palette
رابطه مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و تنظیم هیجانی با سلامت‌روان در کارمندان بانک ملی

چکیده

چکیده:

هدف: پژوهش حاضربه منظور تعیین رابطه مهارتهای‌ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و تنظیم هیجان با سلامت‌روان در کارمندان بانک ملی شهرستان بندرانزلی اجرا شده است.

روش: جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان شعبه های بانک ملی شهرستان بندرانزلی می باشد(134). در این پژوهش 97 نفر از کارمندان بانک به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و  پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی جرابک (2004)، مقیاس مسئولیت پذیریCPI، تنظیم هیجانی گراس وجان(2003) و  سلامت‌روانGHQ-28 را تکمیل نموده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌هابااستفادهازآماره‌‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام صورت گرفت.

یافته­ها: مهارتهای‌ارتباطی(درک پیام کلامی و غیر کلامی، تنظیم عواطف و قاطعیت) با سلامت‌روان رابطه مثبت معنادار دارند و مهارتهای ارتباطی (گوش دادن و بینش در ارتباط) با سلامت‌روان رابطه منفی دارند. بین مسئولیت‌پذیری با سلامت‌روان همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد؛ ارزیابی مجدد و سرکوبی از مولفه های تنظیم هیجانی  با سلامت‌روان رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی مجدد به صورت منفی و معنادار و مسئولیت پذیری، درک پیام و قاطعیت به صورت مثبت و معنادار می­توانند سلامت‌روان را پیش‌بینی کنند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت­های ارتباطی و شناخت هیجانات و آموزش شیوه های مدیریت آن، می تواند باعث افزایش سلامت­روان کارکنان و در نتیجه کارآمدی بالاتر سازمان گردد.

 

 

واژگان کلیدی
کلید واژه: "تنظیم هیجان"_"سلامت روان"_"مهارت­های ارتباطی"_ "مسئولیت‌پذیری".

منابع و مآخذ مقاله

فهرست منابع

ارازی تیمور، عبدالصاح؛ قلی تمک، محمد‌رضا؛ و ایشانی، خلیل‌اله. (1393). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر مولفه‌های سلامت‌روان دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه. کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری،26 آذر، ایران.

بخشنده، سمیه. (1391). بررسی تفاوت در مهارتهای ارتباطی کارکنان و نقش آن در رضایت شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

بيگدلي، ایمان‌اله؛ نجفی، محمود؛ و رستمي، مریم.(1392). رابطه سبك هاي دلبستگي، تنظيم هيجاني و تاب آوري با بهزيستي رواني دردانشجويان علوم پزشكي. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.14، 729-721.

پور‌عباییان اصفهانی، محمدحسین؛ اسماعیلی، لیلا؛ دباشی، فرزانه؛ و امینی، م. (1395). اثربخشی موسیقی درمانی بر سلامت عمومی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 4، 41-49.

تقوی، محمد، رضا.(1385). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه‌ی سلامت عمومی. روانشناسی، 4.

جورج، ر؛ و کریستانی، ت. (1990). مشاوره، نظریه و کاربرد/ اهداف، فرایندهای مشاوره و روان درمانگری. ترجمه رضا فلاحی ومحسن حاجیلو(1386). تهران: رشد.

حسین‌چاری،مسعود؛ و فداکار،محمد مهدی. (1384).بررسی تاثیر دانشگاه برمهارتهای ارتباطی براساس مقایسه دانش‌آموزان و دانشجویان . دانشوررفتار، 15، 33-21.

درامامی، فاطمه. (1391 ). رابطه سبک رهبری و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت‌روان کارکنان. طب انتظامی، 1، 25-19.

رمضانی دیسفانی، علی. (1380). اثر بخشی آموزش مسئولیت‌‌پذیری به شیوه‌ی گلاسر بر افزایش بحران هویت دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان، پایانامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

سبزی، ندا. (1391). بررسی الگوی علی ابعاد شخصیت، هوش هیجانی، خود کارآمدی عاطفی و مهارت ارتباطی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه شیراز.

سهیلی، هرمز. (1387). بررسی رابطه خود شکوفایی با مسئولیت‌‌پذیری، جایگاه مهار خلاقیت در بین دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

صحرایی، ع. ( 1392 ). اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی کلامی و غیرکلامی بر عزت نفس و سلامت عمومی دانش‌آموزان راهنمایی مانه و سملقان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ساری.

