تماس با مجله

آدرس پستی

تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دفتر مجلات

تماس اصلی

سیمین حسینیان
سردبیر
دانشگاه شهید بهشتی
تهران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دفتر مجلات
تلفن ثابت: 29905340
فاکس: 29902420
ایمیل: caco@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir