palette
طراحی و آزمون الگویی از پیامدهای سازمانی برازندگی شغلی
نجمه خواجه, سمیه زائری, افسانه تاجیک

چکیده

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش بررسی یک الگوی پیشنهادی است که در آن تاثیر برازندگی شغلی بر نیت ترک شغل و عملکرد شغلی با میانجی­گری استرس شغلی و توانمند سازی روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد. این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است که در سال 1394 انجام شد. الگوی پیشنهادی در یک نمونه­ی 256 نفری از پرستاران بیمارستان‌های اهواز که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند، آزموده شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983)، پرسشنامه نیت ترک شغل كامن، فيچمن، جنكينز و كلش (1979)، پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995)، پرسشنامه برازندگی شغلی آدامز، وبستر و بایراسکی (2010) و پرسشنامه عملکرد شغلی تن هورن و رو (1988) بودند. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثرهای واسطه­ای از تحلیل معادلات ساختاری و روش بوت استرپ استفاده گردید. یافته­ها بیانگر تطابق و برازش الگوی پیشنهادی با داده­های واقعی داشت. در مدل تأیید شده، استرس شغلی و توانمند سازی روانشناختی میانجی گر های مناسبی در تبیین تأثیر برازندگی شغلی بر عملکرد شغلی و نیت ترک شغل محسوب می‌شدند. بر اساس یافته‌های بدست آمده پیشنهاد می‌شود که برای ارتقای سطح عملکرد شغلی و ماندن کارکنان در سازمان، سازمان‌ها شرایطی را برای بهبود سطح استرس شغلی و برازندگی شغلی یا افزایش توانمندسازی روان‌شناختی فراهم آورند.

واژگان کلیدی
استرس شغلی-برازندگی شغلی -عملکرد شغلی- توانمندسازی روان‌شناختی -نیت ترک شغل

منابع و مآخذ مقاله

منابع:

مرجع شماره یک: بذرافکن، احسان. (1390) «بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با سلامت روان، عملکرد شغلی و خشنودی شغلی با نقش میانجی گری استرس شغلی و نقش تعدیل کنندگی سرسختی ران شناختی در کارکنان اقماری شرکت ملی حفاری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

مرجع شماره دو: حسن زاده، روح الله، 1387، استرس شغلی»، انتشارات: مرکز تحقیقات فرهنگیان.

مرجع شماره سه: خراسانی، اباصلت، سلیمانی، سعید، امیری فرح آبادی، جعفر. (1391). سهم و نقش راهبردهای خود رهبری در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان آموزش و پرورش. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. تابستان، 4(11): 115-95.

مرجع شماره چهار: دمیری، حجت (1390) «طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای مهم فشار روانی شغلی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

مرجع شماره پنج: رحمانی، مریم. (1386) «نقش شبکه‌های خرده وام‌دهی در توانمندسازی زنان مطالعه موردی روستای پشت رود بم». پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.

مرجع شماره شش: روح الهی، احمد علی. (1394). رابطه مالکیت روان‌شناختی با عملکرد شغلی کارکنان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. زمستان، 7(25): 131-120.

مرجع شماره هفت: غفوری ورنوسفادرانی، محمدرضا (1387) «بررسی رابطه جو روان‌شناختی در سازمان با توانمندسازی روان‌شناختی و کنترل شغلی در کارکنان یک کارخانه صنعتی در شهر اصفهان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی صنعتی سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

مرجع شماره هشت: کلنی، سیمین دخت، حسین زاده ملکی، زهرا، جان بزرگی، مسعود. (1396). توانمندی‌های مثبت شخصیتی و الگوهای مقابله با استرس شغلی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. تابستان، 9(31): 106-85.

مرجع شماره نه: گل پرور، محسن و حسين زاده، خيرالله. (1390). الگوي ارتباط عدم تناسب فرد- شغل با فرسودگی هيجانی و تمايل به ترک خدمت: شواهدي براي الگوي استرس- نامتعادلی- جبران. فصلنامه روان‌شناسی کاربرد، سال 5، 1(17)، 41-56.

مرجع شماره ده: گل پرور، محسن، واثقی، زهرا و جواديان، زهرا (1390). عدالت سازمانی تعديل کننده رابطه استرس، گرانباري و خطرات شغلی با دلبستگی و تعهد پرستاران زن. فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره 4، 115-142.

مرجع شماره یازده: وهابی نژاد، نازنین (1390) «اثر فشارزاهای روانی ناشی از نقش و تعارض کار/خانواده بر عملکرد شغلی و قصد ترک شغل با میانجی گری فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی شرکت ملی حفاری ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

مرجع شماره 12. Adams, G. A., Webster, J. R., & Buyarski, D. M. (2010). Development of an occupational embeddedness measure. Career Development International, 15(5), 420-436.

مرجع شماره 13 . Angermeyer, M. C., Bull, N., Bernert, S., Dietrich, S., & Kopf, A. (2006). Burnout of caregivers: a comparison between partners of psychiatric patients and nurses. Archives of psychiatric Nursing, 20(4), 158-165.

مرجع شماره 14. Allen, D. G. (2006). Do organizational socialization tactics influence newcomer embeddedness and turnover?. Journal of management, 32(2), 237-256.

مرجع شماره 15. Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D., & Klesh, J. (1979). The Michigan organizational assessment questionnaire. Unpublished manuscript, University of Michigan, Ann Arbor.

مرجع شماره 16. Cohen, A. (2003). Multiple commitments in the workplace: An integrative approach. Psychology Press.

مرجع شماره 17. Cooper-Hakim, A., & Viswesvaran, C. (2005). The construct of work commitment: testing an integrative framework. Psychological bulletin, 131(2), 241.

مرجع شماره 18. Crossley, C. D., Bennett, R. J., Jex, S. M., & Burnfield, J. L. (2007). Development of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1031.

مرجع شماره 19 . Fotinatos-Ventouratos, R., & Cooper, C. (2005). The role of gender and social class in work stress. Journal of Managerial Psychology, 20(1), 14-23.

مرجع شماره 20. Griffeth, R. W., Hom, P. W., & Gaertner, S. (2000). A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: Update, moderator tests, and research implications for the next millennium. Journal of management, 26(3), 463-488.

مرجع شماره 21. Hassan, F. (2006). Leading change from the top line. Interview by Thomas A Stewart and David Champion. Harvard business review, 84(7-8), 90-7.

مرجع شماره 22. Holtom, B. C., Mitchell, T. R., Lee, T. W., & Eberly, M. (2008). Turnover and retention research: A glance at the past, a closer review of the present, and a venture into the future. Academy of Management Annals, 2, 231–274.

مرجع شماره 23 . Karavardar, G. (2014). Perceived organizational support, psychological empowerment, organizational citizenship behavior, job performance and job embeddedness: A research on the fast food industry in Istanbul, Turkey. International Journal of Business and Management, 9(4), 131.

مرجع شماره 24. Lee, T. W., Mitchell, T. R., Sablynski, C. J., Burton, J. P., & Holtom, B. C. (2004). The effects of job embeddedness on organizational citizenship, job performance, volitional absences, and voluntary turnover. Academy of Management Journal, 47(5), 711-722.

مرجع شماره 25. Masdia, M. (2009). Job satisfaction and turnover intention among the skilled personnel in TRIplc BERHAD (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia).

مرجع شماره 26. Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. Human resource management review, 11(3), 299-326.

مرجع شماره 27. Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J., & Erez, M. (2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. Academy of management journal, 44(6), 1102-1121.

مرجع شماره 28. Mouret, G. M. (2002). Stress in a graduate medical degree. The Medical Journal of Australia, 177(1), 10.

مرجع شماره 29. Moses, A. R. (2013). Understanding the Relationship of Job Embeddedness with Social and Human Capital: The Importance of Organizational Identification.

مرجع شماره 30. Nafei, W. (2015). Meta-analysis of the impact of job embeddedness on employee attitudes and employee performance: A study on commercial banks in Egypt. International Journal of Business and Management, 10(2), 196.

مرجع شماره 31. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2009). Occupational embeddedness and job performance. Journal of Organizational Behavior, 30(7), 863-891.

مرجع شماره 32. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2010). The effects of organizational embeddedness on development of social capital and human capital. Journal of Applied Psychology, 95(4), 696.

مرجع شماره 33. Parker, D. F., & DeCotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational behavior and human performance, 32(2), 160-177.

مرجع شماره 34. Pološki Vokić, N., & Bogdanić, A. (2007). Individual differences and occupational stress perceived: a Croatian survey. EFZG working paper series, (05), 1-15.

مرجع شماره 35. Ramin, A. K., Azizan, A. Z., & Ahmad, A. R. (2012). The relationship of job embeddedness and occupational commitment on propensity to stay among contact centre outsourcing employees.

مرجع شماره 36. Randhawa, G. (2004). Self-efficacy and work performance: An empirical study. Indian Journal of Industrial Relations, 336-346. Shahriari, S. (2011). Organizational Justice, Job Embeddedness, and Job Outcomes: A Study of Hotel Employees in Iran (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)).

مرجع شماره 37. Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.

مرجع شماره 38. Ten Horn, L. A., & Roe, R. A. (1988). De Delftse Meetdoos Voor Kwaliteit van Arbeid. Orientatie voor gebruikers [The Delft Measurement Kit Users Guide]. Delft University of Technology, Faculty of Technology and Society.

مرجع شماره 39. Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: path analyses based on meta‐analytic findings. Personnel psychology, 46(2), 259-293.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.