palette
الگوی ساختاری نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی
شیوا حبیب زاده, بهناز مهاجران, علیرضا قلعه ای, محمد حسنی

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری است. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی، عملکرد سازمانی و تعهد سازمانی بود. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه شد. به ترتیب۸۷/۰، ۸۶/۰ و ۸۳/۰گزارش گردید. روایی پرسشنامه ها براساس تحلیل عاملی تاییدی نشان از روایی مطلوب سازه داشت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان واحدهای جهاد دانشگاهی شمال غرب کشور بود. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 206 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار AMOS 22 انجام شد. نتایج نشان داد که چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه علّی مستقیم دارد. همچنین چابکی سازمانی از طریق تعهد سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه علّی غیرمستقیم دارد. بنابراین لازم است مدیران واحدهای جهاد دانشگاهی  به منظور بهبود عملکرد سازمانی علاوه بر توجه بر پیاده سازی مولفه های چابکی سازمانی، از اقدامات لازم به منظور حفظ و ارتقا تعهد سازمانی کارکنان غافل نباشند.

واژگان کلیدی
تعهد سازمانی- چابکی سازمانی- عملکرد سازمانی- واحدهای جهاد دانشگاهی

منابع و مآخذ مقاله

اسماعیلی،مهدی؛ ربیعه،مسعود؛ حیدری،علی. (۱۳۹۲). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی. پاییز،۴(پیاپی۱۵): ۱۱۷-۹۵.

آقایی، میلاد؛ آقایی، رضا. (۱۳۹۳). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی. فصلنامه رشد فناوری. تابستان، ۱۰(پیاپی ۳۹): ۴۳-۳۷.

بخش چناری، امین رضا؛ عیدی، حسین؛ عباسی، همایون. (۱۳۹۴). تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. بهار،۲(پیاپی۵):۲۰-۱۱.

حسنی، محمد؛ حیدری زاد، زهرا؛ قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل. (۱۳۹۱). بررسی نقش و تاثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه مدیریت اسلامی. زمستان،۲(پیاپی ۴): ۳۲-۹.

حسین پور، داود؛ آذر، مهدی. (۱۳۹۰). بررسی رابطه سرمایه فکری، اجتماعی با عملکرد سازمانی از نظر مدیران و کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. تابستان، ۱۳۹۰(پیاپی ۷):۲۹-۱۹.

حیدری،مرضیه؛ سیادت،سید علی؛هویدا،رضا؛ شاهین،آرش. (۱۳۹۳). رابطه توانمندسازیهای تعالی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی شهر اصفهان. فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. بهار،۱(پیاپی ۱۷):۳۸-۲۱.

رمزگویان، غلامعلی؛ حسن پور، کاووس. (۱۳۹۲). بررسی رابطه بین تعهد و عملکرد کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی. مجله اقتصادی. ۳و ۴(پیاپی۱۳):۴۸-۳۳.

روح الهی، احمد علی؛ رجبی فرجاد، حاجیه. (۱۳۹۴). بررسی آثار خط مشی های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی. پاییز،۳(پیاپی۲۱):۱۳۰-۱۰۵.

سرداري، احمد؛ موسوي، ميرمحمد؛ بهرامي، حسين. (۱۳۹۵). پيش بيني عملكرد و تعهد سازماني بر اساس ابعاد و مولفه هاي هوش سازماني. مديريت بهداشت و درمان (نظام سلامت). بهار،۱(پیاپی ۱۹):۳۴-۲۵.

سلطانی، مرتضی؛ نجات، سهیل؛ جعفری کلیجی، خشایار. (۱۳۹۵). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر تعهد عاطفی کارکنان، نقش میانجی فرهنگ سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. زمستان، ۴(پیاپی ۱۵):۱۷۲-۱۴۵.

شفقت، ابوطالب؛ زاهدی، محمدجواد؛ نازک تبار، حسین؛ نازک تبار، حسین. (۱۳۹۲). تاثير تعهد سازمانى بر عملكرد شركت هاى صنعتى بر اساس الگوى مى ير و همكاران. فصلنامه بهبود مديريت. بهار، ۷(پیاپی ۱۹):۸۵-۷۰.

صفری، جلیل؛ مهدیزاده،مهران؛ عزیزی،علیرضا. (۱۳۹۴). طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش شایسته و برآورد عملکرد سازمان. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی. زمستان،۷(پیاپی ۲۲):۱۶۶-۱۴۱.

طبرسا، غلامرضا؛ شریفی، صدیقه؛ حسینی، سیداحمد. (۱۳۹۵). بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی. تابستان، ۲(پیاپی ۲۴):۱۳۶-۱۱۳.

عباس پور، عباس ؛ باروتیان، هدی. (۱۳۸۹). بررسی رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی (بر اساس مدل اچیو) در واحدهای ستادی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۸۸. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. بهار، ۱(پیاپی ۱۰):۳۷-۷.

فیض، داود؛ دهقانی سلطانی، مهدی؛ فارسی زاده، حسین؛ فرجی، الهام. (۱۳۹۵). تاثیر کار هیجانی و فرسودگی هیجانی بر تعهد سازمانی عاطفی: نقش میانجی رضایت شغلی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی. پاییز،۳(پیاپی ۱۹): ۵۰-۲۵.

