palette
طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی
مجتبی تجری, ابراهیم صالحی عمران, یداله مهرعلی زاده, محسن علیزاده ثانی

چکیده

یکی از مهمترین رسالت‌های دانشگاه و آموزش‌عالی می‌تواند آماده‌سازی افراد برای ورود به دنیای بازارکار باشد، و علوم‌انسانی به صورت اعم و علوم‌تربیتی به صورت اخص از این قاعده مثتنی نیست، این در حالی است که به نظر می‌رسد علوم‌تربیتی در حوزه اشتغال با چالش‌هایی روبرو است. در این راستا پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال‌زایی صورت پذیرفت، همچنین پژوهش از نوع کیفی که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت پذیرفته است، به علاوه با توجه به استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با 28 نفر از اعضای هیات‌علمی و فارغ‌التحصیلان این رشته انجام شد و اطلاعات جمع‌آوری شده در نرم‌افزار ATLAS.tiTM، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت 269 شناسه، 39 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد، نتایج داده‌های در طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و کدگذاری انتخابی حاکی از تاثیر عوامل متعددی بر پدیده محوری پژوهش داشت. همچنین، یافته‌های مطالعه در چارچوب یک الگو شامل؛ پدیده محوری، شرایط علی، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله‌گر و پیامدها تحلیل شده است.

واژگان کلیدی
علوم‌تربیتی، سیستم دانشگاهی، اشتغال زایی

منابع و مآخذ مقاله

داخل کشور

- آقاپور، شهلا، موحد محمدی، سید حمید، علم بیگی، امیر و شعبان علی فمی،حسین (1391). بررسی نقش مهارتهای توسعه فردی در برنامه درسی در شکل‌گیری قابلیت اشتغال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره 63، صص 113-128

- انتظاری، یعقوب (1388)، ارائه الگویی برای هماهنگ‌سازی نظام آموزش‌عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، شماره 53، صص 1-27

- اولادیان، معصومه، نراقی، سیف، نادری، عزت الله و شریعت‌مداری، علی (1389)، بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه‌درسی دوره کارشناسی علوم‌تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، فصلنامه اندیشه‌نو در علوم‌تربیتی، سال پنجم، شماره دوم، صص 80-103

- ایزدی، صمد، صالحی عمران، ابراهیم، قربانی، عادل (1389)، ارزيابي وضعيت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي، مجله آموزش عالی، دوره 3، شماره 2، صص 1-24

- الفاویان، نادر (1389). بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز. نامۀآموزش‌عالی، سال سوم، شمارة یازدهم، صص 179-194

- باقری نژاد، جعفر (1387). سيستم ارتباط دانشگاه وصنعت براي توسعه فنّاوري در ايران، سازوكارها و پيشنهادها. سياست علم و فناوري، سال اول، شماره 1، صص 1-14

- بختیاری، صادق (1385). تحلیلی از وضعیت اشتغال و بیکاری نظام آموزش عالی، مجموعه مقالات اولین همایش، اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، دانشگاه شهید مدرس

- بروجني، مجید و همکاران (1391). بررسي عوامل مؤثر بر عدم بکارگيري دانش‌آموختگان رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشی استان چهارمحال و بختیاري در پستهاي تخصصی و مدیریتی، دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزي آموزشی، سال اول، شماره 1، صص 33-54

- بیگدلی، مژگان، کرامتی، محمدرضا، بازرگان، عباس بازرگان (1391)، بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزي در آموزش‌عالی، شماره 65، صص 111-131

- پاریاد، رحمان و معدن دار آرانی، عباس (1387). چشم انداز علوم انساني و معرفت‌هاي ميان رشته‌اي، سخن سمت، شماره 20، صص 83-114

- پرداختچی، محمدحسین، بازرگان، عباس، آراسته، حمید و مظفری، گشتاسب (1391)، شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاه ها از دیدگاه جامعه علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، سال 18، شماره 1، صص 91-112

- پورعزت، علی اصغر، خواستار، حمزه، عطار، غزاله، فراحی، محمدمهدی و نرگسیان، عباس (1387)، الگوي مطلوب طرّاحي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي ايران در عصر جهاني شدن، دانشگاه اسلامي، سال دوازدهم، شماره 4، صص 3-21

- پورکاظمی، محمد حسین (1388). بررسی وضعیت راهیابی فارغ‌التحصیلان رشته‌ها ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه‌های دولتی به بازار کار. فصلنامه پژوهش برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، دوره 15، شماره 2، صص 127-150

