palette
اثر جهت‌گیری انگیزاننده هدف بر گرایش به مسیرهای شغلی بدون مرز و متنوع (موردمطالعه: شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا))
رضا سپهوند, محسن عارف نژاد, ندا شاه سیاه

چکیده

در دنیایی که هرساله میلیون‌ها شغل به دلیل تغییرات تکنولوژی از بین رفته و میلیون‌ها شغل جدید ایجاد می‌شود، مسئله اشتغال و افزایش بهره‌وری شغلی به یکی از مهم‌ترین مسائل برای افراد تبدیل‌شده است؛ ازآنجاکه مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع به‌عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش بهره‌وری شغلی شناخته‌شده‌اند، در این مقاله به بررسی نقش انگیزاننده جهت‌گیری هدف بر مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع پرداخته‌شده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر رویکرد و ماهیت پژوهش علی-معلولی، ازنظر روش جمع‌آوری داده، توصیفی پیمایشی و ازنظر نوع داده، کمی می‌باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه مدیران پروژه‌های شرکت مپنا به تعداد 414 نفر است. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 201 نفر برآورد شد. چهار فرضیه این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان‌دهنده آن است که گرایش به یادگیری تأثیر مثبت و معناداری بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز داشته و بدین ترتیب مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز شامل توسعه مهارت‌ها بوده و گرایش به یادگیری به افراد کمک می‌نماید تا به توسعه و تقویت مهارت‌های موردنیاز محیط شغلی بپردازند. همچنین نتایج نشان‌دهنده این بود که گرایش به عملکرد تأثیر منفی بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز دارد. دغدغه اصلی افراد عملکرد محور حفظ موفقیت در شغل فعلی بوده و یادگیری اهمیت خاصی ندارد نگرانی در مورد حفظ شغل ممکن است باعث تمایل به حفظ ثبات شده و به امنیت شغلی کمک نماید. افراد با گرایش به عملکرد ممکن است به دلیل تجربه کردن عدم امنیت شغلی در جستجوی ثبات سازمانی باشند.

واژگان کلیدی
مسیر شغلی متنوع- مسیر شغلی بدون مرز- گرایش به یادگیری- گرایش به عملکرد- شرکت مپنا.

منابع و مآخذ مقاله

جوکار، بهرام. (1384). رابطه بین جهت‌گیری هدف و خودتنظیمی در میان دانش‌آموزان دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه شیراز، 23، 4، 56-71.

داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 187-220.

نوشادی، ناصر. (1380). بررسی رابطه بین جهت‌گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل در دانش‌آموزان دختر و پسر رشته‌های مختلف تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی شهر شیراز. پایان-نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271.

Arthur, M. B. Khapova, S. N. & Wilderom, C. P. M. (2005), Career success in a boundaryless career world. Journal of Organizational Behavior, 26, 177–202.

Arthur, M. B. & Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. New York, NY: Oxford University Press.

Bachhuber, T. D. & Harwood, R. K. (1978), Directions: A guide to career planning. Boston: Houghton Mofflin.

Barron, K. E. & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals and optimal motivation: testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 706e722.

Bhatnagar.J, (2017)," Mediator analysis of passion for work in Indian millennials: relationship between protean career attitude and proactive work behavior ", Career Development International, Vol. 22 Iss 1 pp. - Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/CDI-04-2016-0057

Bol, J. C. (2011). The determinants and performance effects of managers' performance evaluation biases. Accounting Review, 86(5), 1549e1575.

Briscoe, J. P. & Finkelstein, L. M. (2009). The “new career” and organizational commitment: do boundaryless and protean attitudes make a difference? Career Development International, 14(3), 242e260.

Briscoe, J. P. & Hall, D. T. (2006), The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications. Journal of Vocational Behavior, 69, 4–18.

Button, S. B. Mathieu, J. E. & Zajac, D. M. (1996). Goal orientation in organizational research: a conceptual and empirical foundation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 67(1), 26e48.

