palette
بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به روش توصیفی­– همبستگی از نوع معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 754 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران 254 نفر به‌صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­های مربوط از پرسشنامه اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی (2001)، پرسشنامه موفقیت شغلی رادسیپ(1984) و پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی رامستت و جوهن(2007) استفاده گردید؛ که پایایی آن‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85/.، 88/؛ و 74/. به دست آمد. جهت تحلیل داده­ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون حاکی از آن بود که نقش میانجی گری اشتیاق شغلی در تاثیرگذاری موافقت و وجدان بر موفقیت تحصیلی پذیرفته می­شود. اما نقش میانجی گری اشتیاق تحصیلی در تاثیرگذاری برون گرایی، ثبات عاطفی و گرایش به تجربه جدید بر موفقیت شغلی پذیرفته نمی­شود. بنابراین پیشنهاد می شود کارکنان موقع استخدام از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی مورد آزمون قرار گیرند.

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"Click the bubble to approve all of its suggestions.To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"Click the bubble to approve all of its suggestions.
واژگان کلیدی
ویژگی‌های شخصیتی، موفقیت شغلی، اشتیاق شغلی، دانشگاه محقق اردبیلی

منابع و مآخذ مقاله

• امین بیدختی، علی‌اکبر؛ باغبان، مهدی؛ کارگر، هاشم (1395). بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین بر توانمندسازی کارکنان، فصلنامه مدیریت پیشرفت؛1(1): 98-80.

• بخشایش، علیرضا(1392). رابطه سبک های مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی کارکنان مدارس ابتدایی شهر یزد، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛4(198):198-185.

• شمسایی، فرشید؛ داودآبادی، زکیه؛ صادقی، امیر(1394). بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران با سبک رهبری آنها، مدیریت پرستاری، دوره 4، شماره 1.

• عسگری باجگرانی، محبوبه،(1390). تعیین استراتژی مدیریت استعداد به درگیری عاطفی – ذهنی کارکنان شهرداری شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

• عظیم‌پور، احسان؛ علیلو،اکبر(1396). رابطه ابعاد انگیزش خودمختاری در آموزش با فرسودگی و اشتیاق شغلی کارکنان، فصلنامه نوآوری های آموزشی؛61(16):20-7.

• دربندی، پروانه (1394). رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با اشتیاق شغلی کارکنان بانک مسکن شهر مشهد. اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران.

• رضوانیان، فاطمه؛ سمیعی، فاطمه(1395). موفقیت شغلی ذهنی و عینی: نقش معنویت، شخصیت و آرزوهای شغلی، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 1(6)،36-23.

• ناوی، زهرا؛ بذرافشان مقدم،مجتبی؛ حسينقلي زاده ، رضوان؛ كارشكي،حسين.(1395) در پژوهش خود با عنوان نقش ویژگی های شخصیتی و شغلی کارکنان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان، مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی،9(16): 143-162

• تکلو، فریده؛ احمدی، کیومرث؛ ضیاء پور، آرش(1394). بررسی ارتباط بین مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت و تنبلی اجتماعی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1393، مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 4(1)، 51- 43.

• غفاری، مریم(1394). بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی بر موفقیت شغلی و سبک زندگی کارکنان، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی.

• محمدآبادی، حمید(1396). بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اشتیاق شغلی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان نیشابور، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود.

• Akhtar, R., Boustani, L., Tsivrikos, D., & Chamorro-Premuzic, T. (2015). The engageable personality: Personality and trait EI as predictors of work engagement. Personality and Individual Differences, 73, 44-49.

• Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: Taking stock and looking forward. Journal of Occupational Health Psychology, 22(3), 273.

• Benders, J., Bleijerveld, H., & Schouteten, R. (2017). Continuous improvement, burnout and job engagement: a study in a Dutch nursing department. The International journal of health planning and management, 32(4), 481-491.

• Cahill, K. E., McNamara, T. K., Pitt-Catsouphes, M., & Valcour, M. (2015). Linking shifts in the national economy with changes in job satisfaction, employee engagement and work–life balance. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 56, 40-54.

• Gözükara, İ., & Şimşek, O. F. (2015). Linking transformational leadership to work engagement and the mediator effect of job autonomy: a study in a Turkish private non-profit university. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 963-971.

• Hoole, C., & Bonnema, J. (2015). Work engagement and meaningful work across generational cohorts. SA Journal of Human Resource Management, 13(1), 1-11.

• Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2005). How dentists cope with their job demands and stay engaged: The moderating role of job resources. European journal of oral sciences, 113(6), 479-487.

• Hirschi, A., & Jaensch, V. K. (2015). Narcissism and career success: Occupational self-efficacy and career engagement as mediators. Personality and Individual Differences, 77, 205-208.

• Kolodinsky, R. W., Ritchie, W. J., & Kuna, W. A. (2018). Meaningful engagement: Impacts of a ‘calling’work orientation and perceived leadership support. Journal of Management & Organization, 24(3), 406-423.

• Lu, L., Lu, A. C. C., Gursoy, D., & Neale, N. R. (2016). Work engagement, job satisfaction, and turnover intentions: A comparison between supervisors and line-level employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(4), 737-761.

• Noblet, A. J., Allisey, A. F., Nielsen, I. L., Cotton, S., LaMontagne, A. D., & Page, K. M. (2017). The work-based predictors of job engagement and job satisfaction experienced by community health professionals. Health care management review, 42(3), 237-246.

• Polder, G., van der Linden, C. G., & van de Zedde, H. J. (2016). Quick phenotyping speeds up breeding process: PhenomicsNL. Prophyta Annual, 2016, 40-42.

• Rammstedt, B., & John, O. P. (2007). Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the Big Five Inventory in English and German. Journal of research in Personality, 41(1), 203-212.

• Seibert, S. E., Wang, G., & Courtright, S. H. (2011). Antecedents and consequences of psychological and team empowerment in organizations: a meta-analytic review. Journal of applied psychology, 96(5), 981.

• Schaufeli, W., & Salanova, M. (2007). Work engagement. Managing social and ethical issues in organizations, 135, 177.

• Wang, L., Law, K. S., Zhang, M. J., Li, Y. N., & Liang, Y. (2018). It’s mine! Psychological ownership of one’s job explains positive and negative workplace outcomes of job engagement. Journal of Applied Psychology.

• Yang, F., & Chau, R. (2016). Proactive personality and career success. Journal of Managerial Psychology, 31(2), 467-482.

• Zhong, L., Wayne, S. J., & Liden, R. C. (2016). Job engagement, perceived organizational support, high‐performance human resource practices, and cultural value orientations: A cross‐level investigation. Journal of Organizational Behavior, 37(6), 823-844.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.