palette
عوامل موثر بر دلبستگی شغلی کارکنان با رویکرد فراتحلیل

چکیده

این تحقیق به شناسایی عوامل موثر بر دلبستگی شغلی در سازمان های داخل کشور با استفاده از رویکرد فرا تحلیل می‌پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل 54 پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دکترا و تحقیقات دلبستگی شغلی بود که تعداد 28 مورد با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدف‌مند به‌عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب تحقیق‌ها و طبقه‌بندی آنها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها و پایایی سطح معنی‌داری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر در بین دو فرا تحلیل‌گر به‌دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد از میان 46 اندازه اثر، بیست و دو اندازه اثر زیاد (بیشتر از 5/0)، سه اندازه اثر پایین (بین 1/0 تا 3/0) و بیست و یک اندازه اثر متوسط (3/0-5/0) است. همچنین نتایج نشان داد متغیر های توانمندی روانشناختی، سرمایه روانشناختی، حمایت سازمانی ادراک شده و کار معنادار دارای بیشترین اندازه اثر هستند و متغیر‌های رهبری خدمتگزار، الزامات شغلی و حمایت ادراک شده از همکار دارای کمترین اندازه اثر هستند.

واژگان کلیدی
دلبستگی شغلی-فراتحلیل- پیشایندها

منابع و مآخذ مقاله

اصلانپور جوکندان، محمد؛ هاشمی شیخ شبانی، اسماعیل؛ نعامی، عبدالزهرا. (1391). رابطه برخی منابع شغلی و شخصی با اشتیاق شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی گیلان. سومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران

امین بیدختی، علی اکبر؛ جعفری ، سکینه؛ مرادی، مجید. ( 1395). رابطة جامعه پذیری سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی هویت سازمانی. مدیریت سرمایه اجتماعی، 3 (4): 563-582

ايزدي، خليل و سيادت، سيد علي. (1395). بررسي رابطه بين مديريت كوانتومي با اشتياق شغلي و سازگاري شغلي كاركنان دانشگاه اصفهان. نوآوري هاي مديريت آموزشي، 11(3): 25-33

پورعباس، علي. (1387). اثربخشي شرکت درکارگاههای خودکارآمدی حرفه ای بر اشتياق شغلي کارمندان دانشگاه اصفهان. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان

جلیل پور، پیمان؛ اکبری، یحیی؛ پیروزفر، معصومه. (1392). رابطه کیفیت زندگی کاری و دلبستگی شغلی در بین کتابداران کتابخانه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 3(1): 51-66

حاجی حسنی، مهرداد و کاوه، منیژه. (1395). تعین سهم جهت گیری هدف، حمایت سازمانی ادراک شده و پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان زن شهرستان شهرکرد. مجله ارگونومی، 4(3): 1-10

خسروی، ولی اله. ( 1388). بررسی رابطه هویت سازمانی، انگیزش کارراهه و مالکیت روانشناختی با انگیزش شغلی و اشتیاق کاری درکارکنان یک شرکت صنعتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز

رفیعیان، امید. (1395). تاثیر سیستم های پاداش و جو سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت های خدمت محور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی

سالاروند، جهانگیر. (1395). بررسی نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین تبادل اجتماعی سازمان با رفتار کاری نوآورانه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی. دانشگاه شهید چمران اهواز

سودانی، میاثه؛ مصطفوی راد، فرشته؛ چین آوه، محبوبه. (1394). رابطه ساده و چندگانه متغیرهای فردی و سازمانی با دلبستگی شغلی در پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 4 (4): 42-53

شاه محمدي، انور؛ اردلان، محمدرضا؛ زندي، خلیل؛ سیف پناهی، حامد؛ فیضی، کاوه. (1394). رابطه رهبري معنوي و درگیري شغلی: مطالعه موردي کارکنان دانشگاه کردستان. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 5 (17): 135-156

شجاعی فر، زینب؛ مرزیه، افسانه؛ ناستی زایی، ناصر. (1396). رابطه اخلاق حرفه ای با مدیریت دانش و درگیری شغلی. مجله اخلاق زیستی، 7 (23): 17-28

ظريفي، فريبرز؛ يوسفي، بهرام؛ صادقي بروجردي، سعيد. (1391). ارتباط عدالت سازماني با دلبستگي شغلي در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلالامي ايران. مدیریت ورزشی، 15: 157-174

