palette
بررسی پیشایند ها و پسایند های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه ارومیه)
مهدی کاظم زاده بیطالی, محمد حسنی, بهناز مهاجران

چکیده
رفتار شهروندی سازمانی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد موسسات آموزش عالی می باشد. ظهور و بروز مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی عمده در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است بعبارتی نقش مهمی که این سازه در تبیین رفتار سازمانی ایفا می­کند و جایگاه آن در نظریه­های مدیریت آموزشی سبب شد که نقش آن بر عوامل شغلی و رفتاری مورد مطالعه قرار بگیرد. همچنین به علت تاثیرات مهمی که برخی از متغیرها بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارند، نقش این عوامل همچون ویژگیهای شخصیتی، اخلاق کار اسلامی، رهبری خدمتگزار و رهبری اخلاقی در رفتار شهروندی سازمانی آنها مورد بررسی قرار گرفت. بطور روشن تر هدف پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری پیشایندها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بود. در این راستا از جامعه کارکنان دانشگاه ارومیه تعداد 232 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر با استفاده از 12 پرسشنامه استاندارد گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها و ارائه مدل ساختاری از روشهای تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزارهای SPSS 22 و LISREL 8.54 استفاده شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که ویژگیهای شخصیتی، اخلاق کار اسلامی، رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معنی دار دارند و عامل پیش بین برای رفتار شهروندی سازمانی می­باشند. همچنین نتایج نشان داد که احساس و افزایش رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان همراه با افزایش سرمایه اجتماعی، کارآفرینی، مشارکت، توانمندسازی و بهره وری نیروی انسانی و کاهش فرسودگی شغلی می باشد. در الگوی مورد نظر، تمام وزنها– به غیر از رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رهبری خدمتگزار و ترک شغلی - از نظر آماری معنی ­دار بودند.
واژگان کلیدی
رفتار شهروندی سازمانی، پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی، پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی، سیستمهای آموزشی، کارکنان.

منابع و مآخذ مقاله

آقایی، رضا؛ آقایی، میلاد؛ آقایی، اصغر. (1392). بررسي رابطة ميان فرسودگي شغلي، رفتار شهروندي سازماني، جو سازماني و فرهنگ سازماني، مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران. 5(4): 18-1.

آقاجانی، حسنعلی؛ صمدی میار کلائی، حسین، صمدی میارکلائی، حمزه. (1392). ارتباط رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي روان شناختي كاركنان، مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران. 5(2): 18-1.

افجله، علی اکبر؛ دهقانان، حامد؛ مفاخری، فهیمه. (1394). تاثیر حمایت سازمانی، توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی. 5(3): 47-23.

اسكندري، استیره، ايران دوست، منصور. (1394). رابطة اخلاق كاري و رفتار شهروندي سازماني با عملكرد سازمانی، اخلاق در علوم و فناوري. 10(4): 114- 107.

اسماعیلی راد، فاطمه. (1392). رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.

اسمعیلی، محمدرضا؛ جوادی پور، محمد؛ طالب پور، مهدی. (1393). مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایة اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی. 4(8): 13-1.

امیرخانی، طیبه؛ عارف نژاد، محسن. (1391). تحلیل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی، فصلنامه علوم مدیریت ایران. 7(26): 112-89.

امین بیدختی، علی اکبر؛ محمدی حسینی، سید احمد؛ حسین پور، عذرا. (1395). آزمون مدل ساختاري رابطه رفتار شهروندي سازماني و كارآفريني سازماني با چابكي سازمانی: نقش ميانجي تعهد سازماني، مدیریت بر آموزش سازمانها، سال پنجم، شماره 2، صص 74-45.

انصاری، محمد اسماعیل؛ شاکر اردکانی، محمد (1392). اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله اخلاق و تاریخ پزشكی. 6(2): 98-86.

