 100 نفر به عنوان گروه آزمايش تحت آموزش قرار گرفتند و 50 نفر ديگر كه از توانايي‌هاي فوق‌الذكر نيز برخوردار نبودند، تحت آموزش قرار نگرفتند و به عنوان گروه كنترل مورد بررسی قرار گرفتند. براي پاسخ به سؤالات پژوهش، از 5 پرسشنامه تحت عناوین: اطلاعات فردي، آماده‌سازي شغلي، مهارت‌هاي زندگی،‌اجتماعی و كسب و كار (کارآفرینی) و توانمندسازي استفاده شد و براي تجزيه وتحليل داده ها، مدل آماري ANCOVA نیز به کار گرفته شد. یافته ها نشان می‌دهند كه آموزش‌های آماده‌سازي شغلي، مهارت‌های زندگی، اجتماعی وکسب وکار (کارآفرینی) بر توانمندسازی شهروندان زن مؤثر است.

واژگان کلیدی


آموزش، کارآفرینی، روانشناختی، توانمندسازی، شهروندان زن، شهرداری، آماده‌ سازی شغلی، مهارت زندگی، مهارت اجتماعی

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.