فقیه آرام، بتول؛ خادمی، محسن. (1396). رابطه حمایت سازمانی و جو سازمانی نوآورانه با اشتیاق شغلی کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 10 (1): 133-146

قراچه، سیفالله؛ دیره، عزت؛ امینی نژاد، غلامرضا. (1396). تعیین رابطه بین خود ارزشیابی هاي محوري با اشتیاق شغلی در زنان شاغل سرپرست خانوار کمیته امداد شهر اهواز. فصلنامه زن و جامعه، 8 (1): 37-56

قربانی زاده، وجه الله، ( 1394 ) روش تحقیق فراتحلیل با نرم افزار CMA2، نشر بازتاب

قلی پور، آرین؛ اصغری صارم، علی؛ امانی، جواد. (1391). محیط های حامی استقلال و عجین شدن با شغل در بین کارمندان دانشگاه تهران: نقش واسط نیازهای روانی اساسی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 2 (1): 91-112

كريمي، سيدبهاالدين؛ سلطانی، اكبر؛ نوظهوري، رامين؛ محمودي، فيروز. (1394). بررسي رابطه بين ادراك سياست هاي سازماني با خودكارآمدي شغلي و دلبستگي شغلي. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 7 (22): 82-93

كشتكاران، علي؛ كاوسي، زهرا؛ قلي پور، آرين؛ سهرابي زاده، ساناز؛ شرفي، زهرا. ( 1391). دلبستگي شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستا نهاي آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز. مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پياورد سلامت)، 6 (2): 147- 156

كيانى، فريبا و خدابخش، محمدرضا. (1392). بررسي قدرت پيش بيني كنندگي دلبستگي شغلي توسط حمايت ادراك شده از سرپرست و همكار. فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، 3 (3): 67-79

کوشازاده، سیدعلی و کوشازاده، فاطمه. (1393). رابطه عدالت سازمانی با تمایل به ترك خدمت کارکنان: نقش واسطه جو سکوت سازمانی، عجین شدن با شغل و تحلیل رفتگی. مجله مدیریت توسعه و تحول، 16: 61-69

کیوان آرا، محمود؛ شاهپوری، سمیرا؛ عریضی، حمیدرضا. (1393). رابطه عدالت سازماني با اشتياق شغلي و رفتار سازماني مثبت پرستاران با نقش ميانجي اهداف شغلي فردی آنان. نشریه پرستاری ایران، 27 (88): 22-33

مححقی، حسن. (1393). تدوین مدل اشتیاق شغلی با توجه به منابع شغلی‌ الزامات شغلی و سرمایه‌های روان‌شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی

مطوری، حمید هاشم. (1396). بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و حمایت سازمانی ادراک شده با اشتیاق شغلی پرستاران. نشریه روان پرستاری، 5 (2): 44-50

ملکی فراهانی، بهاره و جعفری، پریوش. (1393). نقش رهبری معنوی و سرمایه روان شناختی در اشتیاق شغلی معلمان در مدارس متوسطه دولتی دخترانه منطقه چهار تهران. نوآوری های مدیریت آموزشی، 10 (1):121-137

مهدی پور، احسان و بازمانده، طاهره. (1394). بررسی پیش بینی قدرت اشتیاق شغلی بر پایه متغیرهای هویت سازمانی، انگیزش کارراهه و مالکیت روان شناختی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران

مهرگان راد، مژگان. (1392). بررسی تعدیل گری هویت سازمانی کارکنان بر رابطه بین منابع شغلی و دلبستگی شغلی در سازمان های ادغام شده: مورد مطالعه جهاد کشاورزی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه فردوسی مشهد

میر حیدری، اشرف. (1391). رابطه یادگیری سازمانی، خودکارآمدی عمومی و مسیر شغلی با اشتیاق‌کاری مدیران در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان. پایان نامه دکتری تخصصی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه اصفهان

میرزادارانی، حمیده. ( 1392). اشتیاق شغلی دریچه ای به سوی اشتیاق شغلی. علوم اجتماعی، 62: 62-70

میرصفیان، حمیدرضا. (1395). بررسی سهم نسبی مدیریت کوانتمی بر مولفه های اشتیاق شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور. مدیریت اطلاعات سلامت، 13 (1): 42-47