برهانی نیا، رضا. (1393). رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

بورقانی فراهانی، سهیلا؛ آبدارزاده، پدرام؛ فتوت، بنفشه؛ پورحسینی، صدف (1395). نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری در تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: رسانه های چاپی- روزنامه دنیای اقتصاد)، فصلنامه علوم مدیریت ایران. 11(41): 136-117.

بهارلو، مصطفی؛ بشلیده، کیومرث؛ نعامی، عبدالزهرا؛ هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل. (1394). تحلیل رابطه رهبري اخلاقی و رفتار شهروندي سازمانی، مجله اخلاق در علوم و فناوری. 10(1): 27-19.

پارسا نژاد، محمدرضا. (1387). ارتباط رفتار سازمانی با سرمایه اجتماعی و تبیین تئوری سرمایه گذاری اجتماعی، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

پور شریفی، حمید. (1382). روانشناسی بالینی. تهران: انتشارات سنجش.

تعجبی، محمود؛ سید عباس زاده، میر محمد؛ حسنی، محمد؛ قلاوندی، حسن .(1394). نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری شغلی با آزمون میانجی گری هویت سازمانی. فصلنامه مطالعات اندازه گيری و ارزشيابی آموزشی. 5(12): 174-153.

حسنی، محمد؛ ارس زاده، سهیلا؛ کاظم زاده بیطالی، مهدی. (1396). رابطه رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی، درک سیاست‌های سازمانی و جنسیت، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. 12(3): 151-142.

حسنی، محمد؛ جودت کردلر، لیلا. (1391). رابطه بين ادراك از عدالت سازماني با تمايل به ترك خدمت، رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني كادر درماني بيمارستان امام رضا (ع) اروميه، دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 10(3): 352-340.

حق شناس، حسن. (1385). طرح پنج عاملی ویژگیهای شخصیت: راهنمایی تفسیر و هنجاریابی آزمون های NEO- PI-R و NEO-FFI. شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

خالصی، نادر؛ قادری، اعظم؛ خوشگام، معصومه؛ برهانی نژاد، وحیدرضا؛ طرسکی، مهدی. (1389). رابطه ي رفتار شهروندي سازماني و توانمند سازي كاركنان در مراكز بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران: 1388، مجله مدیریت سلامت. 13(42): 83-75.

خوش فر، غلام رضا؛ جندقی میر محله، فاطمه. (1395). بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان کمیتة امداد امام خمینی (ره) استان گلستان، مدیریت سرمایه اجتماعی. 3(4): 516-543.

رافضی، زهره؛ اسکندری، حسین؛ عباس پور، عباس. (1391). رابطه بين ابعاد شخصيت و دو نوع رفتار شهروندي سازماني، پژوهش-های روانشناسی اجتماعی. 2(5): 54-41.

رئوفی سنگاچین، یاسر. (1393). رابطه ادراك كاركنان از سیاست‌های ارزیابی عملکرد با رضايت شغلي و تمایل به ترک شغل (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رشت.

رضایی، لیلا؛ محمودی، میترا. (1396). ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 8(2): 281-263.

روشن چسلی، رسول؛ شعیري، محمدرضا؛ عطري فرد، مهدیه؛ نیک خواه، اکبر؛ قائم مقامی، بهاره؛ رحیمی راد، اکرم. (1385). بررسی ویژگیهاي روانسنجی پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی، ماهنامه دانشور رفتار. 16: 36-27.

زارع خفری، شهاب الدین؛ حسنی، محمد. (1393). بررسي تأثير هويت بخشي سازماني بر رضايت شغلي و تمايل به ترك شغل با در نظر گرفتن نقش ميانجي رفتار شهروند سازماني (مطالعة موردي: كاركنان شهرداري منطقة 2 تهران)، مدیریت دولتی. 6(1): 130-109.

