palette
تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه های پیام نور استان خوزستان

چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه  تعیین  و طراحی الگوی ساختاری رابطه فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه های پیام نور استان خوزستان می باشدو جامعه آماري شامل، کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاههای پیام نور استان خوزستان بود، که ازطریق نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي متناسب با حجم نمونه و با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان  حجم نمونه  برآوردشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگیبود. که از سه پرسشنامه عدالت سازمانی ، نیهوف و مورمن، ( 1993) با سه مولفه عدالت توزيعي، رويّه اي،  مراوده ای و پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران، ( 2004) وپرسشنامه اخلاق حرفه­ای کادوزير (2002) استفاده شده است که ضریب پایایی الفای کرونباخ آنها به ترتیب 94/0، 93/0 و83/0   بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS24 و AMOSE  استفاده شده است. یا فته هانشان داد که الف) اثر مستقیم متغیر فضیلت سازمانی بر متغیر عدالت سازمانی به لحاظ آماری معنادار است (74/0 = R).ب) اثر مستقیم متغیرهای فضیلت سازمانی و اخلاق حرفه­ای به لحاظ آماری معنادار است (31/0 = R).ج) اثر مستقیم متغیر اخلاق حرفه­ای بر عدالت سازمانی به لحاظ آماری معنادار است (16/0 = R).درنهایت اثر غیرمستقیم متغیر فضیلت سازمانی بر متغیر عدالت سازمانی  بانقش میانجی اخلاق حرفه ای به لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین متغیر اخلاق حرفه­ای رابطه بین متغیر فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی نقش میانجی ایفا نمی­کند. همچنین در فضای توأم با اعتماد، صداقت و خوش بینی کارکنان از انجام دادن رفتارهای غیرمولد و بی­فایده ناشی از بی اخلاقی اجتناب می­کنند و به کارهای مولد روی می­آورند که این امر زمینه یادگیری و رشد آنها را فراهم می­سازد و عدالت سازمانی را بسط می­دهد
واژگان کلیدی
عدالت سازمانی-فضیلت سازمانی-اخلاق حرفه ای -اعضای هیات علمی-کارکنان دانشگاه

منابع و مآخذ مقاله

امیدی، نبی؛ عسگری، حشمت الله؛ امیدی، محمدرضا (1395). بررسي تاثير اخلاق حرفه‌اي بر كارايي پرستاران بيمارستان امام (ره) و مصطفي خميني (ره) شهر ايلام. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره (3): 65-73.

بهزادی، الهام؛ نعامی، عبدالرضا؛ بشلیده، کیومرث (1392). بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون. مجله دست آوردهای روانشناختی، دوره 20، شماره 2، صص 233-256.

پرند، کوروش؛ یادگارزاد، غلامرضا؛ خدایی، ابراهیم (1391). انتخاب رشته، انتخاب آینده، راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری. تهران: مرکز انتشارات سازمان سنجش کشور، مرکز انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.

توفیق، عبدالعزیز؛ رحیمی، غلامرضا (1394). رابطه بین فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و تحول سازمانی. کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی.

حسن زاده ثمرين، ت. همتي نوع دوست، م. نيكرو احمدگورابي، ح. (1393). بررسي تأثير سرماية اجتماعي بر فضيلت سازماني (مطالعة موردي: شهرداري رشت)، فصلنامه مدیریت دولتی6(1): 84-67.

ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ, اﺑﺎﺻﻠﺖ، نیری، پژمان (1391) بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی شهید بهشتی، دوره چهارم، شماره 12، 79-100.

خشوعی، مهدیه سادات، نوری، ابوالقاسم (1392). ساختار عاملی فضيلت سازماني و نقش رفتار شهروندي سازماني در آن. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 14(4)، صص 26-34.

دانایی‌فرد، ناهید امراللهی بیوکی، علی اصغر فانی (1394) ادراک از فضیلت سازمانی: حلقه مفقوده پارادایم مثبت‌گرایی در عرصه مطالعات سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی، دوره 6، (22) :15-34.

سيادت، ع، راهسار، م، زارع زاد، ل (1393) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و هويت سازماني در ميان كارمندان دانشگاه اصفهان. فصلنامه آموزش عالي6(21) 89-101.

سرمدی، محمدرضا (1395). ارايه مدل علي اخلاق كار اسلامي و تعهد سازماني با نقش واسطه‌اي عدالت سازماني و ارزش‌هاي شغلي. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(3): 61-74.