ناستی زایی،ناصر و جناآبادی، حسین. (1395). رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. نشریه پرستاری ایران، 8 (1): 12-21

نصيري وليك بني، فخرالسادت؛ اردلان، محمدرضا؛ بهشت يراد، رقيه. ( 1394). بررسي تأثير صخره شيش هاي بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي سكوت سازماني ( مطالعة موردي: كاركنان زن دانشگاه بوعلي سيناي همدان)، زن در توسعه و سياست، 13(3): 377-398

نعامي، عبدالزهرا؛ تقي پور، آذين؛ نيسي، عبدالكاظم. (1390). روابط علي بين فرهنگ سازماني با اشتياق شغلي، انگيزش شغلي و رفتارهاي نوآورانه با ميانجي گري توانمندسازي روانشناختي. مجله علوم رفتاری، 5 (4): 325-333

نقی زاده، عباس؛ زاهد بابلا، عادل؛ آخربین، پیمان. (1391). نقش سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی در اشتیاق شغلی پرستاران. مجله سلامت و مراقبت، 15 (4): 71-79

هوشمند، فاطمه. (1395). تاثیر کار معنا دار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی دلبستگی شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه فردوسی مشهد

وقار سيدين، سيد ابوالفضل و سلمانی مود، مریم. (1393). ارتباط اشتیاق شغلی پرستاران با توانمندی ساختاری و بروز سوء رفتارهای کلامی و غیرکلامی در محل کار. فصلنامه مدیریت پرستاری، 4 (1): 18-27

یارمحمدزاده، پیمان و فیضی، ایوب. (1394). نقش میانجی دلبستگی شغلی در رابطه بین ویژگی های شغل و تعهد کاری کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 10 (38): 203-225

یوسفی، بهرام، عیدي پور، کامران؛ غلامی، سجاد. (1394). ارتباط بین سبک رهبري اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان هاي غرب کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2 (8): 57-63

Albrecht, Simon L. (2013). Work Engagement and the Positive Power of Meaningful Work. Advances in Positive Organizational Psychology, 1, 237 – 260

Anaza, N. A. & Rutherford, B. (2012). How organizational and employee-customer identification, and customer orientation affect job engagement. Journal of Service Management, 23(5), 616-639.

Balwant, Paul T. (2017). Stay Close! Leader Distance, Transformational Leadership, Engagement, and Performance in Teams. Management Education & Development, 1,85-107

Bowles, Blanche Boyd. (2013). the Glass Cliff: An Examination of the Female Superintendency in South Carolina. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Educational Administration College of Education University of South Carolina

Brown, Steven P, (2007). Job involvement. Steven G Rogelberg (Eitor). Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology. 1, 397-399.

Chen, Chien-Yu. Yen, Chang-Hua and Tsai, Frank C. (2014). Job crafting and job engagement: The mediating role of person-job fit. International Journal of Hospitality Management. 37, 21–28

Cohen, J. (1977). Statistical power Analysis for the behavioral sciences, New York: Academic press.

Demerouti E1, Bakker AB, de Jonge J, Janssen PP, Schaufeli WB.(2001). Burnout and engagement at work as a function of demands and control. Scand J Work Environ Health. 27(4):279-86.

Engelbrecht Amos S., Heine,Gardielle & Mahembe,Bright. (2017). Integrity, ethical leadership, trust and work engagement", Leadership & Organization Development Journal, 38)3(, 368-379

Hassan A. Ahmed F. (2011).Authentic leadership, trust and work engagement. International journal of human and social science. 6 (3), 164-170

Hassan, Arif. Hizam, Ibrahim. Al Jubari, Ali. (2010). Organizational justice and employee work engagement: LMX as mediator. International Business and Entrepreneurship Development, 5(2), 167-178

Haugsnes, Erik. (2016). Investigating the Effect of Organizational Climate on Work Engagement. Master Thesis. Department of Psychology UNIVERSITY OF OSLO

Hulkko-Nyman, K., Sarti, D., Hakonen, A., Sweins, Ch. (2012). Total Rewards Perceptions and Work Engagement in Elder-Care Organizations. International Studies of Management and Organization. 42(1). 24-49.

