palette
طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی

چکیده

یکی از مهمترین رسالت‌های دانشگاه و آموزش‌عالی می‌تواند آماده‌سازی افراد برای ورود به دنیای بازارکار باشد، و علوم‌انسانی به صورت اعم و علوم‌تربیتی به صورت اخص از این قاعده مثتنی نیست، این در حالی است که به نظر می‌رسد علوم‌تربیتی در حوزه اشتغال با چالش‌هایی روبرو است. در این راستا پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال‌زایی صورت پذیرفت، همچنین پژوهش از نوع کیفی که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت پذیرفته است، به علاوه با توجه به استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با 28 نفر از اعضای هیات‌علمی و فارغ‌التحصیلان این رشته انجام شد و اطلاعات جمع‌آوری شده در نرم‌افزار ATLAS.tiTM، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت 269 شناسه، 39 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد، نتایج داده‌های در طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و کدگذاری انتخابی حاکی از تاثیر عوامل متعددی بر پدیده محوری پژوهش داشت. همچنین، یافته‌های مطالعه در چارچوب یک الگو شامل؛ پدیده محوری، شرایط علی، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله‌گر و پیامدها تحلیل شده است.

واژگان کلیدی
علوم‌تربیتی، سیستم دانشگاهی، اشتغال زایی

منابع و مآخذ مقاله

آراسته، حمیدرضا و جمشیدی، لاله. (1393). عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران، مجله علوم‌تربیتی، دوره 21، شماره 2، صص 83-112.

اسماعیل‌زاده، رضا و مرزی، پرستو. (1397). مدرک تحصیلی و اشتغال در ایران، همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش‌ها و راهکارها، دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)، بروجرد.

آقاپور، شهلا؛ موحد محمدی، سید حمید؛ علم‌بیگی، امیر و شعبانعلی فمی، حسین. (1391). بررسی نقش مهارتهای توسعه فردی در برنامه درسی در شکل‌گیری قابلیت اشتغال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی. شماره 63، صص 113-128.

انتظاری، یعقوب. (1388). ارائه الگویی برای هماهنگ‌سازی نظام آموزش‌عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، شماره 53، صص 1-27.

اولادیان، معصومه؛ نراقی، سیف؛ نادری، عزت الله و شریعتمداری، علی (1389)، بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به‌منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه‌درسی دوره کارشناسی علوم‌تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، فصلنامه اندیشه نو در علوم‌تربیتی، سال پنجم، شماره دوم، صص 80-103

ایزدی، صمد؛ صالحیعمران، ابراهیم و قربانی، عادل. (1389). ارزيابي وضعيت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمي كاربردي، مجله آموزش‌عالی، دوره 3، شماره 2، صص 1-24.

باقری نژاد، جعفر. (1387). سيستم ارتباط دانشگاه وصنعت براي توسعه فنّاوري در ايران، سازوكارها و پيشنهادها. سياست علم و فناوري، سال اول، شماره 1، صص 1-14.

بروجني، مجید؛ نصر، احمدرضا؛ نیکخواه، محمد؛ سپهری، کبری و امرایی، ساسان. (1391). بررسي عوامل مؤثر بر عدم بکارگيري دانش‌آموختگان رشته مديريت و برنامه‌ريزي آموزشی استان چهارمحال و بختیاري در پست‌هاي تخصصی و مدیریتی. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزي آموزشی، سال اول، شماره 1، صص 33-54.

بیگدلی، مژگان؛ کرامتی، محمدرضا و بازرگان، عباس. (1391). بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزي در آموزش‌عالی، شماره 65، صص 111-131.

پاریاد، رحمان و معدن دار آرانی، عباس. (1387). چشم‌انداز علوم انساني و معرفت‌هاي ميان‌رشته‌اي. نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 20، صص 83-114.

پرداختچی، محمدحسین؛ بازرگان، عباس؛ آراسته، حمید و مظفری، گشتاسب. (1391). شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاه‌ها از دیدگاه جامعه علمی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، سال 18، شماره 1، صص 91-112.

