palette
بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی با نقش میانجی حسادت سازمانی

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی با نقش میانجی حسادت سازمانی است. روش پژوهش همبستگي مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه‌ای-تصادفی 191 دبیر شهر زاهدان از طریق سه پرسشنامه بدبینی سازمانی، رفتار ضد شهروندی سازمانی و حسادت سازمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی، مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارspss21  و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته‌ها بین بدبینی سازمانی، رفتار ضد شهروندی سازمانی و حسادت سازمانی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار وجود داشت (001/0p<). بدبینی سازمانی بر رفتار ضد شهروندی سازمانی به طور مستقیم اثر نداشت اما به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر حسادت سازمانی بر  رفتار ضد شهروندی سازمانی اثر مثبت داشت. بنابراین میتوان پذیرفت که گسترش بدبینی سازمانی حسادت سازمانی را به دنبال دارد که پیامد آن نیز بروز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی است. از آنجا که ریشه بدبینی سازمانی به بی‌اعتمادی برمی‌گردد از این رو مدیران می‌توانند با گسترش اعتماد سازمانی از میزان بدبینی سازمانی کارکنان بکاهند. 

واژگان کلیدی
بدبینی سازمانی- رفتار ضدشهروندی سازمانی- حسادت سازمانی.

منابع و مآخذ مقاله

منابع فارسی

بلوچی، حسین، رستگار، عباسعلی. (1394). .مدل‌یابیِ ساختاری- تفسیری از عوامل مؤثر بر بدبینیِ سازمانی، مدیریت سازمان‌های دولتی، 3(3):71-91.

حسینی، سید حسین؛ حضرتی، محمود. (1392). شناسایی و تبیین متغیرهای تاثیرگذار در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی،توسعه انسانی پلیس،10(44):47-66.

خادمیان، زهرا. (1395). بررسی تاثیر عوامل موثر بر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی (کارکنان ستادی بیمارستان های سینا، امام خمینی و شریعتی(،پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، 3(15):117-128.

زینالی صومعه، پروانه، پورعزت، علی‌اصغر. (1390). آثار فضاي غیراخلاقی در محیط کار، بر رفتارهاي ضد شهروندي سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، 6(4):1-10.

طالبی، بهنام، کریمی، فاطمه. (1396). تاثیر نگرش دینی بر مدیریت بدبینی سازمانی، دومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی،تهران، 15 مهرماه 1396.

عابدی جعفری، حسن، شیعه زاده، الهه، سیدحسینی، سیده سمیرا. (1393). تأثیر حسادت بر تمایل ‎به‎ترک خدمت پرستاران به میانجی‌گری خوداحترامی ‎و رفتارهای غیرشهروندی،مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(4):763-786.

عبدالهی، بیژن، علیجان نوده پشنگی، مجید. (1395). تبيبن جهت گيري نسبت به تغيير در مدارس بر اساس نقش بدبيني سازماني و سبك رهبري، دو فصلنامه مديريت مدرسه، 4(1):47-70.

قلي‌پور، آرين، سعيدي‌نژاد، مجيد، حسنقلي‌پور، حكيمه. (1391). بررسي تاثير روزه ماه مبارک رمضان بر بروز رفتار شهروندي سازماني، مديريت اسلامي، 20(2):55-73.

مرادي، مرتضی، جلیلیان، حمیدرضا. (1395). عوامل مؤثر بر بدبینی نسبت به تغییرات سازمانی و نتایج آن، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)،25(81):123-149.

مرتضوی، سعید، لگزیان، محمد، سید حسینی، سیده سمیرا. (1392). نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران. نشریه پرستاری ایران، ۲۶ (۸۳):68-77.

مقتدایی، لیلا. (1396). مطالعۀ رابطۀ بين اخلاق حرفه اي و رفتار ضد شهروندي، مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه اصفهان، جامعه شناسي كاربردي، 28(65):145-158.

نجاری، رضا. (1393). بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر بدگمانی به تغییر سازمانی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی، مدیریت سازمانهای دولتی، 2(7):89-100.

ولیزاده، ابوالقاسم، آذربایجانی، مسعود. (1389). آزمون اوليه سنجش حسادت با تكيه بر منابع اسلامی، روانشناسی و دین، 3(2):45-60.

منابع لاتین

Acaray A, yıldırım S. (2017). The impact of personality traits on organizational cynicism in the education sector, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 13(1):65-76.

