palette
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ابعاد رشد حرفه ای مشاوران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران بود. این پژوهش به لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش یک روش توسعه ای و از لحاظ شیوه ی جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری مشاوران و روان شناسان فعال در حوضه ی مشاوره در شهر شیراز در سال 1395 بودند. نمونه گیری به شیوه‌ی  خوشه ای - تصادفی انجام شد. در مجموع 305 مشاور در تحقیق حاضر شرکت کردند. برای تحلیل داده های این پژوهش از نمودار اسکری کتل ، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های کرویت بارتلت، کفایت نمونه برداری (KMO )، تحلیل عاملی با چرخش واریماکس، تحلیل واریانس چندمتغییره (MANOVA )، آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف و بازآزمایی استفاده شد. روایی محتوایی آزمون با نظر 20 نفرازمتخصصان روان شناسی و مشاوره مناسب ارزیابی شد. نتیجه تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس و براساس آزمون اسکری بیانگر وجود 4 عامل (دانش و پویایی، ویژگی‌ها و ارزش‌ها، آگاهی از اصول اخلاقی و استانداردها و نگرش حرفه‌ای و فرهنگی) در پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران بود. که در مجموع 38/40 درصد از واریانس کل آزمون را تبیین کردند، همچنین برای روایی همگرا ضریب همبستگی عوامل پرسشنامه با نمره کل 59/0 و روایی واگرا میانگین ضرایب همبستگی عوامل با یکدیگر 28/0 محاسبه گردید و روایی ملاکی نشان دهنده ی همبستگی  نمره کل پرسشنامه محقق ساخته با پرسشنامه هویت حرفه ای وو (2013) در سطح خوب و معناداراست (88/0= (r. در روایی تشخیصی این مقیاس برای دو گروه از مشاوران با تجربه و کم تجربه تفاوت معناداری را میان دو گروه نشان داد. ضریب آلفای کرانباخ برای کل آزمون 91/0 و به تریتب برای 4 خرده مقیاس 94/0، 83/0، 71/0 و 61/0 و  همچنین روش دو نیمه کردن( تنصیف) برای کل آزمون 92/0  و برای 4 عامل به ترتیب 90/0، 80/0، 54/0 و 43/0  محاسبه شد. ضریب بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته 98/0 بود.بنابرنتایج بدست آمده میتوان گفت پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران ابزاری معتبر، باروایی بالااست که میتواند برای ارزیابی رشدحرفه ای مشاوران بکاررود.

واژگان کلیدی
پرسشنامه ابعاد رشدی مشاوران، روایی، پایایی

منابع و مآخذ مقاله

پروچسکا، جورجونورکراس(2007). نظریه‌هاي رواندرمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. ( 1392). تهران. انتشاراترشد

جهانپور، فائزه، خلیلی، آرش، پولادي، شهناز، ذوالعدل، محمد، دهقانیان، حمید. (1393). ساختوارزیابیپرسشنامهاخلاقدرحرفهپرستاري. ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. شماره 9. 66- 75.

جهانیان، رمضان و قدسی، سمانه. (1393). رابطه‌ی سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمانهای آموزشی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. 3. 97-114.

دوكانه اي فرد، فريده؛ شفيع آبادي، عبدالهآ وشريفي، حسن پاشا. (1387). ويژگي‌هاي شخصيتي و جمعيت شناختي مشاوران موفق از ديدگاه جامعه مشاوران. اندیشه و رفتار. دوره‌ی سوم. شماره 10. 33-46. ‎

ساعتچي، مهدی. (1383). نظريه‌هاي مشاوره وروان درماني. تهران. نشر ويرايش.

شفیع آبادی، عبدالله. (1391). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها). تهران. انتشارات سمت.

صیادی، علی؛ شفیع آبادی، عبدالله و کرمی، ابوالفضل. (1389). "تدوین برنامه توانمندسازی روان شناختی مبتنی بر مدل چندمحوری شفیع آبادی ومقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس بین مشاوران دبیرستانهای شهررشت ". فصلنامه فرهنگ مشاوره، شماره اول. 48-19.

فرزانه، سارا. (1393). بررسی مهمترین مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید، ازدیدگاه اعضای هیئت علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد. دوره‌ی لهستان.

قاسمزاده، ابوالفضل؛ زوار، تقی؛ مهدیون، روحاله؛ رضائی، ادیبه. (1393). رابطه اخلاق حرفه اي با مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي فردي: نقش ميانجي گر فرهنگ خدمتگزاري. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري. ‌سال نهم، شماره 2.

کوری، جرالد (2013). مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی.ترجمه عبدالله شفیع آبادی و بیتا حسین. (1393). تهران. انتشارات جنگل جاودانه.

کیانی، ا، نوابی نژاد، ش و احمدی، خ ( 1387). ویژگی‌هایشخصیتی و رعایت اخلاق حرفه‌ای ئر مشاوران و روان شناسان. اندیشه و رفتار. شماره‌ی 8. 33-45.

میر طاهری، لیلا، جمالی، اختر و آراسته، حمید رضا. (1394). بررسی حیطه‌های و مولفه‌های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مقایسه آن با وضع مطلوب. فصلنامهآموزش و توسعه منابع انسانی. شماره 4. 101- 126.