پورعزت، علی اصغر؛ خواستار، حمزه؛ عطار، غزاله؛ فراحی، محمدمهدی و نرگسیان، عباس. (1387). الگوي مطلوب طرّاحي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي ايران در عصر جهاني شدن. مجله دانشگاه اسلامي، سال دوازدهم، شماره 4، صص 3-21.

پورکاظمی، محمد حسین. (1388). بررسی وضعیت راهیابی فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم‌انسانی و اجتماعی دانشگاه‌های دولتی به بازار کار. فصلنامه پژوهش برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، دوره 15، شماره 2، صص 127-150.

ثمری، عیسی؛ یمنی دوزي سرخابی، محمد؛ صالحی‌عمران، ابراهیم و گرائی‌نژاد، غلامرضا. (1392). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند توسعه دانشگاهی در دانشگاه‌هاي دولتی ایران. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزي آموزشی، سال 2، شماره 4، صص 67-100.

جانعلی‌زاده چوب بستی، حیدر؛ خاکزاد، زینب و مرادی، فاطمه. (1391). شایستگی‌هاي کانونی دانشجویان دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزي‌آموزشی، سال اول، شماره 2، صص 61-112.

جمالي‌زواره، بتول؛ نصر، احمدرض؛ آرمند، محمد و نیلی، محمدرضا (1388)، تبيين معيارهاي محتوايي تأليف و تدوين كتاب‌هاي درسي دانشگاهي رشته‌هاي علوم تربيتي، مشاوره و روان‌شناسي، سخن سمت، شماره 21، صص 31-49

جهاني، جعفر. (1384). نقد و بررسي كميت و كيفيت برنامة درسي مصوب دورة دكتري برنامه‌ريزي درسي در ايران. خبرنامة داخلي انجمن برنامه‌ريزي درسي در ايران، سال سوم، شمارة 6.

حسین‌پور، محمد؛ شريعتمداری، علی؛ نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (1386). نگرش استادان علوم‌تربيتي به سرفصل برنامه‌هاي تحصيلي رشتة كارداني وكارشناسي آموزش ابتدايي درآموزش‌عالي ايران. پژوهش در برنامه‌ریزی درسي، شمارة پانزدهم، صص 95-118.

حسینی، سید کرامت؛ تبریزی، امید و حسن‌زاده، محمدتقی. (1393). ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موثر بر افزایش کیفیت آموزش عالی ایران و ارایه راهکارهای بهینه؛ مطالعه موردی: رشته‌های شهرسازی و علوم‌تربیتی. مديريت شهري، دوره 13، شماره ‌37، صص287 -298.

خورسندي طاسکوه‌، علی. (1388). تنوع گونه شناختی در آموزش و پژوهش میان رشته‌ای. مجله‌ی مطالعات میان رشته‌ای، دوره 1، شماره 4، صص 57-83.

خورسندی طاسکوه، علی. (1396). گفتمان میان‌رشته‌ای‌ دانش. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ دوم.

خورشیدي، عباس و فرخی، داوود. (1391). مؤلفه‌هاي سازنده شایستگی‌هاي مهارت آموختگان. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزي آموزشی، سال اول، شماره 2، ص 131-161.

داورپناه، محمد‌رضا. (1384). روابط میان‌رشته‌ای در علوم‌انسانی: تحلیلی استنادی. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، ‌شماره 18، صص 17-36.

دین محمدی؛ مصطفی، نریمانی، مریم و قربانی، فهیمه. (1397). شبیه‌سازی روند تغییرات عرضه دانش‌آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات عالی در 1404-1395؛ مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 53، شماره 3، پیاپی، 124، صص 569-595

ذاکرصالحی، غلامرضا. (1391). آموزش‌عالی مالزی: تحولات و چشم‌اندازها، نامه‌ی آموزش‌عالی، دوره 5، شماره 19، صص 95-126.