- ثمری و عیسی، یمنی دوزي سرخابی، محمد، صالحی‌عمران، ابراهیم و گرائی نژاد، غلامرضا (1392). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند توسعه دانشگاهی دردانشگاه‌هاي دولتی ایران، دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزي آموزشی، سال 2، شماره 4، صص 67-100

-رجانعلی زاده چوب بستی، حیدر، خاکزاد، زینب و مرادی، فاطمه (1391)، در پژوهشی با عنوان شایستگی‌هاي کانونی دانشجویانِ دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟، دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزي‌آموزشی، سال اول، شماره 2، صص 61-112

- جمالي زواره، بتول، نصر، احمدرضا، آرمند، محمد و نیلی، محمدرضا (1388)، تبيين معيارهاي محتوايي تأليف و تدوين كتاب‌هاي درسي دانشگاهي رشته‌هاي علوم‌تربيتي، مشاوره و روان شناسي، سخن سمت، شماره 21 ، صص 31-49

- جهاني، جعفر. (1384)، نقد و بررسي كميت و كيفيت برنامة درسي مصوب دورة دكتري برنامه‌ريزي درسي در ايران، خبرنامة داخلي انجمن برنامه‌ريزي درسي در ايران، سال سوم، شمارة 6

- حسین پور، محمد، شريعتمداری، علی، نادری، عزت الله و نراقی، مریم (1386)، نگرش استادان علوم‌تربيتي به سرفصل برنامه‌هاي تحصيلي رشتة كارداني وكارشناسي آموزش ابتدايي درآموزش‌عالي ايران، دانش و پژوهش در علوم‌تربيتي، شمارة پانزدهم، صص 95-118

- حسینی، سید کرامت،تبریزی امید، حسن‌زاده، محمدتقی (1393)، ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موثر بر افزایش کیفیت آموزش عالی ایران و ارایه راهکارهای بهینه، مطالعه موردی: رشته‌های شهرسازی و علوم‌تربیتی، مديريت شهري، دوره 13، شماره 37، صص28 7 -298

- خورسندی طاسکوه، علی (1387). گفتمان میان‌رشته‌ای دانش، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران

- خورسندي طاسکوه‌، علی (1388). تنوع گونه شناختی در آموزش و پژوهش میان رشته‌ای، مطالعات میان رشته ای، دوره 1، شماره 4، صص 57-83

- خورشیدي، عباس و فرخی، داوود (1391). مؤلفه هاي سازنده شایستگی‌هاي مهارت آموختگان. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزي آموزشی، سال اول، شماره 2، ص 131-161

- داورپناه، محمد رضا (1384). روابط میان‌رشته‌ای در علوم‌انسانی: تحلیلی استنادی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 18، صص 17-36

- دیزج، تقی‌، رسول و فراستخواه، مقصود (1393)، تحلیل فازی عوامل موثر بر توازن برابری آموزش‌عالی و توسعه اقتصادی در سطح کلان، دوفصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال سوم، شماره 5، صص 25-50

- ذاکرصالحی (1391). آموزش‌عالی مالزی: تحولات و چشم اندازه ها، نامه آموزش‌عالی دوره جدید، سال 5، شماره 19، صص 95-126

- راولی، دانیل جیمز، هرمن دی‌لوهان، و مایک‌جی دولنس (1383). تغییر راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی، ترجمه آراسته، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین

- سعیدي رضوانی، محمود؛ محمدحسین زاده، معصومه؛ باغگلی، حسین. (1389). سرنوشت شغلی فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11، صص 57-86

- سماوی، حمیده، مقدم، رضایی و برادران، مسعود (1388). مشتري مداري و كاربرد آن در نظام آموزش عالي: مورد آموزش عالي كشاورزي در استان خوزستان، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، شماره 49؛ صص 121-143

- شادفر، حوریه، لیاقتدار، محمدجواد و شریف، مصطفی (1390)، بررسی میزان انطباق برنامه‌درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان، فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی رد آموزش‌عالی، شماره 62، صص 123-146

- شرفی، محمد و مقدم، مینا (1394)، واکاوی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی، فصلنامه سال اول، شماره 2، صص 167- 192

- شريف، بهرام و منصف، محمود (1390)، مهندسي مجدد نگرش در نظام آموزش عالي، ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، سال اول، شماره دوم، ص 1-28