Kahn W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33, 692-724

Kanai-Pak M. (2009). Leadership behaviors that mitigate and empower Japanese nurses [Dissertation]. University of Arizona

Kulik, J. A. (2003). The Concept of Meta-analysis, International Journal of Education Research, 13(13)

Lambert EG. (2010). the relationship of organizational citizenship behavior with job satisfaction, turnover intent, life satisfaction, and burnout among correctional staff. Criminal Justice Studies. 23, 361-380

Laschinger HK, Wilk P. (2008).Empowerment, engagement and perceived effectiveness in nursing work environments: Does experience matter? J nursi manage.17 (5):636-646.

Laschinger HK, Wong CA & Greco P. (2006).The Impact of Staff Nurse Empowerment on Person-Job Fit and Work Engagement/Burnout. Nurs Admin Q. 30(4): 358–67.

Li, S. (2010). The Effectiveness of Corrective Feedback in SLA: A Meta- Analysis, Language Learning, 60.

Liorens, S., Schaufeli, W. B, Bakker, A & Salanova, M. (2013). Does a positive gain spiral of resources, efficacy belifs and engagement exist? Computers in Human Behavior. 23, 825 -841.

Macey, W. H & Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Paychology. 1, 3-20.

Macey, W. H., Schneider, B., Barbera, K.M., Young. S.A. (2009). Employee Engagement: Tools for Analysis, Practice, and Competitive Advantage. E-book, 224 pages

May, D.R., Gilson, R.L and Harter, L.M, (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 11-37.

Nigah N, Davis AJ, Hurrell SA. (2012). The impact of buddying on psychological capital and work engagement: an empirical study of socialization in the professional services sector. Thunderbird Int Busin Rev. 54(6):891-905.

Parker S. L., Jimmieson N. L., Amiot C. E. (2009). Self-determination as a moderator of demands and control: Implications for employee strain and engagement. Journal of Vocational Behavior, Article in Press,

Pierce, J., & Gardner, D. G. (2004). Self ­ esteem within the work and organizational context: A review of the organization based self-esteem literature, Journal of Management, 30: 591-602.

Pigott, T. D. (2012). Advances in Meta- Analysis. New York, springer

Rothbard, Nancy P. (2001), Enriching or Depleting? The Dynamics of Engagement in Work and Family Roles, Administrative Science Quarterly (ASQ) Journal, 46(4), 655-684

Rucker DD. Preacher KJ. Tormala Z L. Petty RE. (2011). Mediation analysisin social psychology: Current practices and new recommendations. Social andPersonality Psychology Compass. 5(6): 359–371.

Saks A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619

Salanova M, Leorens S, Peiro JM, Schaufei WB. (2014). the mediating role of job engagement. Journal of Managerial Psychology. 27, 600-19.

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66, 701–716.

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30, 893–917

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71–92.

Seligman, M. E. P , Steen, T. A. , Park, N. , & Peterson, C. (2005 ). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421

Sengers N. (2013). The role of Psychological Capital in the Job Demands-Resources Model: Work Engagement and Turnover intention in an international contact centre environment. Utrecht, Germany Utrecht University;

Sihag, P., & Sarikwal, L. (2014).Impact of Psychological Capital on Employee Engagement: A Study of IT Professionals in Indian Context, Management Studies and Economic Systems (MSES), 1 (2), 127-139.

Song, Z. Chon, K. Ding, G., & GU, C. (2015). Impact of organizational socialization tactics on newcomer job satisfaction and engagement: Core self-evaluations as moderators. International Journal of Hospitality Management, 46, 180-189.

Villavicencio, E., Jurado, S. & Valencia, A. (2014). Work engagement and occupational burnout: its relation to organizational socialization and psychological resilience. Journal of Behavior Health & Social Issues, 6(2), 45-55.

Wang, X., Liu, L., Zou, F., Hao, J. and Wu, Hui (2017). Associations of Occupational Stressors, Perceived Organizational Support, and Psychological Capital with Work Engagement among Chinese Female Nurses. BioMed Research International. 20, 1-11

Zaidi, N., Wajid, R.A., Zaidi, F.B., Zaidi, G.B. and Zaidi, M. (2012). The big five personality traits and their relationship with work engagement among public sector university teachers of Lahore. African Journal of Business Management, 7(15), 1344-1353,


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.