palette
تحلیل عوامل دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی و میزان وفاداری آن ها به دانشگاه

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی و میزان اهمیت هر یک از مولفه‌های دلبستگی شغلی از دیدگاه کارکنان است. علاوه بر این نیز همبستگی دلبستگی شغلی کارکنان با وفاداری آن‌ها نسبت به سازمان و میزان تحصیلات و سابقه خدمت کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان آموزشی، پژوهشی و مالی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که نمونه آماری این پژوهش از طریق فرمول کوکران به تعداد 124 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته میزان دلبستگی شغلی کارکنان و اهمیت هریک از عوامل آن از دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار گرفت این پرسشنامه در دوبخش 20 گویه‌ای طراحی شد که در مجموع ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته 0.797 می‌باشد. این مطالعه نشان داد که اختلاف معناداری در میانگین نمره دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی بین وضع موجود و مطلوب آنها وجود دارد و میانگین وضع موجود دلبستگی شغلی کارکنان به میزان 83/0 کمتر از وضعیت مورد مطلوب آنهاست. میانگین دلبستگی شغلی در مجموع به میزان 12/0 پایین‌تر از میانگین نظری قرار دارد که آماره t برای آن 620/2- بوده و مقدار معناداری آن در سطح کمتر از 05/0 تأیید شده است و فقط میانگین دلبستگی شغلی در مولفه «شرایط شغل و تناسب شاغل با آن» بر خلاف دیگر مولفه‌ها به مقدار 13/0 بالاتر از میانگین نظری قرار دارد. در خصوص میزان اهمیت هریک از عوامل دلبستگی شغلی از دیدگاه کارکنان مولفه «شرایط شغل و تناسب شاغل با آن» از بیشترین اهمیت برخوردار است، پس از آن مولفه «رهبران و مدیران» جایگاه دوم، مولفه «نظام جبران خدمات و پاداش» جایگاه سوم و مولفه «فرصت‌های یادگیری و رشد کارکنان» از کمترین اهمیت برخوردار است. همچنین در اندازه‌گیری دلبستگی شغلی کارکنان بین مولفه رهبران و مدیران با سابقه خدمت کارکنان همبستگی معناداری در سطح آلفای کمتر از 05/0 وجود دارد و بقیه ضرایب همبستگی معنادار نشده‌اند.

واژگان کلیدی
دلبستگی کارکنان، وفاداری سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی

منابع و مآخذ مقاله

يارمحمدزاده پيمان ، فيضي ايوب.(1394). نقش ميانجي دلبستگي شغلي در رابطه بين ويژگي هاي شغلي و تعهد کاري کارکنان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي) دانشگاه تبریز، تابستان 1394، دوره10، شماره 38؛ از صفحه 203 تا صفحه225.

آخوندي فاطمه، صفایی موحد سعید.(1394). بررسي نقش ادراک از توسعه حرفه اي بر روي دلبستگي شغلي، فلات محتوايي شغل و فرسودگي شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان کاشان، مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشی: پاييز و زمستان 1394، دوره 8، شماره15، از صفحه 83 تا صفحه 104.

ابوالعلایی، بهزاد.(1395). چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم، چاپ چهارم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

رابينز، استيفن (1395) مباني رفتار سازماني ترجمه: علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي

كشتكاران علي، كاووسي زهرا، قلي‌پور آرين، سهرابي زاده ساناز، شرفي زهرا.(1391). دلبستگي شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز؛ خرداد و تير 1391، دوره 6 ، شماره 2 ؛ از صفحه 147 تا صفحه 156.

Albdour, A. A., & Altarawneh, I. I. (2014). Employee engagement and organizational commitment: Evidence from Jordan. International journal of business, 19(2), 192.

Attridge, M. (2009). Measuring and Managing Employee Work Engagement: A Review of the Research and Business Literature. Journal of Workplace Behavioral Health, 24, 383–398.

Baumruk, R. (2006). Why managers are crucial to increasing engagement: Identifying steps managers can take to engage their workforce. Strategic HR Review, 5(2), 24-27.

Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel psychology, 64(1), 89-136.

Dajani, M. Z. (2015). The Impact of Employee Engagement on Job Performance and Organisational Commitment in the Egyptian Banking Sector. Journal of Business and Management Sciences, Vol. 3, No. 5, 138-147.

Eisenberger, R., Malone, G. P., & Presson, W. D. (2016). Optimizing perceived organizational support to enhance employee engagement. Society for Human Resource Management and Society for Industrial and Organizational Psychology.

Fernandez, C. P. (2007). Employee engagement. Journal of Public Health Management and Practice, 13(5), 524-526.

Gallup, S. (2017). State of the American workplace. http://www.accendoleader.com/wp-content/uploads/2017/11/Gallup-State-of-American-Excerpts-2017.pdf

Georgiades, S. (2015). Employee engagement in media management. Springer International Publishing: Imprint: Springer,.

Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management and employee engagement. Human Resource Management Review, 21(2), 123-136.

Gupta, M. (2017). Corporate social responsibility, employee–company identification, and organizational commitment: Mediation by employee engagement. Current Psychology, 36(1), 101-109.

Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis. Journal of applied psychology, 87(2), 268.

Hewitt, A. (2017). Trends in Global Employee Engagement Report. Aon Hewitt, Lincolnshire, IL.

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of management journal, 33(4), 692-724.

Kaliannan, M., & Adjovu, S. N. (2015). Effective employee engagement and organizational success: a case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 161-168.

Kinicki, A. J., McKee-Ryan, F. M., Schriesheim, C. A., & Carson, K. P. (2002). Assessing the construct validity of the job descriptive index: a review and meta-analysis.

Kwon, B., Farndale, E., & Park, J. G. (2016). Employee voice and work engagement: Macro, meso, and micro-level drivers of convergence?. Human Resource Management Review, 26(4), 327-337.

Lee, J. J. (2015). Drivers of work engagement: An examination of core self-evaluations and psychological climate among hotel employees. International Journal of Hospitality Management, 44, 84-98.

Macey, W. H., & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and organizational Psychology, 1(1), 3-30.

Markos, S., & Sridevi, M. (2010). Employee Engagement: The Key to Improving Performance. International Journal of Business and Management" , Vol. 5, No. 12.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual review of psychology, 52(1), 397-422.

May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of occupational and organizational psychology, 77(1), 11-37.

Mone, E., Eisinger, C., Guggenheim, K., Price, B., & Stine, C. (2011). Performance management at the wheel: Driving employee engagement in organizations. Journal of Business and Psychology, 26(2), 205-212.

O’Boyle, E., & Harter, J. (2013). State of the American workplace: Employee engagement insights for US business leaders. Washington, DC: Gallup.

Rich, B. L., Lepine, J. A., & Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of management journal, 53(3), 617-635.

Ruck, K., Welch, M., & Menara, B. (2017). Employee voice: An antecedent to organizational engagement?. Public Relations Review, 43(5), 904-914.

Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600–619

Sanchez, P., & McCauley, D. (2006). Measuring and managing engagement in a cross‐cultural workforce: new insights for global companies. Global Business and Organizational Excellence, 26(1), 41-50.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi‐sample study. Journal of organizational Behavior, 25(3), 293-315.

Simpson, M. R. (2009). Engagement at work: A review of the literature. International journal of nursing studies, 46(7), 1012-1024.

Soni, B. (2013). EMPLOYEE ENGAGEMENT - A KEY TO ORGANIZATIONAL SUCCESS IN 21ST CENTURY.Voice of Research Vol. 1 Issue 4,.

Tufail, U., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Jan, F. A., & Shah, I. A. (2017). Impact of Islamic Work Ethics on Organisational Citizenship Behaviours among Female Academic Staff: the Mediating Role of Employee Engagement. Applied Research in Quality of Life, 12(3), 693-717.

Urban, W. (2017). System of amoebas as a remedy for employee engagement deficits–a conceptual deliberation. Procedia Engineering, 182, 725-731.

White, B. (2006). Employee Engagement Report 2006 BlessingWhite, Inc. Princeton, New Jersey.[Online] Available: www. blessingwhite. com (November 15, 2008).

Welbourne, T. M. (2007). Employee engagement: Beyond the fad and into the executive suite. Leader to Leader, 2007(44), 45-51.

Yuan, Z., Li, Y., & Tetrick, L. E. (2015). Job hindrances, job resources, and safety performance: The mediating role of job engagement. Applied ergonomics, 51, 163-171.

آخوندي فاطمه، صفایی موحد سعید.(1394). بررسي نقش ادراک از توسعه حرفه اي بر روي دلبستگي شغلي، فلات محتوايي شغل و فرسودگي شغلي در معلمان ابتدايي شهرستان کاشان، مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشی: پاييز و زمستان 1394، دوره 8، شماره15، از صفحه 83 تا صفحه 104.

ابوالعلایی، بهزاد.(1395). چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم، چاپ چهارم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

رابينز، استيفن (1395) مباني رفتار سازماني ترجمه: علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي

كشتكاران علي، كاووسي زهرا، قلي‌پور آرين، سهرابي زاده ساناز، شرفي زهرا.(1391). دلبستگي شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز؛ خرداد و تير 1391، دوره 6 ، شماره 2 ؛ از صفحه 147 تا صفحه 156.

Albdour, A. A., & Altarawneh, I. I. (2014). Employee engagement and organizational commitment: Evidence from Jordan. International journal of business, 19(2), 192.

