palette
طراحی و ارائه مدلی برای رهبری اصیل در سازمان امور مالیاتی کشور

چکیده

پژوهش حاضر با طراحی و ارائه مدلی برای رهبری اصیل در سازمان امور مالیاتی کشور با فن دلفی (کمی - کیفی) انجام شد. روش: روش پژوهش تحلیل محتوا و فن دلفی و محیط پژوهش منابع دست اول پایگاه‌های اینترنتی و بانک‌های اطلاعاتی معتبر در گستره زمانی 1388 تا 1398 در حوزه رهبری اصیل بود. به منظور جمع‌آوری مضامین اولیه به روش نمونه‌گیری هدفمند ملاک محور ۵۰ عنوان مقاله و کتاب داخلی و خارجی تا سر حد اشباع مورد مطالعه قرار گرفت. در فاز کمی محیط پژوهش شامل 1205 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در سال 1397 - 1398 بود که با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی ساده 296 انتخاب و به سیاهه 161 گوی‌های محقق ساخته در خصوص رهبری اصیل در سازمان پاسخ دادند. یافته‌ها: روایی صوری و محتوایی سیاهه در این پژوهش توسط متخصصان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. جهت سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از ۰٫۷ به دست آمد که نشان دهنده همبستگی درونی بالا در کدهای پایه است. نتایج نشان داد ابعاد و مؤلفه‌های رهبری اصیل در سازمان را می‌توان در 16 بعد اصلی و 161 مؤلفه شامل خودآگاهی، پردازش متوازن، وجدان درونی، شفافیت رابطه، دید استراتژیک، تعالی گرایی، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، ارزش آفرین، ایجاد انسجام فرهنگی، اعتماد ساز، الهام بخشی، توانمندسازی، پیشران بودن، مدیریت معنویی و جانشین پروری دسته‌بندی کرد. نتیجه‌گیری: با توجه به بارهای اصلی، مدل پژوهش از اعتبار مطلوبی برخوردار است. دید استراتژیک با بار عاملی (98/0) بیشترین عامل تعیین‌کننده در رهبری اصیل است.

واژگان کلیدی
رهبری اصیل، سازمان، مدل

منابع و مآخذ مقاله

بهرامی، شهاب.، علی جانی، و حسن.، غیبی، یگانه. (1396) تبیین الگوی رهبری اصیل، رفتار شهروندی سازمانی و اعتیاد به کار (مطالعه موردی: دبیران ورزش استان لرستان و کرمانشاه). مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی. 39(14)؛ 78-65.

درخشان، مژگان.، قنبری، خلیل.، زندی، سیروس.، و سیف پناهی، حامد. (1396). رابطه رهبری اصیل و شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان. نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 15(4)؛ 788-767.

کریمی، رضا.، بشلیده، کیومرث.، و هاشمی، سید اسماعیل. (1397) تأثیر رهبری اصیل بر سلامت روانی: نقش میانجی‌گرانه حیطه‌های زندگی کاری و خوداثربخشی مقابله شغلی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 19(4)؛ 12-1.

مرادی مقدم، مجید.، جعفری، سکینه.، و نبوی، مریم. (1397) روابط ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان. مجله نوآوری های مدیریت آموزشی. 11(2)؛ 84-67.

هادیان نسب، علی.، و ابراهیم پور، مصطفی. (1397) بررسی تأثیر رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی سازمان با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان). نشریه مدیریت فرهنگ‌سازمانی. 16(1)؛ 117-148

Adnan Adil. (2019). Authentic leadership and psychological capital in job demands-resources model among Pakistani university teachers, Journal International Journal of Leadership in Education Theory and Practice 12(3), 175-125

Al-qout, G. A. (2017). Historical research skills development in light of a training program for secondary stage history teachers. Journal of Education and Practice, 8(10), 38-53.

Behravesh A. M., Namin, B. H., İ brahim, H., Arasli, H., & Tunç, T. (2017). Does gender moderate the relationship between favoritism/nepotism, supervisor incivility, cynicism and workplace withdrawal? A neural network and SEM approach. Tourism Management Perspective.

Behravesh A. M., Yazdian T. F., & Behravesh, E. (2018). A riposte to ostracism and tolerance to workplace incivility: A generational perspective. Personnel Review, 47(2), 441–457.

Chad a. Hartnell. (2019). Aking stock of moral approaches to leadership:an integrative review of ethical, authentic, and servant leadership, racademy of management annals, 1(13);148–18

Elbaz, A. M., & Haddoud, M. Y) 2017(The role of wisdomleadership in increasing job performance: Evidencefrom the Egyptian tourism sector. Tourism Manage-ment, 63: 66–76

Erkutlu, H., & Chafra, J) 2017(Authentic leadership and organizational job embeddedness in higher education. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi DergisiHacettepe University Journal of Education, 32(2): 413 –426.

Fallatah, F., Laschinger, H. K. S., & Read, E. A) 2017(The effects of authentic leadership, organizational identification, and occupational coping self-efficacy on new graduate nurses’ job turnover intentions in Canada. Nursing Outlook, 65(2): 172 – 183.

Hoch, J. E., Bommer, W. H., Dulebohn, J. H., & Wu, D) 2018(Do ethical, authentic, and servant leadership explain variance above and beyond transformational leadership? A meta-analysis. Journal of Management, 44(2): 501 –529.

Mohameed Saud Mira and Khaled Odeh M. (2019). The mediating role of authentic leadership between the relationship of employee training and employee performance, 3rd ed.1999.

Barnett N. (2017). “Why authentic leadership is more important than ever,” Governance Directions, Vol. 69, No. 10, pp. 619-921, 2017.

Rutter, R., Nadeau, J., Lettice, F., Lim, M., & al Shamaisi, S. (2018). Place branding of seaports in the Middle East. Place Branding and Public Diplomacy, 14(3), 197-212.

Rutter, R., Nadeau, J., Lettice, F., Lim, M., & al Shamaisi, S. (2018). Place branding of seaports in the Middle East. Place Branding and Public Diplomacy, 14(3), 197-212.

Taber, K. S. (2017). The use o crobach’s LP ha when developing and reporting research instruments in science education. Research in Science Education, 1– 24. http://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2

Urban, N., Manakova, N., & Bielcheva, G. (2017). Socio-Economic and Regional Factors of Digital Literacy Related to Prosperity. Quality Innovation Prosperity, 1745, 124– 141. http://doi.org/10.12776/QIP.V21I2.942

Uhl-Bien, M., &Arena, M) 2018 (Leade rship for org aniza tional a da p tabili ty: A theoret Ica l synthes is an nd int egra tive framework. The Leadership Q uarterly, 29(1): 89 –104.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.