- شريفيان، فریدون، جعفري، سید ابراهیم، موسي پور، نعمت الله و شريف، سید مصطفی (1392)، بررسي وضعيت موجود و مطلوب مشاركت مديران و كارفرمايان در برنامه‌ريزي‌درسي آموزش‌عالي، دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ريزي آموزشي، دوره سوم، شماره 6، صص 82-113

- شفیعی، مسعود (1382). تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه، مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، صص 21-32

- شفیعی، مسعود و موسوی، سید عبدرضا (1392)، تحلیل موانع، فرصت‌ها، راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، دو فصلنامه نوآوری آموزشی و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 5، صص 5-18

- شهامت، نادر، آراسته، حمیدرضا، شهامت، فاطمه و روزگار، مریم (1392)، بازسازی ساختار میانرشته‌ای‌ها در آموزش‌‌عالی، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 1، صص 55-77

- شهرکی پور، حسن (1391)، عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی، پژوهش در برنامه‌ريزي درسي، سال نهم، دورة دوم، شماره 7، صص 118-124

- صالحی عمران، ابراهیم (1385)، وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن: مطالعه‌اي موردي. پژوهش و برنامه‌ریزي در آموزش عالی، سال 12، شماره 1، صص 41-60

- صالحی عمران، ابراهیم و چهارباشلو، حسین (1392). بررسي ميزان توجه به مهارت‌هاي عمومي اشتغالزا در محتواي كتب درسي دوره آموزش راهنمايي ايران. فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره 5، شماره 16، صص 68-95

- صالحی عمران، ابراهیم و یغموري، سعید (1389). بررسی مهارت‌هاي اشتغال‌زاي بازار کار با توجه به اقتصاد جهانی در برنامه‌هاي درسی آموزش‌عالی، مجله مطالعات برنامه‌درسی، سال 4، شماره 16، صص 165-185

- صیدانی،اسکندر، بهاری، عیسی، زارعی، امید (1390)، بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران، طی سال‌های 53-89، راهبرد یاس، شماره 25

- عارفي، محبوبه (1383)، بررسي برنامه‌هاي درسي رشتة علوم‌تربيتي (گرايش مديريت آموزشي)، آموزش‌عالي ايران و ارائة راهكارهايي براي بهبود آن، پايان نامة دكتراي تخصصي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، دانشكدة علوم انساني.

- عزیزی، نعمت الله (1387)، بررسی چالش‌ها و نارسایی‌های تحصیلات دانشگاهی در حوزه علوم‌انسانی تاملی بر نظرات دانشجویان، مجله آموزش‌عالی، دوره 1، شماره 2، صص 1-29

- عزيزي، نعمت اله، (1383)، اشتغال و آموزش عالي، دايره‌المعارف آموزش‌عالي، تهران، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، 153 – 145.

- عیوضی، محمد رحیم (1384)، آسیب‌شناسی علوم انسانی در چشم انداز بیست ساله، اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 13 و 14، صص 102-126

- فائض، علی و شهابی، علی (1389). ارزیابی و اولویت‌بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال 4، شماره 2، صص 97-124

- فتحي واجارگاه، كوروش (1388). اصول برنامه‌ريزي درسي، تهران: انتشارات ايران زمين

- فراستخواه، مقصود (1389). بررسی الگوي تعاملات آموزش‌عالی و دانشگاه با ساير نظام هاي توليد و خدمات. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالی، شماره 57، صص 45-64

- فمي، شعبانعلي ، آقاپور، حسين، ، شهلا و بیگی، امیر (1388)، تحلیل عوامل فردی موثر بر یادگیری شغل محور در بین دانشجویان کشاوری دانشگاه تهران، مجله آموزش عالی، دوره 3، شماره 1، صص 103-125

- فیوضات، ابرهیم و تسلیمی تهرانی، رضا (1386). بررسی جامعه‌شناختی رابطه دانشگاه و صنعت در ایران امروز، پژوهشنامه علوم انسانی: شماره 53، صص 267-288

- قوچاریان، نادر (1387). برنامه درسی در نظام آموزشی (با تأکید بر روشهای میانرشتهای)، انتشارات فراشناختی اندیشه، تهران.