Brown, C., & Trangsrud, H. B. (2008). Factors associated with acceptance and decline of client gift giving. Professional Psychology, Research and Practice, 39, 505-511.

Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5th ed. ). Upper Saddle River, NJ. Pearson.

Brekelmans, G., Maassen, S., Poell, R. F., & van Wijk, K. (2015). The development and empirical validation of the Q-PDN: A questionnaire measuring continuingprofessional development of nurses. Nurse education today, 35(1), 232-238.

Cai, Z., Guan, Y., Li, H., Shi, W., Guo, K., Liu, Y. ,. .. & Hua, H. (2015). Self-esteem and proactive personality as predictors of future work self and career adaptability: An examination of mediating and moderating processes. Journal of Vocational Behavior, 86, 86-94.

Capuzzi, D., & Gross, D. R. (2013). Introduction to the counseling profession. Routledge.

Carney, J., & McCarren, K. (2012). Social work education in non-sexual dual relationships. Journal of Social Work Values and Ethics, 9(2), 10-20

Corey, G. (2012). Case approach to counseling and psychotherapy. USA: Cengage learning.

Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2005). An approach to teaching ethics courses in human services and counseling. Counseling and Values, 49, 193-207.

Caspar, F., Berger, T., & Hautle, I. (2004). The right view of your patient: A computer assisted, individualizedmodule for psychotherapy training. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41,125–135.

Capuzzi, D., & Gross, D. R. (2013). Introduction to the counseling profession. Routledge.

Crant, J. M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26, 435–462.

Dang,Y, & Sangganjanavanich, V. F. (2015). Promoting Counselor Professional and PersonalWell-Being Through Advocacy. Journal of Counselor Leadership and Advocacy, 2: 1–13.

Flynn, S. V., & Hays, D. G. (2015). The Development and Validation of the Comprehensive Counseling Skills Rubric. Counseling Outcome Research and Evaluation, 6(2), 87-99.

Fuller, B., Jr., & Marler, L. E. (2009). Change driven by nature: A meta-analytic review of the proactive personality literature. Journal of Vocational Behavior, 75, 329–345

Hammond, C., & Czyszczon, G. (2014). Home-Based Family Counseling An Emerging Field in Need of Professionalization. The Family Journal, 22(1), 56-61.

Hsieh, H. H., & Huang, J. T. (2014). The Effects of Socioeconomic Status and Proactive Personality on Career Decision Self‐Efficacy. The Career Development Quarterly, 62(1), 29-43.

Gibson, D. M., Dollarhide, C. T., & Moss, J. M. (2010). Professional identity development: A grounded theory of transformational tasks of new counselors. Counselor Education and Supervision, 50, 21–38.

Kaplan, D. M., Wade, M. E., Conteh, J. A., & Martz, E. T. (2011). Legal and ethical issues surrounding the use of social media in coun‌seling. Counseling and Human Development, 43, 2-10.

Nugent, F. A., & Jones, K. D. (2009). Introduction to the profession of counseling (5th ed. ). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Machorro, V. D., & Suck, A. T. (2014). Professional Identity of Counselors in Mexico: A Commentary. Professional Counselor, 4(1), 84-92.

Middleton, R. A., Ergüner-Tekinalp, B., Williams, N. F., Stadler, H. A., & Dow, J. E. (2011). Racial identity development and multicultural counseling competencies of White mental health practitioners. International Journal of Psychology & Psychological Therapy, 11(2), 201-218.

Oden, K., Miner-Holden, J., & Balkin, R. (2009). Required counseling for mental health professional trainees: Its perceived effect on self-awareness and other potential benefits. Journal of Mental Health, 18(5), 441-448.

Okurame, D. E., & Balogun, S. K. (2005). Role of informal mentoring in the career success of first-line bank managers: A Nigerian case study. Career Development International, 10(6/7), 512-521.

Pam M. S. (2016). Fact checked by Psychology Dictionary staff, Refer to http://www. psychologydictionary. org.

Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661–673.

Strasser, J., & Gruber, H. (2015). Learning processes in the professional development of mental health counselors: knowledge restructuring and illness script formation. Advances in Health Sciences Education, 20(2), 515-530.

Smaby, M., & Maddux, C. (2010). Basic and Advanced Counseling Skills: Skilled Counselor Training Model. Cengage Learning.

Sue DW (2001). The super ordinate nature of cultural competence. The Counseling Psychologist, 29, 850–857.

Sue, D. W., & Sue, D. (2003). Counseling the culturally diverse: Theory and practice (4th ed. ). New York: John Wiley and Sons.

Trimberger, G. E. (2012). An exploration of the development of professional boundaries. Journal of Social Work Values and Ethics, 9, 68-75.

Warren, J ; Ahls, C; Asfaw,A. H ; Johnna C;Weatherford,N,J; Zakaria,N,S. (2014). Ethics Issues and Training Needs of Mental Health Practitioners in a Rural Setting. Journal of Social Work Values and Ethics, 11(2). 61 – 75.

Woo, H. R. (2013). Instrument construction and initial validation: Professional Identity Scale in Counseling (PISC). PhD (Doctor of Philosophy) thesis, The University of Iowa. USA.

Young, M. A. (2013). Learning the art of helping: Building blocks and techniques (5th ed. ). Upper Saddle River, NJ. Merrill Prentice Hall.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.