راولی، دانیل جیمز؛ لوهان، هرمن، دی و‌ دولنس، مایکل‌جی. (1382). تغییر راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی. ترجمه حمید رضا آراسته، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ اول.

سعیدي رضوانی، محمود؛ محمدحسین زاده، معصومه؛ باغگلی، حسین. (1389). سرنوشت شغلی فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، شماره 11‌، صص 57-86.

شادفر، حوریه؛ لیاقتدار، محمدجواد و شریف، مصطفی. (1390). بررسی میزان انطباق برنامه‌درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان. فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، شماره 62، صص 123-146.

شرفی، محمد و مقدم، مینا. (1394). واکاوی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی. فصلنامه سال اول، شماره 2، صص 167- 192.

شريف، بهرام و منصف، محمود. (1390). مهندسي مجدد نگرش در نظام آموزش‌عالي. ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، سال اول، شماره دوم، ص 1-28.

شريفيان، فریدون؛ جعفري، سید ابراهیم؛ موسي پور، نعمت الله و شريف، سید مصطفی. (1392). بررسي وضعيت موجود و مطلوب مشاركت مديران و كارفرمايان در برنامه‌ريزي ‌درسي آموزش‌عالي. دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ريزي آموزشي، دوره سوم، شماره 6، صص 82-113.

شعبانعلي فمي، حسین‌؛ آقاپور، شهلا و علم بیگی، امیر. (1388). تحلیل عوامل فردی موثر بر یادگیری شغل محور در بین دانشجویان کشاوری دانشگاه تهران. مجله آموزش عالی، دوره 3، شماره 1، صص 103-125.

شفیعی، مسعود و موسوی، سید عبدرضا. (1392). تحلیل موانع، فرصت‌ها، راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه. دو فصلنامه نوآوری آموزشی و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 5، صص 5-18.

شفیعی، مسعود. (1382). تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه. مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، صص 21-32.

شهامت، نادر؛ آراسته، حمیدرضا؛ شهامت، فاطمه و روزگار، مریم. (1392). بازسازی ساختار میانرشته‌ای‌ها در آموزش‌‌عالی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 1، صص 55-77.

شهرکی پور، حسن. (1391). عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی. پژوهش در برنامه‌ريزي درسي، سال نهم، دورة دوم، شماره 7، صص 118-124.

صالحی عمران، ابراهیم و چهارباشلو، حسین. (1392). بررسي ميزان توجه به مهارت‌هاي عمومي اشتغالزا در محتواي كتب درسي دوره آموزش راهنمايي ايران. فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، دوره 5، شماره 16، صص 68-95.

صالحی عمران، ابراهیم و یغموري، سعید. (1389). بررسی مهارت‌هاي اشتغال‌زاي بازار کار با توجه به اقتصاد جهانی در برنامه‌هاي درسی آموزش‌عالی. مجله مطالعات برنامه‌درسی، سال 4، شماره 16، صص 165-185.

صیدایی، سید اسکندر؛ بهاری، عیسی و زارعی، امیر. (1390). بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال‌های 53-89. مجله‌ی راهبرد یاس، شماره 25، صص 247- 216.

عارفي، محبوبه. (1383). بررسي برنامه‌هاي درسي رشتة علوم‌تربيتي (گرايش مديريت آموزشي)، آموزش‌عالي ايران و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن. پايان‌نامة دكتراي تخصصي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، دانشكدة علوم انساني.

عباسی تقی دیزج، رسول و فراستخواه، مقصود. (1393). تحلیل فازی عوامل موثر بر توازن برابری آموزش‌عالی و توسعه اقتصادی در سطح کلان (یک رویکرد تطبیقی- کمی). دوفصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال سوم، شماره 5، صص 25-50.

عزيزي، نعمت الله. (1383). اشتغال و آموزش عالي: دايره‌المعارف آموزش‌عالي. تهران: بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، صص 153 – 145.