- كارشكی، حسين، جعفري ثاني، حسين، ارفع بلوچي، فاطمه (1392)، ارزيابي محتواي برنامه‌درسي رشته علوم‌تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني، پژوهش در برنامه‌ريزي، سال دهم، دوره دوم، شماره 11، صص 103-115

- کیذوری، امیرحسین، یمنی، محمد، مهرمحمدی، محمود و ابوالقاسمی، محمود (1391). مفهوم پردازی توسعه سیستم میان رشته‌ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاه، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال اول، شماره 1، صص 131-157

- گويا، زهرا (1384)، عدم تعادل در برنامة درسي دكتراي تخصصي رشته برنام هريزي درسي در ايران، خبرنامة داخلي انجمن برنامه‌ريزي درسي در ايران، سال سوم، شماره 6

- محمودیان، حسین و رشوند، مرجان (1391)، اشتغال زنان فارغ‌التحصیلان آموزش‌عالی و عوامل جمعتی و اجتماعی موثر بر آن، زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 1، صص 83-104

- ملامحمدي، آمنه (1379)، ارزيابي كيفيت برنامة‌درسي رشتة برنامه‌ريزي آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد، پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي.

- مهدی، رضا (1393). آينده‌شناسي آموزش‌عالي: راهبردها و پيامدهاي سازگاري دانشگاه با محيط و جامعه. فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 1، پیاپی 91، صص 31-54

- مومنی مهموئی، حسین. شریعتمداري، علی و نادري، عزت الله (1387). برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 17 ، صص 129-156

- میرعلیخانی، کریم، کبیری اصفهانی، محمد و علی وردی لو، هوشنگ (1388). بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه و معرفی یک نمونه موفق در ایران، نشریه صنعت و دانشگاه، سال 2، شماره 3 و 4، 75-89

- نجف بيگي، رضا. (1388). مباني سازمان و مديريت، چاپ اول. ويرايش جديد. تهران: ترمه.

- نجف‌آبادي، محمد، محمدزاده، سعید، خسروي‌پور، بهمن و یزدان پناه، مسعود (1393). عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام: کاربردي از نظریه توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزي شده، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزي در آموزش‌عالی، دوره 20، شماره،4 ، صص 75-93

- نوین‌فر، علی، دردانی، کمال و کرمدوست، نوروزعلی (1391)، بررسی مقایسه‌اي عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده هاي فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزي در آموزش‌عالی، شماره 66، صص 145-167

- هاشم نيا، شهرام، عمادزاده، مصطفی، صمدي، سعيد و ساكتی، پرويز (1388). روش‌هاي تجاري سازي در آموزش‌عالی و چالش‌هاي آن. فصلنامه انجمن آموزش عالی ايران، دوره 2، شماره 2، صص 35-57

- وحیدشاهی، کورش. صالحی عمران، ابراهیم و ولی پور خواجه قیاسی، رقیه (1391). مهارت‌هاي زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 1389، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال 12، شماره 2، صص 93-100

- یغموری، سعید (1388)، بررسي مهارت‌هاي اشتغال زاي بازاركار در آموزش عالي، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازنداران

- یمنی دوزي سرخابی، محمد (1380). در آمدي به عملکرد سیستم هاي دانشگاهی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

- یمنی دوزی سرخابی، محمد (1391). کیفیت در آموزش عالی، انشارات سمت، تهران

- یمنی، دوزی سرخابی، محمد (1382). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی، نظریه‌ها و تجربه‌ها، تهران، دانشگاه شهید بهشتی

خارج از کشور

Barrier, J. (2010). La Science en Projets. Régimes de Financement et Reconfi gurations du Travail des Chercheurs Académiques. Le Cas des Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication en France (1982–2006) . PhD in Sociology, Sciences Po, Paris.

Bozkurt, T. (2014). Thoughts about implementation of positive psychology in education and emerging leadership roles of counselors in the process. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9(3), 194-202

Bromage, A. (2006). The Management of Planned Change: An Interdisciplinary Perspective. In L. Hunt, A. Bromage & B. Tomkinson (Eds.), The Realities of Change in Higher Education: Interventions to Promote Learning and Teaching (pp. 1-14). New York, NY: Routledge.

Chan, Sheng-Ju & Lin, Liang-Wen Lin (2015). Massification of Higher Education in Taiwan: Shifting Pressure from Admission to Employment, Higher Education Policy, 28, (17–33)

Chan, W.K. and Ngok, K.L. (2011) ‘Accumulating human capital while increasing educational inequalities: a study on higher education policy in China’, Asian Pacific Journal of Education 31(3): 293–310.

Chiang, C.H. (2013) ‘Toward a universal higher education system: A case study of Taiwan’, Quality & Quantity 47(1): 411–420.

Chiang, C.H. (2013) ‘Toward a universal higher education system: A case study of Taiwan’, Quality & Quantity 47(1): 411–420.