Attridge, M. (2009). Measuring and Managing Employee Work Engagement: A Review of the Research and Business Literature. Journal of Workplace Behavioral Health, 24, 383–398.

Baumruk, R. (2006). Why managers are crucial to increasing engagement: Identifying steps managers can take to engage their workforce. Strategic HR Review, 5(2), 24-27.

Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel psychology, 64(1), 89-136.

Dajani, M. Z. (2015). The Impact of Employee Engagement on Job Performance and Organisational Commitment in the Egyptian Banking Sector. Journal of Business and Management Sciences, Vol. 3, No. 5, 138-147.

Eisenberger, R., Malone, G. P., & Presson, W. D. (2016). Optimizing perceived organizational support to enhance employee engagement. Society for Human Resource Management and Society for Industrial and Organizational Psychology.

Fernandez, C. P. (2007). Employee engagement. Journal of Public Health Management and Practice, 13(5), 524-526.

Gallup, S. (2017). State of the American workplace. http://www.accendoleader.com/wp-content/uploads/2017/11/Gallup-State-of-American-Excerpts-2017.pdf

Georgiades, S. (2015). Employee engagement in media management. Springer International Publishing: Imprint: Springer,.

Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management and employee engagement. Human Resource Management Review, 21(2), 123-136.

Gupta, M. (2017). Corporate social responsibility, employee–company identification, and organizational commitment: Mediation by employee engagement. Current Psychology, 36(1), 101-109.

Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis. Journal of applied psychology, 87(2), 268.

Hewitt, A. (2017). Trends in Global Employee Engagement Report. Aon Hewitt, Lincolnshire, IL.

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of management journal, 33(4), 692-724.

Kaliannan, M., & Adjovu, S. N. (2015). Effective employee engagement and organizational success: a case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 161-168.

Kinicki, A. J., McKee-Ryan, F. M., Schriesheim, C. A., & Carson, K. P. (2002). Assessing the construct validity of the job descriptive index: a review and meta-analysis.

Kwon, B., Farndale, E., & Park, J. G. (2016). Employee voice and work engagement: Macro, meso, and micro-level drivers of convergence?. Human Resource Management Review, 26(4), 327-337.

Lee, J. J. (2015). Drivers of work engagement: An examination of core self-evaluations and psychological climate among hotel employees. International Journal of Hospitality Management, 44, 84-98.

Macey, W. H., & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and organizational Psychology, 1(1), 3-30.

Markos, S., & Sridevi, M. (2010). Employee Engagement: The Key to Improving Performance. International Journal of Business and Management" , Vol. 5, No. 12.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual review of psychology, 52(1), 397-422.

May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of occupational and organizational psychology, 77(1), 11-37.

Mone, E., Eisinger, C., Guggenheim, K., Price, B., & Stine, C. (2011). Performance management at the wheel: Driving employee engagement in organizations. Journal of Business and Psychology, 26(2), 205-212.

O’Boyle, E., & Harter, J. (2013). State of the American workplace: Employee engagement insights for US business leaders. Washington, DC: Gallup.

Rich, B. L., Lepine, J. A., & Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of management journal, 53(3), 617-635.

Ruck, K., Welch, M., & Menara, B. (2017). Employee voice: An antecedent to organizational engagement?. Public Relations Review, 43(5), 904-914.

Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600–619

Sanchez, P., & McCauley, D. (2006). Measuring and managing engagement in a cross‐cultural workforce: new insights for global companies. Global Business and Organizational Excellence, 26(1), 41-50.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi‐sample study. Journal of organizational Behavior, 25(3), 293-315.

Simpson, M. R. (2009). Engagement at work: A review of the literature. International journal of nursing studies, 46(7), 1012-1024.

Soni, B. (2013). EMPLOYEE ENGAGEMENT - A KEY TO ORGANIZATIONAL SUCCESS IN 21ST CENTURY.Voice of Research Vol. 1 Issue 4,.

Tufail, U., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Jan, F. A., & Shah, I. A. (2017). Impact of Islamic Work Ethics on Organisational Citizenship Behaviours among Female Academic Staff: the Mediating Role of Employee Engagement. Applied Research in Quality of Life, 12(3), 693-717.

Urban, W. (2017). System of amoebas as a remedy for employee engagement deficits–a conceptual deliberation. Procedia Engineering, 182, 725-731.

White, B. (2006). Employee Engagement Report 2006 BlessingWhite, Inc. Princeton, New Jersey.[Online] Available: www. blessingwhite. com (November 15, 2008).

Welbourne, T. M. (2007). Employee engagement: Beyond the fad and into the executive suite. Leader to Leader, 2007(44), 45-51.

Yuan, Z., Li, Y., & Tetrick, L. E. (2015). Job hindrances, job resources, and safety performance: The mediating role of job engagement. Applied ergonomics, 51, 163-171.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.