palette
شناسایی الگوی بهره وروی اعضای هیات علمی
علی رضا حیدری تفرشی, غلامحسین حیدری تفرشی, عباس خورشیدی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های بهره وروی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده‌ها کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و از نظر ماهیت اجرا، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصان حوزه بهره وری و اساتید دانشگاهی دارای سوابق پژوهشی و عملیاتی مرتبط با موضوع بهره وری بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی تعداد 17 نفر برای مصاحبه انتخاب شد. پس از انجام مصاحبه و جمع بندی اطلاعات، به مدد نظریه داده بنیاد اقدام به مقوله بندی و کدگذاری مفاهیم شد و الگوی نهایی بدست آمد. برای تعیین اعتبار درونی یافته‌ها، از تطبیق داده‌ها با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مصاحبه با افراد کانونی و اخذ نظرات و رهنمودهای گروهی از خبرگان استفاده شد و قبل از کدگذاری، بررسی نهایی به عمل آمد. به منظور تعیین اعتبار بیرونی یافته‌ها از تکنیک‌های حصول اشباع نظری، استفاده از رویه‌های ویژه کدگذاری و تحلیل نمادها و نشانه‌ها و توصیف غنی داده‌ها، بهره گرفته شد. به منظور تعیین روایی یافته‌ها نیز از تکنیک‌های جمع‌آوری داده‌ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده شد که همگی بیانگر اعتبار و روایی مناسب یافته‌های پژوهش بودند. نتایج بدست آمده نشان داد الگوی بهره وری اعضای هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی دارای 5 بعد، 16 مؤلفه و 103 شاخص است. ابعاد و مولفه‌های بدست آمده عبارتند از: آموزشی، پژوهشی، خدماتی، رشد حرفه‌ای و سازمانی.

واژگان کلیدی
الگوی بهره وری، آموزشی، پژوهشی، خدماتی، رشد حرفه‌ای و سازمانی

منابع و مآخذ مقاله

آقایی، رضا. حسینیان، شهامت. (1394). طراحی الگوی بهره‌ورسازی کارکنان با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: معاونت نیروی انسانی ناجا). منابع انسانی ناجا، 10(41): 32-1.

برادران، وحید. ولیجانی، مریم. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور. پژوهشنامه مالیات، 29(77): 184-165.

خورشیدی، عباس. مهدوی، مهدی. سلمانی قهیازی، احمد. (1387). عوامل و شاخص‌های مؤثر بر بهره‌وری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 2(5): 99-75.

رمزدن، پاول. (1380). یادگیری رهبری در آموزش عالی. ترجمه عبدالرحیم نوه ابراهیم و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پایه دامغان.

سانیال، بیکاس سی. (1379). نوآوری در مدیریت دانشگاهی. ترجمه ویدا میری و عبدالرحیم نوه ابراهیم. تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

عبدالهی، حسین. (1387). طراحی مدلی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران. رساله دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.

فرجی ارمکی، اکبر. آراسته، حمیدرضا. فراستخواه، مقصود. (1391). الگویی برای افزایش بهره‌وری پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت و برنامه در نظام‌های آموزشی، 5(8): 117-95.

محمدی، نبی اله. نجف بیگی، رضا. موسی خانی، مرتضی. عالم تبریز، اکبر. (1395). ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های ایران (در راستای بهره وری منابع انسانی). مدیریت بهره وری، 10(37): 157-180.

Abramo, G. D’Angelo, C. A. Costa, F. D. (2009). Research collaboration and productivity: Is there correlation? Higher Education, 57(2), 155-171.

Ashworth, H. (2010). Assessing Quality in Higher Education. Http://www.ERIC.com

Care, M. & Hanney, S. (2009). Indicators of Higher Education, Http://www.ERIC.com

Corley, E. A. Sabharwal, M. (2010). Scholarly collaboration and productivity patterns in public administration: Analyzing recent trends. Public Administration, 88(3), 627–648.

Dakik, H A. Kaidbey, H. Sabra, R. (2006). Research productivity of the medical faculty at the American University of Beirut. Postgrad Med J, 82: 462–464.

Enshassi, A. Mohammed, S. Mayer, P. & Abed, K. (2007). Benchmarking masonry labor productivity. International Journal of Productivity and Performance Management, 56(4): 358-368.

Fabel, O. Hein, M. Hofmeister, R. (2008). Research Productivity in Business Economics: An Investigation of Austrian, German and Swiss Universities. German Economic Review, 9, 506-531.

Gates, S. & Stone, A. (2005). Understanding Productivity in Higher Education. Http://www.ERTC.com

Harbour, J. L. (2010). Performance Environment. Http://www.ERIC.com

Jacob, B.A. Lefgren, L. (2011). The Impact of Research Grant Funding on Scientific Productivity. Journal of Public Economics, 95(1), 1168-1177.

Jung. Jisun. (2015). Faculty Research Productivity in Hong Kong across Academic Discipline. Higher Education Studies, 2(4): 1-13.

Kapelke, Steven. (2005). Recommendation on faculty workload and productivity.

Kern, Scott. (2011). Analytic model for academic research productivity having factors, interactions and implications. Cancer Biology & Therapy, 12(11): 949-956.

Khaki, G. (2007). Surplus a way to measure productivity, Institute of studies and training program, Tehran, 154.

Nurhudatiana. Arfika. Anggraeni, Adilla. (2015). Decision Tree Modeling for Predicting Research Productivity of University Faculty Members. International Conference on Data and Software Engineering.

Poole, William. (2005). Improving Productivity in Higher education. Webster University. St. Louis.

Porter, S. R. & Umbach, P. D. (2001). Analyzing faculty workload data using multilevel modeling. Research in Higher Education, 42(2): 171–196.

Resek, R. (2004). Productivity benefits of high education. From www.igpa.uiuc.

Sabharwal, M. (2010). Research productivity and career trajectories of women in public administration. In H. Leslie & M. J. D’Agostino (Eds.), Women in Public Administration: Theory and Practice. New York: Jones & Bartlett.

Sabharwal, Meghna. (2016). Productivity and Leadership Patterns of Female Faculty Members in Public Administration. Journal of Public Affairs Education, 19(1): 73–96.

Taheri, S. (2009). Productivity and its analysis in organizations. Tehran: Hastan publication, 170.

Wichian, Sageemas Na. Wongwanich, Suwimon. Bowarnkitiwong, Suchada. (2014). Factors Affecting Research Productivity of Faculty Members in Government Universities: Lisrel and Neural Network Analyses. Kasetsart J. (Soc. Sci), 30: 67-78.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.