Chou, C. P. (2012). Who benefi ts from the massifi cation of Taiwan’s higher education?—Editor’s preface. Chinese Education and Society, 45 (5/6), 3–7.

Council of Europe Kyvik, S. (2004) ‘Structural changes in higher education systems in Western Europe’, Higher Education in Europe 24(3): 393–409.

De Boer, H., Huisman, J., Klempere, A., van der Meulen, B., Neave, G., Theisens, H., et al. (2002). Academia in the 21st century. An analysis of trends and perspectives in higher education and research. AWT-Achtergrondstudie 28. Adviesraad voor het Wetenschaps- in Technologiebeleid (Study 28, Advisory Council for Science and Technology), The Hague. Available at http://doc.utwente.nl/44717/1/academia.pdf.

De Moor, R.A. (1979) Changing Tertiary Education in Modern European Society, Strasbourg:

Duffy, F. M., & Reigeluth, C. M. (2010). The school system transformation protocol. In F. M. Duffy (Ed.), Dream! Create! Sustain!: Mastering the art and science of transforming school systems (pp. 199-215). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Gornitzka, A., Kogan, M., & Amaral, A. (Eds.). (2005). Reform and change in higher education: Analysing policy implementation . Dordrecht: Springer.

Hanushek, E., & Woessmann, L. (Eds.). (2011). Handbook of economics of education . Amsterdam: North Holland.

Institute for the 21st Century Education. (2005). Report on Chinese education development (Chinese Version) . Beijing: Social Sciences Academic Press (China).

Johnstone, D. B., & Marcucci, P. N. (2011). Financing higher education worldwide: Who pays? Who should pay? Baltimore: The Johns Hopkins University.

Jonnaert Ph., Ettayebi M., Defise R., (2010). Curriculum şi competenţe: un cadru operational [Curriculum and competences: an operational framework]. Ed. ASCR, Cluj-Napoca

Kashkooli, M., D. (2014). The structure of Persian emotion lexicon: A prototype approach. Global Journal of Psychology Research. 4(1), 08-18.

Kyui, Natalia (2016). Expansion of higher education, employment and wages: Evidence from the Russian Transition. Labour Economics 39: 68–87

Laredo, P., Mustar, P., (2001). Research and innovation policies in the new global economy. An International Comparative Analysis. Edward Elgar, Cheltenham.

Lee, Kye Woo & Chung, Miyeon (2015). Enhancing the link between higher education and employment. International Journal of Educational Development 40, 19–27

Li, Fengliang, Morgan, W. John & Ding, Xiaohao (2008). The expansion of higher education, employment and over-education in China, International Journal of Educational Development 28 687–697

Lin, C.H.A. and Wang, C.H. (2005) ‘The incidence and wage effects of overeducation: The case of Taiwan’, Journal of Economic Development 30(1): 31–47.

Maassen, P., & Stensaker, B. (2010). The knowledge triangle, European higher education policy logics and policy implications. Higher Education, 61 (6), 757–769.

Martin, B.R. (2003). The changing social contract for science and the evolution of the university. In: Geuna, A., Salter, A.J., Steinmueller,W.E. (Eds.), Science and Innovation Rethinking the Rationales for Public Funding. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Martini, Maria & Fabbris, Luigi (2015), Beyond Employment Rate: A Multidimensional Indicator of Higher Education Effectiveness, Soc Indic Res, DOI 10.1007/s11205-015-1179-z

Massyrova R. Tautenbaeva A. Tussupova A. Zhalalova A. Bissenbayeva Zh (2015). Changes in The Higher Education System of Kazakhstan, 3rd World Conference on Psychology and Sociology. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 185: 49 – 53

Meek, V.L., Goedegebuure, L., Kivinen, O. and Rinne, R. (eds.) (1996) The Mockers and Mocked: Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education, Oxford: Pergamon/IAU Press.

Mendiola Alvarez, G. (2011). El fin de la bonanza. La educación superior privada en México en la primera década del siglo XXI (The end of abundance. Private higher education in Mexico in the first decade of the 21st century). Reencuentro (Reunion), 60, 10-29. Mexico: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco (Autonomous Metropolitan University, Xochimilco Campus).

Minelli, Eliana, Rebora, Gianfranco and Matteo Turri (2015). Waiting for the Market: Where is the Italian, University System Heading?, Higher Education Policy, 25, (131–145)

Minelli, Eliana, Rebora, Gianfranco and Turri, Matteo (2012). Waiting for the Market: Where is the Italian University System Heading? Higher Education Policy, 2012, 25, (131–145)

Moreland, N., (2004), Work-Related Learning in Higher Education, ESECT Research Fellow, FEBRUARY 2004 (SERIES 1).

