palette
تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه های پیام نور استان خوزستان
نازنین محمدی, سید علی سیادت, سعید رجایی پور

چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه  تعیین  و طراحی الگوی ساختاری رابطه فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه های پیام نور استان خوزستان می باشدو جامعه آماري شامل، کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاههای پیام نور استان خوزستان بود، که ازطریق نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي متناسب با حجم نمونه و با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان  حجم نمونه  برآوردشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگیبود. که از سه پرسشنامه عدالت سازمانی ، نیهوف و مورمن، ( 1993) با سه مولفه عدالت توزيعي، رويّه اي،  مراوده ای و پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران، ( 2004) وپرسشنامه اخلاق حرفه­ای کادوزير (2002) استفاده شده است که ضریب پایایی الفای کرونباخ آنها به ترتیب 94/0، 93/0 و83/0   بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS24 و AMOSE  استفاده شده است. یا فته هانشان داد که الف) اثر مستقیم متغیر فضیلت سازمانی بر متغیر عدالت سازمانی به لحاظ آماری معنادار است (74/0 = R).ب) اثر مستقیم متغیرهای فضیلت سازمانی و اخلاق حرفه­ای به لحاظ آماری معنادار است (31/0 = R).ج) اثر مستقیم متغیر اخلاق حرفه­ای بر عدالت سازمانی به لحاظ آماری معنادار است (16/0 = R).درنهایت اثر غیرمستقیم متغیر فضیلت سازمانی بر متغیر عدالت سازمانی  بانقش میانجی اخلاق حرفه ای به لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین متغیر اخلاق حرفه­ای رابطه بین متغیر فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی نقش میانجی ایفا نمی­کند. همچنین در فضای توأم با اعتماد، صداقت و خوش بینی کارکنان از انجام دادن رفتارهای غیرمولد و بی­فایده ناشی از بی اخلاقی اجتناب می­کنند و به کارهای مولد روی می­آورند که این امر زمینه یادگیری و رشد آنها را فراهم می­سازد و عدالت سازمانی را بسط می­دهد
واژگان کلیدی
عدالت سازمانی-فضیلت سازمانی-اخلاق حرفه ای -اعضای هیات علمی-کارکنان دانشگاه

منابع و مآخذ مقاله

امیدی، نبی؛ عسگری، حشمت الله؛ امیدی، محمدرضا.(1395). بررسي تاثير اخلاق حرفه اي بر كارايي پرستاران بيمارستان امام (ره) و مصطفي خميني (ره) شهر ايلام. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره3، صص 65-73.

حسن زاده ثمرين ، ت. همتي نوع دوست ، م. نيكرو احمدگورابي، ح.(1393). بررسي تأثير سرماية اجتماعي بر فضيلت سازماني(مطالعة موردي: شهرداري رشت)،مدیریت دولتی6(1) : 84-67

سرمدی، محمدرضا.(1395). ارايه مدل علي اخلاق كار اسلامي و تعهد سازماني با نقش واسطه اي عدالت سازماني و ارزش هاي شغلي. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(3)، صص61-74.

فراستخواه محمد.(1385). اخلاق علمي رمز ارتقاي آموزش عالي: جايگاه وساز و كارهاي اخلاقيات حرفه اي علمي در تضمين كيفيت آموزش عالي ايران. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري ، شماره 27: 1-13

قراملکي، فرامرز.(1388). اخلاق حرفه‌اي. تهران: انتشارات سر آمد

مشبکی اصفهانی ،ا.رضایی،ز.(1393). بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ، 22(73):23-1

يقين لو ،م؛جواهردشتی،ف؛وخليلی، ( 1386) اصول اخلاق حرفه ای:از تدوين تا عمل.آرشيو مقالات. تهران. انتشارات پايدار.

Barclay‚ L. A. Markel‚ K.S., J.E. (2012). Virtue theory and organizations: considering persons with disabilities, Journal of Managerial Psychology, 27 (4): 330 – 346.

Barber, M., Donnelly, K. and Rizvi, S. (2013). An avalanche is coming, higher education and the revolution ahead, Institute for Public Policy Research, London.

Burns T, Carpenter J, (2008), Organizational Citizenship and Student Achievement, Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1(1), 51 – 58.

Cameron. K.S., Bright. D., Caza. A. (2004). Exploring the relationship between organizational virtuousness and performance. American behavioral scientist, . 47(6): 1-24.

Cadozier,V,(2002) The moral profession: A study of moral development and professional ethics, Retrieved from proquest.com,

Cropanzano, R., Byrne, Z.S., Bobocel , D.R., & Rupp, D.E.(2001).Moral virtues, fairness heuristics, social entities , and other denizens of organizational Justice. Journal of Vocational Behavior ( 58):164- 209.

Garg P, Rastogi R, (2006). Climate profile and OCBs of teachers in public and private schools of India, International Journal of Educational Management, 20(7), 529-541.

Hessel, I. (2013). Developing A Virtuos Aspect of Leadership: ACase Study of the Virtuous Projects Approach to Leadership Development, Master Thesis in Education, Department of Educational Research, University of Oslo.

Niehoff, B.P., and Moorman, R.H. (1993), "Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior", Academy of Management Journal,12 (36):,527-56.

Oplatka,I. Nupar,I.(2015). The intellectual identity of educational administration: views of academics. International Journal of Educational Management,28(5): 546-559.

Qureshi .H, Frank.J, Lambert.E& Klahm,Ch and Smith,B.(2016). Organisational justice’s relationship with job satisfaction and organizational commitment among Indian police. Theory, Practice and Principles,2:pp1–21.

Sandman,L., Molander,U and Benkel,I.(2016). Developing organizational ethics in palliative care:A three-level approach. Nursing Ethics,5:pp1–13.

Schminke.M, Arnaud.A, Taylor.R.(2015). Ethics, Values, and Organizational Justice: Individuals, Organizations, and Beyond. Journal of Business Ethics ,130(3), pp 727–736.

Tsao (2013).Inequity at work: its measurement and association with worker health. Work Stress. 16(4):pp287-301.

Wickramaratne ,W.P. R.(2014). Organizational Commitment and Employee Perceived TQM Excellence Empirical Evidence from Manufacturing Firms in Sri Lanka. Management and Labor Studies, 38(4):pp 399–409.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.