زردشتیان، شیرین؛ عباسی، همایون؛ اسماعیلی، محمد؛ خانمرادی، سعید. (1394). رابطه درك حمایت سازمانی، درگیري شغلی و رفتار شهروندي سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 2(6): 103-93.

زین آبادی، حسن؛ یاسینی، علی؛ میرهادیان، لیلا. (1395). بررسی اثر سبک رهبری خدمتگزار سرپرستان بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با میانجی گری معنویت در کار: مورد مطالعه بیمارستان های آموزشی شهر رشت، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 24(5): 165-151.

سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، علیرضا؛ شاطری، کریم. (1389). رفتار شهروندی سازمانی (مبانی نظری، همبسته ها و ابزارهای سنجش). انتشارات یسطرون.

سپهوند، رضا؛ مغوئی نژاد (1396) تاثیر مدیریت منابع انسانی عملکرد بالا بر کارآفرینی سازمانی با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 84: 69-54.

سیدنظری، زینب؛ حسنی، محمد؛ قلعه‌ای، محمد؛ کاظم زاده‌بیطالی، مهدی. (1395). رابطه بین ادراک از فضای سیاسی سازمان با تمایل به ترک شغلی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی: آزمون میانجی عدالت سازمانی، توانبخشی. 17(4): 349-338.

سلیمی، جمال؛ عبدی، آرش. (1396). مطالعه رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی معلمان؛ بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی. 6(4): 98-70.

سلیمی، محمد؛ حسنی، افسانه؛ رعدآبادی، مهدی؛ طاهری میر قائد، مسعود؛ حسینی، سید هادی؛ بختیاری، محمد. (1392). همبستگی بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد آن با مشارکت شغلی در کارکنان دو بیمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران، مدیریت ارتقای سلامت. 2(4): 56-50.

سهرابی، بابک؛ خانلری، امیر (1388) اخلاق، فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی‌سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. 4(1و2): 10-1.

شریفی، رستگار. (1393). طراحی و آزمودن الگویی از پیامدهای رهبری خدمت گزار، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

شکرالهی، علی؛ طاهری، عبدالمحمد (1394) رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 6(4): 151-129.

شعبانی بهار، غلام رضا؛ فریدفتحی، مریم؛ یارقلی، حمید رضا. (1394). طراحی مدل ارتباطی بین پنج عامل شخصیت نئو و رفتار شهروندي سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 2(8): 85-75.

شمسی، مرجان؛ نعامی، عبدالزهرا؛ بشلیده، کیومرث؛ هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل. (1395). تأثير سرمايه‌هاي روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني: نقش ميانجي‌گري بهزيستي حرفه‌اي و تعديل‌گري هوش معنوي شغلی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 8(27): 44-30.

شمسی، زهرا؛ محبعلی پور، منیره؛ الوداری، حسن. (1394) بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت سرمایه اجتماعی. 2(1): 136-117.

صفری، سمیه؛ امیدی، علیرضا؛ سجادی، نصراله؛ خیبری، محمد. (1395). ارتباط توانمندسازي روان شناختي، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني معلمان بدني مدارس متوسطة ايران، مدیریت ورزشی. 8(1): 23-1.

عاشوری، جمال. (1395). پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران براساس سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی، مجله علمی پژوهان. 15(2): 19-13.

عالمیان، وحید؛ ایمانی، محمدرضا؛ شهیدی شادکام، سیدامیر، حبیبی تبار، زینب. (1391). بررسی رابطه بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی. 1(1): 52-39.

عسکری، ناصر ؛ نیکوکار، غلامحسین؛ امینی، محمد. (1393). بررسی رابطه اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه مدیریت اسلامی. 22(1): 139-123

عطایی، محمد؛ علی نژاد، علیرضا؛ رحمانی، ندا. (1394). بررسی ارتباط بهره‌وري نیروي انسانی و رفتار شهروندي سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مجله مدیریت توسعه و تحول. 21: 10-1.