قربانی زاده، وجه الله؛ حبیبی بدرآبادی، حسین؛ ابراهیم زاده، حسین. (۱۳۹۱). نقش تعدیل کننده فرآیند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی. زمستان، ۵(پیاپی۱۶):۱۶۱-۱۳۵.

مقیمی، سید محمد؛ امامی، فرزانه؛ کاظمی، معصومه. (۱۳۹۰). ارزیابی و الویت بندی شاخصه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی. پاییز و زمستان، ۲(پیاپی ۲۴):۶۰-۲۹.

میرسپاسی، ناصر؛ شبنم، فرشچی. (۱۳۹۱). چابک سازی بانک ها و تهیه ابزاری برای سنجش میزان چابکی سازمان در بانک های دولتی ایران. فصلنامه پژوهش های مدیریت. پاییز، ۲۳(پیاپی۹۶):۲۴-۱۱.

نيك پور، امين؛ سلاجقه، سنجر. (۱۳۹۱). بررسي وضعيت چابکي سازماني در سازمان هاي دولتي شهر کرمان. فصلنامه مديريت بهره وري (فراسوي مديريت). زمستان، ۶(پیاپی ۲۳):۵۴-۳۹.

یعقوبی، نورمحمد؛ شکری، علی؛ راحت دهمرده. (۱۳۹۱). مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. بهار و تابستان، ۱( پیاپی شماره ۱۱):۱۵۸-۱۳۳.

Allen, N. J. & Meyer, J.P. (۲۰۰۲).Affective, continuance, and normative commitment to the organization: an examination of construct validity, Journal of Vocational Behavior, ۴۹: ۲۵۲-۲۷۶.

Cheung, G. W. & Lau, R. S. (۲۰۰۷). Testing Mediation and Suppression Effects of Latent Variables: Bootstrapping With Structural Equation Models. Organizational Research Methods, ۱۱: ۲۹۶ – ۳۲۶. DOI: ۱۰.۱۱۷۷/۱۰۹۴۴۲۸۱۰۷۳۰۰۳۴۳.

Crocitto, Madeline and Youssef, Mohamed, (۲۰۰۳), Human Side of Organizational Agility, industrial management & data systems, ۱۰۳(۶): ۳۸۸-۳۹۷.

Hormozi, A. M. (۲۰۰۱), Agile manufacturing: the next logical step, Benchmarking an International Journal, ۸:۱۳۲-۱۴۳.

Lee, J. & Fecci, R. (۲۰۰۷). Perceived organization support & affective commitment .the mediating role of organization based self-esteem in the context of job insecurity. Journal of organizational behavior, ۲۸:۶۶۱-۶۷۹.

Luthans, F. , Avey, J. and Patera, J. , ۲۰۰۸, Experimental Analysis of a Web-based Intervention to Develop Positive Psychological Capital, Academy of Management Learning and Education, ۷: ۲۰۹-۲۲۱.

Meyer, J. P. & Herscovitch, L. (۲۰۰۱). ”Commitment in the workplace toward a general model” , Human Resource Management Review, ۱۱:۲۲-۳۵.

Milis, K. and Mercken, R.,(۲۰۰۴), The use of the balanced scorecard for the evaluation of information and communication technology projects ,International Journal of Project Management , ۲۲:۸۷–۹۷.

Neely, A. D. , Adams, C., Kennerley, M. (۲۰۰۲). The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Stakeholder Relationships. London: Financial Times/Prentice Hall.

Qin, R. Nembhard, D.A.(۲۰۱۰), Workforce agility for stochastically diffused conditions A real options perspective. International Journal Production Economics, ۱۲۵:۳۲۴-۳۳۴.

Scholl, Richard W. (۲۰۰۲), Human Research Strategies: Commitment and Approaches to Workforces Management, available from www.cba.uri.edu/scholl/notes/commitment [June, ۳, ۲۰۱۶].

Seggie, s, Achill,N.(۲۰۰۶). Does management commitment to service quality impact on Front line Emploees Affective & performance outcomes .www.proquest.com.

Sharifi, H, Zhang, Z.(۲۰۰۶) .methodology FOR Achieving Agility IN Manufacturing organizations: AN Introduction, Special LSSUE ON Agile Manufacturing, International Journal of Production Economics, ۶۲: ۴-۲۲.

Sulimun, A & Iles, P. (۲۰۰۰). Is continuance commitment beneficial to organization? Commitment performance relatively: a new look, Journal of managerial psychology, ۱۵:۴۰۷-۴۲۶.

Teo, T. & Noyes, J. (۲۰۱۲). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments, DOI: ۱۰.۱۰۸۰/۱۰۴۹۴۸۲۰.۲۰۱۱.۶۴۱۶۷۴.

Vieira, A.L. (۲۰۱۱). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach, New York: Springer.

Wasti, S. A. (۲۰۰۵). Commitment profiles: Combinations of organizational

commitment forms and job outcomes. Journal of Vocational Behavior, ۶۷: ۲۹۰-۳۰۸

Woods, M., & Gruning, S.(۲۰۰۸), Linking comprehensive performance assessment to the balanced score Card: Evidence from Hertfordshire county council. Financial accountability & Management, ۲۴: ۳۴۳-۳۵۹.

Yolles, M.,(۲۰۰۵),Organizational Intelligence, Journal of workplace learning, ۱۷:۹۹-۱۱۴.

Yusuf, Y., Sarhadi, M., Gunasekaran, A., (۱۹۹۹), Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes. International Journal of Production Economics, ۶۲: ۳۳-۴۳.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.