هیات تحریریه

سردبیر

  1. دکتر سیمین حسینیان, سردبیر
  2. سامانه ارزیابی نشریات, وزارت علوم تحقیقات و فناوری, Iran, Islamic Republic of

دبیر مقاله

  1. دکتر سیمین حسینیان, سردبیر