علم، زهرا؛ رفیعی، صالح؛ علم، شهرام. (1394). ارتباط عدالت سازمانی و توانمندسازی با رفتار شهروندی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهش در ورزش همگانی. 9: 30-15.

علیزاده، ابراهیم (1395) اندازهگيري رفتار شهروندي سازماني: ساخت پرسشنامهاي مبتني بر نظريه خصيصه مكنون، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. 8(28): 54-29.

طاهري دمنه، محسن؛ زنجيرچي، محمود؛ نجاتيان قاسمیه، مجید (1390) نقش اخلاق كاري در ارتقاي رفتار شهروندي سازماني، اخلاق در علم و فناوري. 6(2): 39-30.

فتحی آشتیانی، علی. (1388). آزمون های روان شناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران: انتشارات بعثت.

قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل؛ کاتب، مهدی؛ کاظم زاده بیطالی، مهدی. (1394). نقش تعاملی ابعاد سرمایه اجتماعی بر آموزش اثربخش اساتید علوم پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 15(81): 647-639.

قلی پور، آرین؛ حضرتی، محمود (1388) تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمانهای دولتی ایران، فصلنامه پژوهشهای مدیریت. ۲(۳)، 27-5.

کردنائیج، اسداله، اکبری، حسن و علی رضائیان. (1386). بررسی موانع کارآفرینی سازمانی؛ مورد مطالعه، شرکت صنعت چوب شمال، فصل نامه مدرس علوم انسانی. 3 (11): 159-141.

کلاین، پل. (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمه سید جلال صدرالسادات؛ اصغر مینایی. انتشارات سمت، تهران، صص 178-181.

گروسی فرشی، تقی (1380)، رویکردهاینوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر دانیال/ نشر دانش پژوه.

گل محمدیان، محسن؛ سجادی، سیده نسیم. (1395). نقش سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی، فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. 6(24): 133-109.

لنگری، مرضیه؛ سلیمان پورعمران، محبوبه؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ. (1395). بررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، مدیریت بهداشت و درمان. 7(2): 101-91.

مایل افشار، مهناز؛ رجب زاده، علی؛ معمارپور، مهدی. (1391). بررسي ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني و بهره‌وري نيروي انساني از ديدگاه كاركنان در بيمارستانهاي آموزشي شهر تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 6(2): 169-157.

مقیمی، سیدمحمد (1385) بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان های دولتی،‌ فرهنگ مدیریت. 4(13): 192-171.

منتخب یگانه، محمد؛ بشلیده، کیومرث؛ بهارلو، مصطفی. (1393). بررسی اثر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی، عدالت سازمانی و خشنودی شغلی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. 3(4): 87-63.

نیکنام، مهری. (1392). بررسی تاثیر انتصاب‌های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره‌وری نیروی انسانی بانک‌ملت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

نیکنام جو، منصور؛ شاکر اردکانی، محمد؛ غفوری چرخابی، حسین (1396) تحلیل تأثیر اخلاق کار اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت اسلامی. 25(2): 163-139.

واعظی، رضا؛ مایل افشار، مهناز؛ معمار پور، مهدي. (1389). نگرش کارکنان نسبت به رفتار شهروندي سازمانی و ارتباط آن با بهـره‌وري کارکنـان در بیمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشکی شهر تهران، فصـلنامه بیمارسـتان. 10(20): 10-1.

هومن، حیدر علی. (1385). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

یعقوبی، نورمحمد؛ عرب، عباس؛ مرادزاده، عبدالباسط. (1395) نقش رهبری خدمتگزار مديران در پیش بینی و تبیین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، چشم انداز مدیریت دولتی. 26: 55-35.

Alhyasat, K.M. (2012). The role of Islamic work ethics in developing organizational citizenship behavior at the Jordanian Press Foundations. Journal of Islamic Marketing, 3(2): 139-154.

Ali, A. (1992). Islamic work ethic in Arabia’’, Journal of Psychology, 126(5): 507-20.