Aslan S, Eren S. (2014). The effect of Cynicism and the organizational cynicism on alienation, The Clute Institute International Academic Conference, Munich, Germany.Chiaburu DS, Peng AC, Oh IS, Bank GC, & Lomeli LC. (2013). Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: A Meta analysis, Journal of Vocational Behaviour, 83(2):181-197.

Cohen-Charash Y, Larson EC. (2017). An emotion divided: Studying envy is better than studying “benign” and “malicious” envy, Current Directions in Psychological Science, 26():174–183.

Daneshvar Haris Z, Yousefi Saidabadi R, Niazazari K. (2016). The Effect of Perceived Spiritual Leadership on Envy Management of Faculty Members through the Role of Professional Development Mediation and Job Satisfaction, International Education Studies,9(12):157-166.

Dean JW, Brandes P. & Dharwadkar R. (1998). Organizational cynicism, Academy of Management Review,23(2):341-352.

Gholipour A, Saeidinejad M, Zehtabi M. (2009). The Explanation of Anti-Citizenship Behaviors in the Workplaces, International Business Research,2(4):76-86.

Ince M, Turan S. (2011). Organizational Cynicism as A Factor that Affects the Organizational Change in the Process of Globalization and An Application in Karaman’s Public Institutions, Journal of Economics, Financeand Administrative Sciences, 37(2011):104-121.

Kim E, Glomb TM. (2014). Victimization of high performers: the roles of envy and work group identification, Journal of Applied Psychology, 2014 Jul;99(4):619-34.

Kim S, O’Neill W, & Cho H. (2010). When does an employee not help coworkers? The effect of leader-member exchange on employee envy and organizational citizenship behavior, International Journal of Hospitality Management, 29(3):530-537.

Mahdiuon R, Ghahramani M, RezaiiSharif A. (2010). Explanation of organizational citizenship behavior with personality, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5(2010):178-184.

Menon T, Thompson L. (2010). Envy at work, Harvard Business Review, 88(4):74-79.

Munir Y, Khalifah ZB, Asif T, & Khan H. (2014). Interactive effect of organizational cynicism on perception of organizational politics and citizenship behavior, International Journal of Information Processing and Management, 5(1):18-27.

Nafei WA, Kaifi BA. (2013). The impact of organizational cynicism on organizational commitment: An applied study on teaching hospitals in Egypt, European Journal of Business and Management, 5(12):131-147.

Nandedkar AP. (2011). Examining the Knowledge Sharing and Uncivil Behavior of Envious Employees: An Affective Events Theory Perspective, University of Texas-Pan American.

Özler DE, Atalay CG. (2011). A research to determine the relationship between organizational cynicism and burnout levels of employees in health sector, Business and Management Review, 1(4):26-38.

Peplinski MS. (2014). Perceived organizational support, organizational cynicism and employee well-being, A thesis Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Applied Psychology at The University of Waikato.

Shahzad A, Mahmood Z. (2012). The mediating-moderating model of organizational cynicism and workplace deviant behavior: Evidence from banking sector in Pakistan, Middle-East, Journal of Scientific Research, 12(5):580-588.

Tekin İÇ, Beduk A. (2015). A Study on Measuring Public and Private Hospital Employees’ Organizational Commitment and Organizational Cynicism Levels: The Case of Konya, International Journal of Research in Business Studies and Management, 2(2):1-15.

Thompson G, Glasø L, Martinsen Ø. (2016). Antecedents and Consequences of Envy, Journal of Social Psychology, 156(2):139-153.

Turkmen F, Aykac E. (2017). The Association between Organizational Cynicism and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study, European Research Studies Journal, XX (44):742-753.

Valerie A, Miguel MT, Olga K, Theophilus BA, & Maria CF. (2015). The Relationship between social cynicism belief, social dominance orientation, and the perception of unethical behavior: A cross-cultural examination in Russia, Portugal, and the United States, Journal of Business Ethics, 146 (3):545-562.

Volpe RL, Mohammed S, Hopkins M, Shapiro D, Dellasega C. (2014). The negative impact of organizational cynicism on physicians and nurses, Health Care Manag (Frederick),33(4):276-288.

Wei F, Steven S. (2013). Tit for tat? Abusive supervision and counterproductive work behaviors: The moderating effects of locus of control and perceived mobility, Asia Pacific Journal of Management, 30(1):281-296.

Yasin T, Khalid S. (2015). Organizational Cynicism, Work Related Quality of Life and Organizational Commitment in Employees, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(2):568-582.

Yıldız S, Şaylıkay M. (2014). The effect of organisational cynicism on alienation, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109(2014):622-627.

Zlatan Krizan Z, Johar O. (2012). Envy Divides the Two Faces of Narcissism, Journal of Personality, 80(5):1415-1451.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.