palette
طراحی و آزمون الگویی از پیامدهای سازمانی برازندگی شغلی

چکیده

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش بررسی یک الگوی پیشنهادی است که در آن تاثیر برازندگی شغلی بر نیت ترک شغل و عملکرد شغلی با میانجی­گری استرس شغلی و توانمند سازی روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است که در سال 1394 انجام شد. الگوی پیشنهادی در یک نمونه­ی 256 نفری از پرستاران بیمارستان‌های اهواز که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، آزموده شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983)، پرسشنامه نیت ترک شغل كامن، فيچمن، جنكينز و كلش (1979)، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995)، پرسشنامه برازندگی شغلی آدامز، وبستر و بایراسکی (2010) و پرسشنامه عملکرد شغلی تن هورن و رو (1988) بودند. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثرهای واسطه­ای از تحلیل معادلات ساختاری و روش بوت استرپ استفاده گردید. یافته­ها بیانگر تطابق و برازش الگوی پیشنهادی با داده­های واقعی داشت. در مدل تأیید شده، استرس شغلی و توانمند سازی روانشناختی میانجی گر های مناسبی در تبیین تأثیر برازندگی شغلی بر عملکرد شغلی و نیت ترک شغل محسوب می‌شدند. بر اساس یافته‌های بدست آمده پیشنهاد می‌شود که برای ارتقای سطح عملکرد شغلی و ماندن کارکنان در سازمان، سازمان‌ها شرایطی را برای بهبود سطح استرس شغلی و برازندگی شغلی یا افزایش توانمندسازی روان‌شناختی فراهم آورند.

واژگان کلیدی
استرس شغلی-برازندگی شغلی -عملکرد شغلی- توانمندسازی روان‌شناختی -نیت ترک شغل

منابع و مآخذ مقاله

ارشدی، نسرین و شکر کن، حسین. (1386). بررسی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش با عملکرد و خشنودی شغلی با توجه به اثرهای تعدیل‌کننده استقلال کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منطقه اهواز، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار و تابستان 1386، دورۀ سوم، سال چهاردهم. 29-148.

بذرافکن، احسان. (1390) بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با سلامت روان، عملکرد شغلی و خشنودی شغلی با نقش میانجی‌گری استرس شغلی و نقش تعدیل‌کنندگی سرسختی روان شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

حاجب، اسما (1391) بررسی اثر هوش هیجانی بر رفتار مدنی سازمانی و قصد ترک شغل با میانجیگری خشنودی شغلی و عاطفه مثبت در یک شرکت صنعتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

خراسانی، اباصلت، سلیمانی، سعید، امیری فرح‌آبادی، جعفر. (1391). سهم و نقش راهبردهای خود رهبری در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان آموزش و پرورش. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. تابستان، 4(11): 115-95.

دمیری، حجت (1390) طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای مهم فشار روانی شغلی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

رحمانی، مریم. (1386) نقش شبکه‌های خرده وام‌دهی در توانمندسازی زنان مطالعه موردی روستای پشت رود بم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.

روح الهی، احمد علی. (1394). رابطه مالکیت روان‌شناختی با عملکرد شغلی کارکنان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. زمستان، 7(25): 131-120.

غفوری ورنوسفادرانی، محمدرضا (1387) بررسی رابطه جو روان‌شناختی در سازمان با توانمندسازی روان‌شناختی و کنترل شغلی در کارکنان یک کارخانه صنعتی در شهر اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

کلنی، سیمین دخت، حسین زاده ملکی، زهرا، جان بزرگی، مسعود. (1396). توانمندی‌های مثبت شخصیتی و الگوهای مقابله با استرس شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. تابستان، 9(31): 106-85.

گل پرور، محسن و حسين زاده، خيرالله (1390). الگوي ارتباط عدم تناسب فرد- شغل با فرسودگی هيجانی و تمايل به ترک خدمت: شواهدي براي الگوي استرس – نامتعادلی- جبران. فصلنامه روان‌شناسی کاربرد، سال 5، 1(17)، 41-56.