شیخی، ایوب؛ مصلحی، مهدی؛ صالحی، اعظم (1395). تاثيرات متقابل رفتار سياسي و اخلاق حرفه-اي و تعهد سازماني و ارتقاي كيفيت آموزش عالي (مطالعه موردي شهرداري بوشهر). نشریه مدیریت شهری، شماره 44، صص288-279.

کهرودی، زهرابهنام فر، رضا، عمایتی، ترانه، نیاز آذر، کیومرث (1393) رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی، نشریه پرستاری ایران ارديبهشت 1393، دوره 27، شماره 87، صص 34-42.

گل پرور، م، اشجع، آ. (1393). رابطه باورهاي سازماني عادلانه با پيوستگي گروهي، احترام گروهي، مشاركت در تصميم‌گيري، تعارض نقش، ارتباطات سازماني و رضايت شغلي. مجله علوم انساني 16(70): 57-27.

مشبکی اصفهانی، ا. رضایی، ز (1393). بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(73):23-1.

نیک پی، ایرج؛ ستار، آزیتا؛ ملکیان مفرد، مرجان (1395). بررسي تاثير سبك رهبري اخلاقي مديران بر سرمايه اجتماعي معلمان با ميانجيگري فضيلت سازماني مدارس ابتدايي شهر خرم آباد. نشریه مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 5 (1)، صص162-131.

نعمتي، محمد علی؛ محسني، هدی (1389). اخلاق در آموزش عالي: مولفه‌ها، الزامات و راهبردها. هران: نشر پژوهشكده تحقيقات استراتژيك.

يقين لو، م؛ جواهردشتی، ف؛ خليلی، و. ( 1386) اصول اخلاق حرفه‌ای: از تدوين تا عمل. آرشيو مقالات. تهران. انتشارات پايدار.

Aronson E. (2001). Integrating leadership styles and ethical perspectives. Canadian Journal of Administrative Sciences; 18: pp244-256.

Baumeister, R. F. , Akslain, J. J. (2000). personality, and social relations: Self-control as the moral muscle. Journal of Personality,67,pp1165-1194.

Boateng, F. D. , & Hsieh, M. -L. (2018). Misconduct Within the “Four Walls”: Does Organizational Justice Matter in Explaining Prison Officers’ Misconduct and Job Stress? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 63(2), 289–308.

Bolino, M. C. , Turnley, W. H. , & Bloodgood, J. M. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27(4):pp 505-522.

Boyce, B. (2017). The Balance of Professional Ethics. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(7), 1120–1123.

Cadozier,V,(2002) The moral profession: A study of moral development and professional ethics, Retrieved from proquest. com.

Cameron, K, Bright, D, Caza, A. (2004). Exploring The Relationship Between Organizational Virtuousness and Performance, American behavioral scientist, 47, pp: 1-24.

Chun‚ R. (2005). Ethical Character and Virtue of organization, An Empirical Assessment and Strategic Implications. Journal of Business Ethics, 57,pp 269-284.

Donada, C. , Mothe, C. , Nogatchewsky, G. , & de Campos Ribeiro, G. (2017). The Respective Effects of Virtues and Inter-organizational Management Control Systems on Relationship Quality and Performance: Virtues Win. Journal of Business Ethics, 154(1), 211–228.

Deconinck, J. (2010). The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees' level of trust. Journal of Business Research, 63,pp 1349–1355.

Feldman P, Bahamonde R, Bellido I (2014). Business ethics, corporate social responsibility, and firm value in the oil and gas industry. Society of Petroleum Engineers, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 26-29.

Gavin, J, Mason, R. (2014). The Virtuous Organization: The Value of Happiness in the Workplace. Organizational Dynamics, 33(4), pp: 379-392.

Hackett, R. D. , & Wang, G. (2012). Virtues and leadership: An integrating conceptual framework founded in Aristotelian and Confucian perspectives on virtues. Management Decision, 50(5):pp 868-899.

Herr, R. M. , Bosch, J. A. , Loerbroks, A. , Genser, B. , Almer, C. , van Vianen, A. E. M. , & Fischer, J. E. (2018). Organizational justice, justice climate, and somatic complaints: A multilevel investigation. Journal of Psychosomatic Research, 111, 15–21.

Kafi, Z. , Motallebzadeh, K. , & Ashraf, H. (2018). Developing, localizing & validating code of professional ethics through PLS-SEM: EFL university instructors’ perspectives. Cogent Education, 5 (1) 25-26.

Kim, S. J. , & Chung, E. K. (2019). The effect of organizational justice as perceived by occupational drivers on traffic accidents: Mediating effects of job satisfaction. Journal of Safety Research, 68, 27–32.