Ariani D.W. (2012). The Relationship between Social Capital, Organizational Citizenship Behaviors, and Individual Performance: An Empirical Study from Banking Industry in Indonesia". Journal of Management Research, 4 (2): 226-241.

Avey, J. B., Palanski, M. E., & Walumbwa, F. O. (2011). When leadership goes unnoticed: The moderating role of follower self-esteem on the relationship between ethical leadership and follower behavior. Journal of Business Ethics, 98: 573–582.

Bambale, A. J. (2014). Relationship between servant leadership and organizational citizenship behaviors: review of literature and future research directions. Journal of Marketing and Management, 5 (1): 1-16.

Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bateman, T. S., & Organ, D, W. (1983). Jop satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26: 587 - 595.

Bell, S., Menguc, B. (2005). The employee - organization relationship, organizational Citizenship behaviour and superior service quality" , Journal of Retailing, 78: 131, 146.

Becton, J., William, F., Giles, A., Mike S. (2008). Evaluating and rewarding OCBs: Potential consequences of formally incorporating organizational citizenship behavior in performance appraisal and reward systems, Employee relation, 30(5): 494 – 514.

Bin, S.N., binti, S., Abdullah, M.S., & Osman, A. (2016). The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment. Procedia Economics and Finance, 35: 582-590.

Bogler, R., Somech A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers organizational commitment professional commitment and organizational citizenship professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Journal of teaching and teacher Education; 20: 277-289.

Cheng, J. W., Chang, S. C., Kuo, J. H., & Cheung, Y. H. (2014). Ethical leadership, work engagement, and voice behavior. Industrial Management & Data Systems, 114(5): 817-831.

Chughtai, A., (2008). "Impact of job involvement on in-role job performance and organizational citizenship behavior". Institute of Behavioral and applied management.4: 169-183.

Coyne, I., Yaong, T. (2007). Organizational citizenship behaviour and turnover intention: a cross-cultural study. International Journal of Human Resource Management, 18(6): 1085-1097.

De Hoogh, A.B., & Den Hartog, D.N. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader’s social responsibility, top management team effectiveness and subordinates’ optimism: A multi-method study. Leadership Quarterly, 19: 297–311.

Diefendorff, J., Brown, D., Kamin, A., & Lord, B. (2002). Examining the roles of job involvement and work centrality in predicting organizational citizenship behaviours and job performance. Journal of Organizational Behaviour, 23, 93- 108

Gilbert, S., Lanschinger, H.S., & Lieter, M. (2010). The mediating effect of burnout on the relationship between structural empowerment and organizational citizenship nbehaviors. Journal of Nursing Management. 18(3): 339–348.

Hall, A.T., Zinko, R.P., Alexia, A.F., Gerald, R. (2009). Organizational Citizenship Behavior and Reputation: Mediators in the Relationships between Accountability and Job Performance and Satisfaction, Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(4): 381-392.

Harwiki, W. (2013). The influence of servant leadership on organization culture, organizational commitment, organizational citizenship behavior and employees performance (study of outstanding cooperatives in east java province, indonesia). Journal of Economics and Behavioral Studies, 5(12): 876-885.

Katz, D (1964). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Behavioral Science, 9: 131 – 136.

Kacmer, K.M., Bachrach, D.G., Harris, K.J., & Zivnuska, S. (2011). Fostering good citizenship through ethical leadership: Exploring the moderating role of gender and organizational politics. Journal of Applied Psychology, 96: 633–642.

Kim, S. (2011). Transformational Leadership, Empowerment, and OCB in team sport organizations: Mediating Effect of Empowerment" 2011 North American Society for Sport Management Conference: 139-154

Lee C, An M, Noh Y. (2013). The effects of emotional display rules on flight attendants’ emotional labor strategy, job burnout and performance. Service Business, 9(3): 409-425.