گل پرور، محسن، واثقی، زهرا و جواديان، زهرا (1390). عدالت سازمانی تعديل کننده رابطه استرس، گرانباري و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن. فصلنامه علمی - پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، سال دوم، شماره 4، 115-142.

معمار باشی اول، مژگان، صبری نظر زاده، راشین و عبد خدایی، محمد سعید (1391). رابطه احساس انسجام و عزت نفس با عملکرد شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. پاییز، 4(12): 78-66.

وهابی نژاد، نازنین (1390) اثر فشارزاهای روانی ناشی از نقش و تعارض کار/خانواده بر عملکرد شغلی و قصد ترک شغل با میانجی‌گری فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی شرکت ملی حفاری ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

Adams, G. A. , Webster, J. R. , & Buyarski, D. M. (2010). Development of an occupational embeddedness measure. Career Development International, 15(5), 420-436.

Angermeyer, M. C. , Bull, N. , Bernert, S. , Dietrich, S. , & Kopf, A. (2006). Burnout of caregivers: a comparison between partners of psychiatric patients and nurses. Archives of psychiatric Nursing, 20(4), 158-165.

Allen, D. G. (2006). Do organizational socialization tactics influence newcomer embeddedness and turnover?. Journal of management, 32(2), 237-256.

Cammann, C. , Fichman, M. , Jenkins, D. , & Klesh, J. (1979). The Michigan organizational assessment questionnaire. Unpublished manuscript, University of Michigan, Ann Arbor.

Chen, G. , Ployhart, R. E. , Thomas, H. C. , Anderson, N. and Bliese, P. D. (2011). ‘The power of momentum: A new model of dynamic relationships between job satisfaction change and turnover intentions’. Academy of Management Journal, 54: 1, 159–181.

Chen, I. H. , Brown, R. , Bowers, B. J. , & Chang, W. Y. (2015). Work‐to‐family conflict as a mediator of the relationship between job satisfaction and turnover intention. Journal of advanced nursing, 71(10), 2350-2363.

Cicolini, G. , Comparcini, D. , & Simonetti, V. (2014). Workplace empowerment and nurses' job satisfaction: A systematic literature review. Journal of Nursing Management, 22(7), 855-871.

Cohen, A. (2003). Multiple commitments in the workplace: An integrative approach. Psychology Press.

Cooper-Hakim, A. , & Viswesvaran, C. (2005). The construct of work commitment: testing an integrative framework. Psychological bulletin, 131(2), 241.

Crossley, C. D. , Bennett, R. J. , Jex, S. M. , & Burnfield, J. L. (2007). Development of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1031.

Fotinatos-Ventouratos, R. , & Cooper, C. (2005). The role of gender and social class in work stress. Journal of Managerial Psychology, 20(1), 14-23.

Gardner, B. , Rose, J. , Mason, O. , Tyler, P. , & Cushway, D. (2005). Cognitive therapy and behavioural coping in the management of work-related stress: An intervention study. Work & Stress, 19(2), 137-152.

Griffeth, R. W. , Hom, P. W. , & Gaertner, S. (2000). A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: Update, moderator tests, and research implications for the next millennium. Journal of management, 26(3), 463-488.

Hancock, J. I. , Allen, D. G. , Bosco, F. A. , McDaniel, K. R. , & Pierce, C. A. (2013). Meta-analytic review of employee turnover as a predictor of firm performance. Journal of Management, 39(3), 573-603.

Hassan, F. (2006). Leading change from the top line. Interview by Thomas A Stewart and David Champion. Harvard business review, 84(7-8), 90-7.

Holtom, B. C. , Mitchell, T. R. , Lee, T. W. , & Eberly, M. (2008). Turnover and retention research: A glance at the past, a closer review of the present, and a venture into the future. Academy of Management Annals, 2, 231–274.

Ibrahem, S. Z. , Elhoseeny, T. , & Mahmoud, R. A. (2013). Workplace empowerment and organizational commitment among nurses working at the Main University Hospital, Alexandria, Egypt. The Journal of The Egyptian Public Health Association, 88(2), 90-96.

