palette
مطالعه و تحلیل تاثیر رهبری ارتقا دهنده‏ی سلامت بر قصد ماندن کارکنان
مهدی رشیدی

چکیده
سلامت جسم و روان کارکنان از موضوع‏های مهم و در عین حال قدری مغفول مانده در سازمان‏های عصر حاضر است که به نظر می‏رسد مدیران سازمان‏ها می‏توانند با هدایت سبک رهبری خود به این سمت بر جابه‏جایی‏ها و ترک خدمت کارکنان تاثیرگذار باشند. مقوله جدیدی که در این زمینه در مباحث رهبری مطرح شده است مفهوم رهبری ارتقادهنده‏ی سلامت می‏باشد. تحقیق حاضر با هدف مطالعه‏ی ارتباط رهبری ارتقا دهنده‏ی سلامت با قصد ماندن کارکنان انجام شد. این پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‏ها، توصیفی و از نوع همبستگی است و به‏طور مشخص مبتنی بر تحلیل مسیر است. جامعه‏ی آماری این پژوهش، کلیه‏ی کارکنان ستاد استانی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی را دربرمی‏گیرد که بر اساس آمارهای داخلی این شرکت، برابر 90 نفر مشخص شد. نمونه‏گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت؛ برای برآورد حجم نمونه از جدول نمونه‏گیری مورگان استفاده شد. ابزار گردآوری داده‏های این پژوهش، پرسش‏نامـه است. بدین منظور، برای سنجش متغیر رهبری ارتقادهنده‏ی سلامت از پرسشنامه‏ی به‏کارگرفته شده در تحقیق جیمنز و همکاران (2016) و برای سنجش قصـد ماندن از پرسشنامه‏ی هانت، آسبرن و مارتین (1981) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق بیانگر این است که فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تاثیرگذاری رهبری ارتقا دهنده‏ی سلامت بر قصد ماندن کارکنان تایید گردید و در بین مولفه‏های هفت‏گانه رهبری ارتقا دهنده‏ی سلامت فقط نحوه کنترل کارکنان بر قصد ماندن آنها اثر داشت و اثر گذاری سایر مولفه‏های رهبری ارتقادهنده سلامت بر قصد ماندن کارکنان معنادار نبود.
واژگان کلیدی
سبک رهبری، جابه‏جایی کارکنان، رهبری ارتقادهنده‏ی سلامت، سلامت کارکنان

منابع و مآخذ مقاله

منابع

فارسی

اصغرنژاد فرید، علی اصغر؛ مرادی، شهرام و زنوزیان، سعیده (1389)، رابطه بین سلامت روان و هوش هیجانی کارکنان بانک مسکن، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره دوم، شماره 4، پاییز 89، صص 136-113.

الوانی، سیدمهدی (1390)، مدیریت عمومی، تهران: نشرنی.

داوری، ع.؛ رضازاده، آ. (1393). مدلسازي معادلات ساختاري با نرمافزار PLS، چاپ دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.

رضائیان، علی (1380)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1388)، روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

سکاران، اوما (1390)، روش‏های تحقیق در مدیریت (محمد صائبی و محمود شیرازی، مترجمان)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

هومن، حیدرعلی (1388)، مدل‏یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‏افزار لیزرل، تهران: سمت.

انگلیسی

Anderson, Lorraine Elizabeth (2015), Relationship Between Leadership, Organizational Commitment, and Intent to Stay Among Junior Executives, Walden Dissertations and Doctoral Studies, Doctoral Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Business Administration, Walden University.

Bussio, Stacy Katherine (2011), “Do employees’ perception of HR practices in South African firms affect their subsequent turnover destinations?” unpublished master’s thesis, University of the Witwatersrand, Johannesburg.

Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS Basic Concepts, applications, and Programming. New York: Taylor and Francis Group.

Eisenberger, R., R. Huntington, S. Hutchinson, and D. Sowa (1986), Perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, 71: 500–7.

Hunt, J. G.; Osborn, R. N., & Martin H. J. (1981), A multiple influence model of leadership (Technical report no. 520), Alexandria, Virginia: U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.

Hutchinson, S. (1997), A path model of perceived organizational support, Journal of Social Behavior and Personality,12: 159–74.

Jimenez, Paul; Winklerand, Bianca and Dunkl, Anita (2016), Creating a healthy working environment with leadership: the concept of health-promoting leadership, The International Journal of human resource management, pp 1-19.

Johari, Johanim et al. (2012), Promoting Employee Intention to Stay: Do Human Resource Management Practices Matter?, Int. Journal of Economics and Management 6(2):396 – 416.

Kelloway, E. K., Turner, N., Barling, J., & Loughlin, C. (2012). Transformational leadership and employee psychological well-being: The mediating role of employee trust in leadership. Work & Stress, 26, 39–55.

Lee, T.H., Gerhart, B., Weller, I. , and Trevor, C.O. (2008), “understanding voluntary turnover: Path-specific job satisfaction effects and the importance of unsolicited job offers”. Academy of Management Journal, 51(4), 651-671.

March, J.G., and Simon, H.A. (1958). “Organizations”. New York: John Wiley and Sons.

Nelson, Joel A.; Daniels, Michael K. (2014), Leadership, Perceptions, and Turnover Intentions: Why Stay?, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies Vol. 19, No. 1.

Ng, Xin Le; Choi, Sang Long & Soehod, Khairiah (2016), the Effects of Servant Leadership on Employee’s Job Withdrawal Intention, Asian Social Science; Vol. 12, No. 2.

Shore, L., and L. Tetrick. (1991), A construct validity study of the survey of perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, 76: 637–43.

Shore, L., and S. Wayne. (1993), Commitment and employee behaviour: Comparison of affective and continuance commitment with perceived organizational support, Journal of Applied Psychology,78: 774–80.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.