صفرزاده، سحر؛ و مشاک، رویا. (1393). رابطه هوش معنوي و مسئوليت پذيري با احساس بهزيستي ذهني دردانشجويان، كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني.

قربان شیرودی، شهره؛ شفیع‌آبادی، عبدالله؛ و نورانی پور، رحمت اله. رابطه بین تیپ شخصیتی، مکان و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی و تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مصون‌سازی در مقابل استرس بر کاهش آن در کارکنان ایران خودرو. (1385). دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.27 -28، 125-148.

کلانتری، سمیه. (1389). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با مسئولیت‌‌پذیری و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد شوشتر.

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد شوشتر.

مشهدی، علی؛ قاسم پور، عبدالله؛ اکبری، ابراهیم؛ ایلبیگی، رضا؛ و حسن زاده، شهناز. (1392). نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،2، 99-89.

مصطفی نژاد، پرستو؛ و درتاج، فریبرز. (1390). اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر سلامت‌روان دانشجویان سال اول علوم بهزیستی دانشمگاه کرمان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 4، 89-72.

نریمانی، محمد؛ آریان پور، سعید؛ ابولقاسمی،عباس؛ و احدی، بتول.(1389). مقاسه ی اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر سلامت‌روان جانبازان شیمیایی. مجله ی روانشناسی بالینی.4،2، 61-72.

هجري پيكاني، ط؛ و بندري، س. (1391). رابطه بين مسئوليت پذيري و جايگاه مهار با نگرش هاي مذهبي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز. پايان نامه كارشناسي روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي واحداهواز.

یوسفی، فریده. (1385). رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسان ایران، 9.

Carroll, A. M., Houghton, S., Wood, R., Unsworth, K., Hattie, J., Gordon, L. & Bower, J. (2009). Self- efficacy and academic achievement in Australian high school student: The mediating effects of academic as portions and delinquency. Journal of Adolescence, 32, 797-817.

Chang, B. G., & Solomon, J. (2010). Stereotype threat test Anxiety, and specific self-efficacy as predictors of promotion Exam performance. Group& Organization management, 35, 77-107.

Choi, Y., Song, E.,& Oh, E. (2015). Effects of teaching communication skills using a video clip on a smart phone on communication competence and Emotional Intelligence in Nursing Students. Archives of Psychiatric Nursing, 29,90-95.

Constantin, E. C.,& Baiasa, C. C. (2015). Employee Voice –Key Factor in Internal Communication . Prosedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 975 – 978

Gross, J.J. (2002). Emotion regulation: Affective, Cognitive , and Social Consequences. Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41-54.

Juretic, J. (2008). Social and test anxiety and self-efficacy perception as predictors of exam success. Psychological Topics, 17, 15-36.

Kemper, J., Schilk, O., Reimann, M., Wnng, X., & Brettel.M. (2013) Competition-Motivated corporate social responsibility.Journal of Business Research. 66, 1956-1963.

Leahy R.L(2012). Emotion Regulation in Psychotherapy. New York : Guilford Press.

Management Journal, 14, 65-78.

Petrovici,A , & Debrescu, T. (2014).The role of emotional intelligence in building interpersonal. Social and Behavioral sciences , 116, 1405-1410.

Rahman, M.M., Gupta, D.A., & Moudud-Ul-Hug, S. (2012) Job satisfactionof female employees in financial institutions of Bangaldesh: A study on selected private commercial banks. Global Journal of Management and Business Research,12 ,49-55.

Sanera, T.,& Eyupoglub, S. Z. (2015). The Job Satisfaction of Bank Employees in North Cyprus.Procedia Economics and Finance, 23, 1457 – 1460

Sharma RD, Jyoti J (2009). Job satisfaction of university teachers: an empirical study. J. Serv. Res., 9,51-80.

Shrivastava, A., & Purang, P. (2009). Employee satisfaction of job satisfaction: Comparative study on Indian banks. Asian Academy of

Staniforth, B. (2015). Communication Skills in Social Work. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences,2, 284-290.

Williams, K., & zadiro, L.(2001).Ostracism : On being ignored, excluded, and rejected. In M. Leary (Ed.), Interpersonal rejection, Oxford : Oxford University Press.

Zlomke, K.R., & Hahn, K.S. (2010). Cognitive emotion regulation strategies: Gender differences and associations to worry. Personality and Individual Differences, 48(4), 408-413


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.