Karavardar, G. (2014). Perceived organizational support, psychological empowerment, organizational citizenship behavior, job performance and job embeddedness: A research on the fast food industry in Istanbul, Turkey. International Journal of Business and Management, 9(4), 131.

Lee, T. W. , Mitchell, T. R. , Sablynski, C. J. , Burton, J. P. , & Holtom, B. C. (2004). The effects of job embeddedness on organizational citizenship, job performance, volitional absences, and voluntary turnover. Academy of Management Journal, 47(5), 711-722.

Li, H. , Ying, S. , Li, Y. , Xing, Z. , Shouqi, W. , Jie, Y. ,... & Jiao, S. (2018). Relationship between nurse psychological empowerment and job satisfaction: A systematic review and meta‐analysis. Journal of advanced nursing.

Masdia, M. (2009). Job satisfaction and turnover intention among the skilled personnel in TRIplc BERHAD (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia).

Meyer, J. P. , & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human resource management review, 11(3), 299-326.

Mitchell, T. R. , Holtom, B. C. , Lee, T. W. , Sablynski, C. J. , & Erez, M. (2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of management journal, 44(6), 1102-1121.

Morrell, K. , Loan‐Clarke, J. , Arnold, J. , & Wilkinson, A. (2008). Mapping the decision to quit: A refinement and test of the unfolding model of voluntary turnover. Applied Psychology, 57(1), 128-150.

Mouret, G. M. (2002). Stress in a graduate medical degree. The Medical Journal of Australia, 177(1), 10.

Moses, A. R. (2013). Understanding the Relationship of Job Embeddedness with Social and Human Capital: The Importance of Organizational Identification.

Nafei, W. (2015). Meta-analysis of the impact of job embeddedness on employee attitudes and employee performance: A study on commercial banks in Egypt. International Journal of Business and Management, 10(2), 196.

Naseem, K. (2018). Job Stress, Happiness and Life Satisfaction: The Moderating Role of Emotional Intelligence Empirical Study in Telecommunication Sector Pakistan. J. Soc. Sci, 4(1), 7-14.

Ng, T. W. , & Feldman, D. C. (2009). Occupational embeddedness and job performance. Journal of Organizational Behavior, 30(7), 863-891.

Ng, T. W. , & Feldman, D. C. (2010). The effects of organizational embeddedness on development of social capital and human capital. Journal of Applied Psychology, 95(4), 696.

Ouyang, Y. Q. , Zhou, W. B. , & Qu, H. (2015). The impact of psychological empowerment and organisational commitment on Chinese nurses’ job satisfaction. Contemporary nurse, 50(1), 80-91.

Oyeleye, O. , Hanson, P. , O’Connor, N. , & Dunn, D. (2013). Relationship of workplace incivility, stress, and burnout on nurses’ turnover intentions and psychological empowerment. Journal of Nursing Administration, 43(10), 536-542.

Parker, D. F. , & DeCotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational behavior and human performance, 32(2), 160-177.

Pološki Vokić, N. , & Bogdanić, A. (2007). Individual differences and occupational stress perceived: a Croatian survey. EFZG working paper series, (05), 1-15.

Ramin, A. K. , Azizan, A. Z. , & Ahmad, A. R. (2012). The relationship of job embeddedness and occupational commitment on propensity to stay among contact centre outsourcing employees.

Randhawa, G. (2004). Self-efficacy and work performance: An empirical study. Indian Journal of Industrial Relations, 336-346. Shahriari, S. (2011). Organizational Justice, Job Embeddedness, and Job Outcomes: A Study of Hotel Employees in Iran (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)).

Rothmann, S. , Scholtz, P. E. , Rothmann, J. C. , Fourie, M. (2002). The Relationship between Individual Variables and Work-Related Outcomes. International Council for Small Business, 47th World Conference, San Juan, Puerto Rico.

Seibert, S. E. , Wang, G. , & Courtright, S. H. (2011). Antecedents and consequences of psychological and team empowerment in organizations: a meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 96(5), 981.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.