عزیزی، نعمت الله. (1387). بررسی چالش‌ها و نارسایی‌های تحصیلات دانشگاهی در حوزه علوم‌انسانی تاملی بر نظرات دانشجویان. مجله آموزش‌عالی، دوره 1، شماره 2، صص 1-29.

عیوضی، محمد رحیم. (1384). آسیب‌شناسی علوم‌انسانی در چشم انداز بیست ساله. اندیشه انقلاب اسلامی، ‌شماره 13 و 14، صص 102-126.

الفاویان، نادر. (1389). بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز. نامۀآموزش‌عالی، سال سوم، شمارة یازدهم، صص 179-194.

فائض، علی و شهابی، علی (1389). ارزیابی و اولویت‌بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال 4، شماره 2، صص 97-124

فتحي واجارگاه، كوروش. (1387). اصول برنامه‌ريزي درسي. تهران: انتشارات ايران زمين، چاپ ششم.

فراستخواه، مقصود. (1389). بررسی الگوي تعاملات آموزش‌عالی و دانشگاه با ساير نظام‌هاي توليد و خدمات. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالی، شماره 57، صص 45-64.

قورچیان، نادرقلی ومالکی، فائزه سادات. (1395). برنامه درسی در نظام آموزشی (با تأکید بر روشهای میانرشتهای). تهران: انتشارات مشکوه دانش، چاپ اول.

كارشكی، حسين؛ جعفري ثاني، حسين و ارفع بلوچي، فاطمه. (1392). ارزيابي محتواي برنامه‌درسي رشته علوم‌تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني. پژوهش در برنامه‌ريزي، سال دهم، دوره دوم، شماره 11، صص 103-115.

کیذوری، امیرحسین؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد، مهرمحمدی؛ محمود و ابوالقاسمی، محمود. (1391). مفهوم پردازی توسعه سیستم میان‌رشته‌ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاه. فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال اول، شماره 1، صص 131-157.

گويا، زهرا. (1384). عدم تعادل در برنامة‌درسي دكتراي تخصصي رشته برنامه‌ريزي‌درسي در ايران. خبرنامة داخلي انجمن برنامه‌ريزي درسي در ايران، سال سوم، شماره 6.

محمودیان، حسین و رشوند، مرجان. (1391). اشتغال زنان فارغ‌التحصیلان آموزش‌عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر آن. زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 1، صص 83-104.

ملامحمدي، آمنه. (1379). ارزيابي كيفيت برنامة‌درسي رشتة برنامه‌ريزي آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد. پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكدة علوم تربيتي و روان‌شناسي.

مهدی، رضا (1393). آينده‌شناسي آموزش‌عالي: راهبردها و پيامدهاي سازگاري دانشگاه با محيط و جامعه. فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 1، پیاپی 91، صص 31-54.

مومنی‌مهموئی، حسین؛ شریعتمداري، علی و نادري، عزت‌الله. (1387). برنامه‌درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 17‌، صص 129-156.

میرعلیخانی، کریم؛ کبیری اصفهانی، محمد و علی وردی‌لو، هوشنگ. (1388). بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه و معرفی یک نمونه موفق در ایران. نشریه صنعت و دانشگاه، سال 2، شماره 3 و 4، 75-89.

نجف بيگي، رضا. (1388). مباني سازمان و مديريت. تهران: نشر ترمه، چاپ اول.

نجف‌آبادي، محمد؛ محمدزاده، سعید؛ خسروي‌پور، بهمن و یزدان پناه، مسعود. (1393). عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام: کاربردي از نظریه توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزي شده. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزي در آموزش‌عالی، دوره 20، شماره، 4، صص 75-93.

نصر، احمدرضا؛ جمالي زواره، بتول؛ نیلی، محمد رضا و آرمند، محمد. (1388). تبیین معیارهای نگارشی و ساختاری تألیف و تدوین کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته‌های علوم تربیتی، مشاوره و روان‌شناسی. نامه‌ی آموزش عالی، شماره 21‌، صص 31-49.