Ilies, R., & Fulmer, I. S., Spitzmuller, M., Johnson, M.D. (2009). Personality and citizenship behavior: The mediating role of job satisfaction. J Appl Psychol, 94(4):945-59.

Lo, M. C., Ramayah, T., & Hui, J. K. S. (2006). An investigation of leader-member-exchange effects on organizational citizenship behavior in Malaysia. Journal of Business and Management. 5(12): 24-30

Marri, M.K., Sadozai, A.M., Zaman, H.F., & Ramay, M. I. (2012). The impact of Islamic work ethics on job satisfaction and organizational commitment: A study of agriculture sector of Pakistan. International Journal of Business and Behavioral Sciences, 2(12): 32-45.

Mushraf, A. (2015). Al-Saqry,.Riyadh, Haydar Jasim Obaid.The Impact of Big Five Personality Factors on Organizational Citizenship Behaviour, International Journal of Management Science, 2(5): 93-97.

Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1998) Social capital,intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management rewiew; 23(2): 242-266

Organ, D.W., Podsakoff, P.M., & MacKenzie, S.B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Organ, D.W. (1994) Personality and OCB. Journal of Management, 20, 465-478.orientation and personality. Journal of Business and Psychology,1: 263-279.

Piccolo, R.F., Greenbaum, R., Hartog, D.D., & Folger, R. (2010).The relationship between ethical leadership and core job characteristics.Journal of Organizational Behavior, 31(2‐3):259-278.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B., Paine, J.B., & Bachrach, D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26 (3): 513-563.

Premsagunnism, N. (2009). Relationship of personal factors and organizational citizenship behavior. Journal of Education. 30(12): 177-199

Putnam RD. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Rabiatul, W.A. & Agus, B.P. (2012). The Relationship between Soft TQM and Organizational Citizenship Behavior: A Case of Islamic Banks in Indonesia. International Review of Sciences and Humanities. 2(2): 213-226.

Raub, S. (2008).The impact of structure on organizational citizenship behavior in the hospitality industry.Journal of Hospitality Management, 27, 179 - 186.

Rotenberry, P.F., & Moberg, R. (2007) Philip J,Assessing the impact of job involvement on performance/Management Research News. 30(3): 203-215

Somech, A., & Hoy ,W.K. (2000) School characteristics and educational outcomes:Toward an organizational model of student achievement in midde school . Educational Administration Quarterly, 36 (5): 703-729.

Sjahruddin, H., Achmad, A., Normijati, S. (2013) Personality Effect on Organizational Citizenship Behavior (OCB): Trust in Manager and Organizational Commitment Mediator of Organizational Justice in Makassar City Hospitals (Indonesia). European Journal of Business and Management, 5(9): 2222-2839.

Spreitzer, G.M., & Aneil, M. (1997). Survivor responses to downsizing: the mitigating effects of trust and empowerment .Southern California studies center.

Stephen, B., Schepman, M., & Zarate, A. (2008). The Relationship between Burnout, Negative Affectivity and organizational Citizenship Behavior for Human Service Employees. International Journal of Humanities and Social Sciences, 2 (4): 216.

Thomas, K.W., & Velthouse, B.A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review, 15: 666-681.

Wat D, Shaffer MA. (2005). Equity and relationship quality influences on organizational citizenship behavior: The mediating role of the supervisor and empowerment. Personnel Review; 34 (4): 406 – 422.

Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R.C. (1997). Perceived organizational support and leader–member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management Journal, 40: 82–111.

Zhang, Z., & Wan, D., & Jia, M. (2008),. Do high-performance human resource practices help corporate entrepreneurship? The mediating role of organizational citizenship behavior", Journal of High technology Management Research, 19: 128-138.

Zehir, C., Akyuz, B., Eren, M.S., & Turhan, G. (2013).The indirect effects of servant leadership behavior on organizational citizenship behavior and job performance: organizational justice as a mediator. International Journal of Research in Business and Social Science, 2(3), 1-13.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.