Kras, K. R. , Dmello, J. R. , Meyer, K. S. , Butterfield, A. E. , & Rudes, D. S. (2018). Attitudes Toward Punishment, Organizational Commitment, and Cynicism: A Multilevel Analysis of Staff Responses in a Juvenile Justice Agency. Criminal Justice and Behavior, 46(3), 475–491.

Ladebo OJ, Awotunde JM, AbdulSalaam-Saghir P. (2008). Coworkers' and supervisor interactional justice: Correlates of extension personnel's job satisfaction, distress, and aggressive behavior. J Behav Appl Manage. 9(2):pp206-2017.

Lipponen ,Y. N. Olkkonen . MSer . RMyyry. (2004). Disabilities "Virtue theory and organizations: considering persons with disabilities&quot. Journal of Managerial Psychology, 27(4): pp. 330 – 346.

Mayrez. K. GH. (2000) . The impact of unfair treatment on depressive mood: the moderating role of self-esteem level and self-esteem instability. Pers Soc Psychol Bull. 35(5):pp643-55.

Meier. L, Semmer NK, Hupfeld J. (2009). The impact of unfair treatment on depressive mood: the moderating role of self-esteem level and self-esteem instability. Pers Soc Psychol Bull. 35(5):pp643-55.

Meyer, M. (2016). The Evolution and Challenges of the Concept of Organizational Virtuousness in Positive Organizational Scholarship. Journal of Business Ethics, 153(1), 245–264.

Moorman, R. H. (1991), "Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: do fairness perceptions influence employee citizenship?", Journal of Applied Psychology.

Niehoff. Brian P and Robert H. Moorman(1993), "Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior", The Academy of Management Journal Vol. 36, No3, pp. 527-556 .

Oplatka,I. Nupar,I. (2015). The intellectual identity of educational administration: views of academics. International Journal of Educational Management,28(5): 546-559.

Rego. A. , Riberiro. N. , Cunha. M. P. (2010). Perception of organizational virtuousness and happiness as a predictor of organizational citizenship behavior, Journal of business ethics. 14 (93): 215- 235.

Richard, B Robert. (2007). Empowerment and continuous improved in the United States, Mexico, Poland and India: Predicting fit on the basis of he dimensions of power distances and individualism. Journal of Applied Psychology, 85(5),pp 643-658.

Sandman,L. , Molander,U and Benkel,I. (2016). Developing organizational ethics in palliative care:A three-level approach. Nursing Ethics,5:pp1–13.

Schminke. M, Arnaud. A, Taylor. R. (2015). Ethics, Values, and Organizational Justice: Individuals, Organizations, and Beyond. Journal of Business Ethics ,130(3), pp 727–736.

Seligman, M. (2007). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, pp: 5-14.

Shakerian I. (2011). The relationship of the ethical climate and organizational citizenship behavior among the nurse of Rasht public hospital. Bimarestan Quarterly, 11(1),pp25-35.

Shapoval, V. (2019). Organizational injustice and emotional labor of hotel front-line employees. International Journal of Hospitality Management, 78, 112–121. doi:10. 1016/j. ijhm. 2018. 10. 022.

Shdaimah, C. S. , & McGarry, B. (2017). Social Workers’ Use of Moral Entrepreneurship to Enact Professional Ethics in the Field: Case Studies from the Social Justice Profession. The British Journal of Social Work, 48(1), 21–36. doi:10. 1093/bjsw/bcx013.

Singer G. A. ; Ryff, R. F K. (2004). Transformational versus servant leadership: a difference in leader focus, Leadership & Organizational Development Journal, 25 (3/4):pp349-361.

Stanak, M. (2018). Professional ethics: the case of neonatology. Medicine, Health Care and Philosophy.

Stroh, L. K. , Northeraft, G. B. , Neale. M. A. (2002). Organizational behavior . A Management Challenge(3rd . ed. ) New Jersy: Lea. Tsao SH. The relationship of internal auditors’ business ethics perception and organizational identification. J Occup Organ Psychol 70(3): 23-45.

Tlaiss, H. , Elamin, A. (2015). Exploring the relationship between organizational citizenship behavior and organizational justice in the Islamic Saudi Arabian context. Journal of Management Development, 34(9), pp1042-1060.

VanYperen NW, Hagedoorn M, Zweers M, Postma S. (2000). Injustice and employees' destructive responses: The mediating role of state negative affect. Soci Justice Res. 13(3):pp291-312.

Vitez O. (2010). What is the relationship between corporate culture and ethics? J Bus Ethics, 100(2): pp30- 515.

Witt JC, Clark LA, Elliott SN. (2002). Cognitive affective stress response: Effects of individual stress propensity on physiological and psychological indicators of strain. Psychological Reports, 88 :pp768 – 784.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.