نوذری، محمود. (1391). امکان اسلامي سازي و بومي سازي برنامه‌درسي رشته علوم‌تربيتي، مجله راهبرد فرهنگ، دوره 5، شماره 19، صص 139-168

نوین‌فر، علی؛ دردانی، کمال و کرمدوست، نوروزعلی. (1391). بررسی مقایسه‌اي عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده‌هاي فنی و مهندسی و روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزي در آموزش‌عالی، شماره 66، صص 145-167.

هاشم‌نيا، شهرام؛ عمادزاده، مصطفی؛ صمدي، سعيد و ساكتی، پرويز. (1388). روش‌هاي تجاري‌سازي در آموزش‌عالی و چالش‌هاي آن. فصلنامه انجمن آموزش‌عالی ايران، دوره 2، شماره 2، صص 35-57.

وحیدشاهی، کورش؛ صالحی عمران، ابراهیم و ولی پور خواجه قیاسی، رقیه. (1391). مهارت‌هاي زندگی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران سال 1389. مجله ایرانی آموزش در علوم‌پزشکی، سال 12، شماره 2، صص 93-100.

یغموری، سعید. (1388). بررسي مهارت‌هاي اشتغال‌زاي بازاركار در آموزش‌عالي، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازنداران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

یمنی دوزي سرخابی، محمد. (1380). در‌آمدي به عملکرد سیستم‌هاي دانشگاهی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.

یمنی دوزی سرخابی، محمد. (1391). کیفیت در آموزش‌عالی، تهران: انشارات سمت، چاپ اول.

یمنی، دوزی سرخابی، محمد. (1382). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی، نظریه‌ها و تجربه‌ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

Barrier, J. (2010). La Science en Projets. Régimes de Financement ET Reconfi gurations du Travail des Chercheurs Académiques. Le CAS des Sciences ET Technologies de l’Information ET de la Communication en France (1982–2006). PhD in Sociology, Sciences Po, Paris.

Bozkurt, T. (2014). Thoughts about implementation of positive psychology in education and emerging leadership roles of counselors in the process. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9 (3), 194-202.

Bromage, A. (2006). The Management of Planned Change: An Interdisciplinary Perspective. In L. Hunt, A. Bromage & B. Tomkinson (Eds. ), The Realities of Change in Higher Education: Interventions to Promote Learning and Teaching (pp. 1-14). New York, NY: Routledge.

Chan, Sh. J. & Lin, L. W. (2015). Massification of Higher Education in Taiwan: Shifting Pressure from Admission to Employment. Higher Education Policy, 28, 17–33.

Chan, W. K. & Ngok, K. L. (2011). Accumulating human capital while increasing educational inequalities: a study on higher education policy in China. Asian Pacific Journal of Education 31(3), 293–310.

Chapman, B & Doris, A. (2018). Modelling higher education financing reform for Ireland, Economics of Education Review, in press, corrected proof, Available online 19 June 2018.

Chiang, C. H. (2013). Toward a universal higher education system: A case study of Taiwan. Quality & Quantity, 47(1), 411–420.

Chou, C. P. (2012). Who benefi ts from the massifi cation of Taiwan’s higher education?—Editor’s preface. Chinese Education and Society, 45 (5/6), 3–7.

De Moor, R. A. (1979). Changing Tertiary Education in Modern European Society, Strasbourg: Council for Cultural Cooperation.

Duffy, F. M. , & Reigeluth, C. M. (2010). The school system transformation protocol. In F. M. Duffy (Ed. ), Dream! Create! Sustain! Mastering the art and science of transforming school systems (pp. 199-215). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Fajar, A, Nurcahyo, A & Septi. , (2018). Soa System Architecture For Interconected Modern Higher Education In Indonesia, Procedia Computer Science, (135), 354-360.

Gornitzka, A. , Kogan, M. , & Amaral, A. (Eds. ). (2005). Reform and change in higher education: Analysing policy implementation. Dordrecht: Springer.