Culi_e, J. D. Khapova, S. N. & Arthur, M. B. (2014). Careers, clusters and employment

mobility: the influences of psychological mobility and organizational support. Journal of Vocational Behavior, 84(2), 164e176.

DeShon, R. P. & Gillespie, J. Z. (2005). A motivated action theory account of goal orientation. Journal of Applied Psychology, 90, 1096e1127.

Dweck, C. S. (1989). Motivation. In A. Lesgold, & R. Glaser (Eds.), Foundations for a psychology of education (pp. 87e136). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Eby, L. T. Butts, M.& Lockwood, A. (2003). Predictors of Success in the Era of the Boundaryless Career. Journal of Organization Behavior. 24, 629-102.

Elliot, A. McGregor, H. (2001). 2*2 achievement goals framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 3, 501- 519.

Elliott, E. S. & Dweck, C. S. (1998). Goals: an approach to motivation and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54(1), 5e12.

Gegenfurtner, A. (2011). Motivation and transfer in professional training: a metaanalysis of the moderating effects of knowledge type, instruction, and assessment conditions. Educational Research Review, 6(3), 153 e168.

Gubler, M. Arnold, J. & Coombs, C. (2014). Reassessing the protean career concept: Empirical findings, conceptual components, and measurement. Journal of Organizational Behavior, 35 (S1), S23-S40.

Hall, D. T. (2002), Careers in and out of organizations. Thousand Oaks: Sage Publications.

Jones, C. (1996). Careers in project networks: The case of the film industry. The boundaryless career, 58-75.

Kaspi-Baruch, O. (2015), Motivational orientation as a mediator in the relationship between personality and protean and boundaryless careers, European Management Journal...1-11

Kozlowski, S. W. & Bell, B. S. (2006). Disentangling achievement orientation and goal setting: effects on self-regulatory processes. Journal of Applied Psychology, 91(4), 900

Kuijpers, M. A. C. T. Schyns, B. & Scheerens, J. (2006), Career competencies for career success. The Career Development Quarterly, 55, 168–178.

Lin, S. & Chang, J. (2005). Goal orientation and organizational commitment as explanatory factors of employees' mobility. Personnel Review, 34(3), 331e353.

Locke, E. A. (2001). Self-set goals and self-efficacy as mediators of incentives and personality. In M. Erez, H. U. Kleinbeck, & H. Thierry (Eds.), Work motivation in the context of a globalizing economy (pp. 13e26). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Maguire, H. (2002), Psychological contracts: Are they still relevant? Career Development International, 7(3).

Mangos, P. M. & Steele-Johnson, D. (2001). The role of subjective task complexity in goal orientation, self-efficacy, and performance relations. Human Performance, 14, 169e186.

Niles, S. G. Herr, E. L. & Hartung, P. J. (2002). Adult career concerns in contemporary society. In S. G. Niles (Ed.), Adult career development: Concepts, issues and practices (3rd ed. pp. 2e18). Columbus, OH US: National Career Development Association.

Payne, S. C. Youngcourt, S. S. & Beaubien, J. M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. Journal of Applied Psychology, 92(1), 128.

Strage, A. (1997). Agency, communion, and achievement motivation. Adolescence, 32, 299e312.

Sullivan, S. & Arthur, M. (2006). The evolution of the boundaryless career concept: examining physical and psychological mobility. Journal of Vocational Behavior, 69, 19-29.

Supeli, A and Creed, P. (2015). The Longitudinal Relationship between Protean Career Orientation and Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Intention-to-Quit. Journal of Career Development. Volume: 43 issue: 1, page(s): 66-80

VandeWalle D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation instrument. Educ Psychol Meas.57(6):995-1015.

VandeWalle, D. (2001). Goal Orientation: why wanting to look successful doesn't always lead to success. Organizational Dynamics, 30(2), 162e171.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.