Musselin, Christine & Teixeira, Pedro N (2014). Reforming Higher Education Public Policy Design and Implementation. Springer is part of Springer Science+Business Media (www.springer.com)

Mycos. (2005, 2008). Report of Mycos: Graduate employment in China . www.mycos.com.cn

Neave, G. (2009). Institutional Autonomy 2010–2020. A tale of Elan – Two steps back to make one very large leap forward. In B. Kehm, J. Huisman, & B. Stensaker (Eds.), Mapping the future of the European higher education area: Perspectives on a moving target (pp. 3–22). Rotterdam: Sense Publishers.

Sá-Chaves, I. (2007). A qualidade da escola somos nós. In I. Sá-Chaves, (Org.). Formação, Conhecimento e Supervisão: Contributos nas Áreas da Formação de Professores e de Outros Profissionais (pp.21–30). Aveiro: Universidade de Aveiro.

Schiller, Daniel & Liefner, Ingo (2007). Higher education funding reform and university–industry links in developing countries: The case of Thailand, High Educ: 54:543–556

Shi, X., & Ma, Y. (2014). The role of research universities in national innovation system in China. In Y. Cai & J. Kivistö (Eds.), Transformation of higher education in innovation systems in China and Finland (pp. 167–187). Tampere: Tampere University Press.

Shin, J., & Harman, G. (2009). New challenges for higher education: Asia-Pacifi c and global perspectives. Asia Pacifi c Education Review, 10 (1), 1–13.

Shin, J., & Kim, H. (2013). Tuition rising in competitions for a world-class university: Cost sharing or cost transfer? Asia Pacifi c Journal of Educational Development, 2 (2), 1–11.

Silva, Patrı´cia, Betina Lopes, Marco Costa, Dina Seabra, Ana I. Melo, Elisabeth Brito, Gonc¸alo Paiva Dias (2015), Stairway to employment? Internships in higher education,

Stensaker, B., & Harvey, L. (Eds.). (2011). Accountability in higher education: Global perspectives on trust and power . London: Routledge.

Suleman, Fátima (2016). Employability skills of higher education graduates: Little consensus on a much-discussed subject, 2nd International Conference on Higher Education Advances, HEAd´16, 21-23 June 2016, Available online at www.sciencedirect.com

Sun, W. (2011). A research on the education of university students’ view of employment under the situation of popularization of higher education(Chinese Version) . Shanghai: East China Normal University, Master’s Dissertation of 2011 School Code 10269, Univ. ID. 51082.965062 (p. 18).

Tapper, T. and Palfreyman, D. (2005) ‘The Rise of Mass Higher Education’, in T. Tapper and

Teichler, U. (2009). Higher education and the world of work: Conceptual frameworks, comparative perspectives, empirical fi ndings . Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.

Teixeira & D. Dill (Eds.), Public vices, private virtues? Assessing the effects of marketization in higher education (pp. vii-xxiii). Rotterdam, Sense Publishers.

Teixeira, P. & Dill, D. (2011). Introduction – The many faces of marketization in higher education. In P.

Wang, S. & Huang, H. (2011). College graduate employment: Global problem and Chinese solution. In X. Shi & J. Yan (Eds . ), Higher education in globalist knowledge economy (pp. 99, 250–257). Beijing: Peking University Press.

Wang, T. (2012) A Study on Structural Unemployment among University Graduates and Responsive Policies in China — A Employability Perspective, Beijing: China University of Political Science and Law Press.

Watanabe, Rye and Keeres john p., (2004), “Vocational Education and Training Asia, kluwer, Academic publishers, India.

Weisbrod, B., Pallou, J., & Asch, E. (2008). Mission and money – Understanding the university. Cambridge: Cambridge University Press.

Yang, S. S. (2012, June). Discussion: the achievement and tasks of Lee, Myung-bak regime’s higher education policy. Diagnose and future tasks of Korean higher education policy. Article presented at the spring conference of Korean higher education policy society.

Yang, W.G. (2004) ‘Jobs selection of university graduates and policy incentives’, China Higher Education Research 2004(10): 83–85, (in Chinese).

Yeşilorman, M. (2014). Sociology, Politics and Education in a Triangular Geometry of Political Education. Global Journal of Sociology, 4(1), 28-32.

Yeşilorman, M. (2014). Sociology, Politics and Education in a Triangular Geometry of Political Education. Global Journal of Sociology, 4(1), 28-32.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.