اثر بخشی برنامه آماده سازي شغلي به روش گروهي بر هويت شغلي مغشوش دانشجويان دختر

حسین کشاورز افشار, ابوالقاسم خوش کنش, مهدی خاص محمدی, زهرا جهانبخشی

چکیده


این پژوهش به منظور اثر بخشی برنامه آماده سازي شغلي به روش گروهي بر هويت شغلي مغشوش دانشجويان دختر انجام گرفت . جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می داد. روش نمونه گیری داوطلبانه بود و11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه کنترل قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه هویت شغلی دایلاس بود. اين پژوهش يك طرح نيمه تجربي بود. در اين پژوهش از طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برنامه آماده سازي شغلي به روش گروهي بر هويت شغلي مغشوش دانشجويان دختر در سطح 5% معنادار بوده است. همچنین برنامه آماده سازي شغلي به روش گروهي در سطح 05/0 باعث کاهش نمرات افراد در گروه آزمایش گردید وموجب تبدیل آن به هویت شغلی موفق گردید.

واژگان کلیدی


برنامه آماده سازي شغلي، هويت شغلي مغشوش، هویت شغلی موفق

تمام متن:

PDF

منابع و مآخذ مقاله


-


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.