Guilbault, M. (2018). Students as customers in higher education: The (controversial) debate needs to end, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 40, Pages 295-298.

Hanushek, E. , & Woessmann, L. (Eds. ). (2011). Handbook of economics of education. Amsterdam: North Holland.

Institute for the 21st Century Education. (2005). Report on Chinese education development (Chinese Version). Beijing: Social Sciences Academic Press (China).

Jacob, W, Neubauer, D, Ye, Huiyuan. (2018). financing trends in Southeast Asia and Oceania: Meeting the demands of regional higher education growth, International Journal of Educational Development, 58, 47-63.

Johnstone, D. B. , & Marcucci, P. N. (2011). Financing higher education worldwide: Who pays? Who should pay? Baltimore: The Johns Hopkins University.

Jonnaert, P. h. , Ettayebi, M. , & Defise, R. (2010). Curriculum şi competenţe: un cadru operational [Curriculum and competences: an operational framework]. Ed. ASCR, Cluj-Napoca.

Kashkooli, M. D. (2014). The structure of Persian emotion lexicon: A prototype approach. Global Journal of Psychology Research. 4 (1), 08-18.

Knight, J. , Quheng, D. , & Shi, L. (2017). China’s expansion of higher education: The labour market consequences of a supply shock. China Economic Review, 43,127-141.

Kyui, N. (2016). Expansion of higher education, employment and wages: Evidence from the Russian Transition. Labour Economics, 39. 68–87.

Kyvik, S. (2004). Structural changes in higher education systems in Western Europe. Higher Education in Europe, 29(3), 393–409.

Maassen, P. , & Stensaker, B. (2010). The knowledge triangle, European higher education policy logics and policy implications. Higher Education, 61 (6), 757–769.

Martin, B. R. (2003). The changing social contract for science and the evolution of the university. In: Geuna, A. , Salter, A. J. , Steinmueller, W. E. (Eds. ), Science and Innovation Rethinking the Rationales for Public Funding. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Martini, M. , & Fabbris, L. (2017). Beyond Employment Rate: A Multidimensional Indicator of Higher Education Effectiveness. Social Indicators Research, 130 (1), 351-370.

Massyrova, R. , Tautenbaeva, A. , Tussupova, A. , Zhalalova, A. , & Bissenbayeva, Zh. (2015). Changes in the Higher Education System of Kazakhstan. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 185, 49 – 53.

Meek, V. L. , Goedegebuure, L. , Kivinen, O. & Rinne, R. (eds. ) (1996). The Mockers and Mocked: Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: Pergamon.

Mendiola Alvarez, G. (2011). El fin de la bonanza. La educación superior privada en México en la primera década Del siglo XXI (The end of abundance. Private higher education in Mexico in the first decade of the 21st century). Reencuentro (Reunion), 60, 10-29. Mexico: Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco (Autonomous Metropolitan University, Xochimilco Campus).

Minelli, E. , Rebora, G. , & Turri, M. (2012). Waiting for the Market: Where is the Italian, University System Heading? Higher Education Policy, 25 (1), 131–145.

Moreland, N. (2004). Work-Related Learning in Higher Education. ESECT Research Fellow, FEBRUARY 2004 (SERIES 1).

Musselin, Ch. , & Teixeira, P. N. (2014). Reforming Higher Education Public Policy Design and Implementation. Springer is part of Springer Science+Business Media (www. springer. com).

Mycos. (2005, 2008). Report of Mycos: Graduate employment in China. www. mycos. com. cn.

Neave, G. (2009). Institutional Autonomy 2010–2020. A tale of Elan – Two steps back to make one very large leap forward. In B. Kehm, J. Huisman, & B. Stensaker (Eds. ), Mapping the future of the European higher education area: Perspectives on a moving target (pp. 3–22). Rotterdam: Sense Publishers.

Sá-Chaves, I. (2007). A qualidade da escola somos nós. In I. Sá-Chaves, (Org. ). Formação, Conhecimento e Supervisão: Contributos nas Áreas da Formação de Professores e de Outros Profissionais (pp. 21–30). Aveiro: Universidade de Aveiro.

Schiller, D. , & Liefner, I. (2007). Higher education funding reform and university–industry links in developing countries: The case of Thailand, High Educ, 54, 543–556.

Shi, X. , & Ma, Y. (2014). The role of research universities in national innovation system in China. In Y. CAI & J. Kivistö (Eds. ), Transformation of higher education in innovation systems in China and Finland (pp. 167–187). Tampere: Tampere University Press.

Shin, J. , & Harman, G. (2009). New challenges for higher education: Asia-Pacifi c and global perspectives. Asia Pacifi c Education Review, 10 (1), 1–13.

Shin, J. , & Kim, H. (2013). Tuition rising in competitions for a world-class university: Cost sharing or cost transfer? Asia Pacific. Journal of Educational Development, 2 (2), 1–11.

Silva, p. , Lopes, B. , Costa, M. , Seabra, D. , & I. Melo, A. , Brito, E. , & Paiva Dias, G. (2016). Stairway to employment? Internships in higher education. Higher education, 72 (6). 703- 721.

Suleman, F. (2016). Employability skills of higher education graduates: Little consensus on a much-discussed subject. 2nd International Conference on Higher Education Advances, HEAd´16, 21-23 June 2016, Available online at www. sciencedirect. com.

Sun, W. (2011). A research on the education of university students’ view of employment under the situation of popularization of higher education (Chinese Version). Shanghai: East China Normal University, Master’s Dissertation of 2011 School Code 10269, Univ. ID. 51082. 965062 (p. 18).

Szücs, F (2018). Research subsidies, industry–university cooperation and innovation, Research Policy, Volume 47, Issue 7, Pages 1256-1266.

Teichler, U. (2009). Higher education and the world of work: Conceptual frameworks, comparative perspectives, empirical findings. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.

Teichler, Ulrich. (2006). Changing Structures of the Higher Education Systems: The Increasing Complexity of Underlying Forces, Higher Education Policy, 19, (447–461).

Teichler, Ulrich. (2015). Higher Education and the World of Work: The Perennial Controversial Debate, Mass Higher Education Development in East Asia, Springer International Publishing Switzerland 2015.

Teixeira, P. & Dill, D. (2011). Introduction – The many faces of marketization in higher education. In P.

Wang, S. & Huang, H. (2011). College graduate employment: Global problem and Chinese solution. In X. Shi & J. Yan (Eds), Higher education in globalist knowledge economy (pp. 99, 250–257). Beijing: Peking University Press.

Wang, T. (2012). A Study on Structural Unemployment among University Graduates and Responsive Policies in China — an Employability Perspective. Beijing: China University of Political Science and Law Press.

Watanabe, R. , & Keeres j. p. (2004). Vocational Education and Training Asia, kluwer, Academic publishers, India.

Woo Lee, K. & Chung, M. (2015). Enhancing the link between higher education and employment. International Journal of Educational Development, 40, 19 –27.

Xing, C, Yang, P. , & Li, Z. (2018). The medium-run effect of China's higher education expansion on the unemployment of college graduates, China Economic Review, Volume 51, Pages 181-193.

Yang, L. (2018). Higher education expansion and post-college unemployment: Understanding the roles of fields of study in China, International Journal of Educational Development, 62, 62-74.

Yang, S. , S. , (2012). Discussion: the achievement and tasks of Lee, Myung-bak regime’s higher education policy. Diagnose and future tasks of Korean higher education policy. Article presented at the spring conference of Korean higher education policy society.

Yao, y. (2018). Does higher education expansion enhance productivity? Journal of Macroeconomics, 59, 169-194.

Yeşilorman, M. , (2014). Sociology, Politics and Education in a Triangular Geometry of Political Education. Global Journal of Sociology, 4(1), 28-32.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.