دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و تبیین راه‌حل‌های ارتقای فرایند مربیگری سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

زهره چناری؛ مرتضی رضایی زاده؛ قنبر محمدی الیاسی؛ بهار بندعلی


2. مطالعه کیفی ابعاد و عوامل موثر بر شکل گیری طفره روی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

سهیلا مختاری؛ حسن رضا زین آبادی


3. اثربخشی مشاوره مسیر شغلی بر چالش های اشتغال زنان و کیفیت زندگی کاری آنان در صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

محمد رضا عابدی؛ سارا محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمیدرضا عریضی


4. بررسی نقش میانجی‌گری انطباق‌پذیری مسیرشغلی در ارتباط بین شخصیت و ارزیابی بنیادین خویشتن با آمادگی گذار دانشگاه به کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

شیوا شریفی؛ احمد صادقی


5. شناسایی عوامل موثر بر رهبری سخاوتمند با تاکید بر معنویت در محیط کار در آموزش و پرورش استان‌های شمال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

پرویز پقه؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی؛ فریدون آزما


6. بررسی عملی بودن آزمون استعداد بارت (2015) در هدایت تحصیلی شغلی دانش آموزان پایه نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

عدالت کریمیان؛ سیمین حسینیان؛ نورعلی فرخی؛ سیده منور یزدی


7. بررسی نقش میانجی اکتشاف مسیر شغلی در رابطه هوش هیجانی و یقین مسیر شغلی در دانش آموزان کلاس نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

نوری کعب عمیر؛ سید محسن احمدی؛ مهدی اکبرزاده


8. فراتحلیل همبسته‌های روانشناختی کارآفرینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

لیلا حشمتی فر؛ محمد جواد لیاقت دار؛ احمد عابدی


9. مطالعه پیشایندها و پیامدهای بی‌ادبی در محل‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

احمد عالی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی


10. کاربست مدل‌سازی ساختاری-تفسیری در طراحی الگوی جاودانگی مدیران در نظام‌بانکی ایران (مطالعه موردی: بانک سینا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

نسرین کوروش زاده؛ روح اله سمیعی؛ محمودرضا مستقیمی؛ دکتر طهمورث اقاجانی


11. آزمون مدل ساختاری باورهای فراشناختی و نشخوارهای ذهنی با عملکرد شغلی: نقش میانجی نشانگان تنیدگی ادارک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

ابراهیم نامنی؛ فاطمه دهنوی


12. اثربخشی برنامه آموزش بهبود کیفیت زندگی کاری بر تعارض کار-خانواده و خودشکوفایی کارکنان بر اساس نقش تعدیل گر امنیت شغلی ادراک شده و خوش بینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

امین برازنده؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری؛ محمد رضا عابدی


13. طراحی مدل جبران خدمات راهبردی شاغلین شرکت برق منطقه‌ای یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سمانه کارگریان؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری


14. تأثیر مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد سازه گرایی بر برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و انطباق‌پذیری مسیر شغلی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

انور دست باز؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی


16. جایگاه مهارت های شغلی مورد نیاز دانش آموزان درس کار و فناوری در اسناد بالادستی آموزش و پرورش: روش آنتروپی شانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

مهدی ملکی؛ محمد جواد لیاقت دار؛ محمد رضا نیلی


17. ارائه الگوی مدیریت توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

زهرا اربابیان؛ عباس خورشیدی؛ محمدرضا شهریاری؛ Mani Sharifi


18. پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه نهادینه شدن شغلی در بین کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

محمد رضا اردلان؛ فریبرز عرفانی زاده؛ وحید سلطانزاده


19. شناسایی و تبیین رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر در جهت بهبود قابلیت استخدام پذیری متقاضیان کار با استفاده از روش دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی


21. پیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی اجباری و ارادی از طریق ادراک ناامنی شغلی و ادراک استرس شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

علی مهداد؛ مریم السادات سجادی؛ فریناز آبشاهی


22. تحلیلی مردم‌نگارانه بر نوع نگاه به اشتغال (مورد مطالعه دانشجویان دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ حامد دهقانان


23. رتبه بندی ابعاد چهارگانه انطباق پذیری مسیرشغلی و ارائه شاخص ترکیبی از تجمیع مطالعات پیشین،یک پژوهش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

امیرحسن کوهی؛ نادر سلیمانی؛ حمید شفیع زاده


24. مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازه‌گرایی مسیر شغلی بر بهزیستی و انطباق-پذیری شغلی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سید هادی سید علی تبار؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


25. توسعه دانش حرفه ای معلمان با هدف ارضای نیازهای روانشناختی دانش‌آموزان: مولفه‌های درگیری تحصیلی و ادراک کنترل زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

ساناز دهقان مروستی؛ ولی اله فرزاد؛ ربابه نوری


26. ارائه مدل رضایت شغلی براساس اخلاق سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

آراس رسولی؛ سروه اسعدی؛ افسانه تاجیک


27. ارائه مدل پیش بینی رهبری اخلاقی بر اساس متغیرهای هنجاری و فردی (رفتاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

محمد نقی ایمانی؛ زهره یوسفی؛ اصغر شریفی


28. نقش وسواس در رشد مسیر شغلی، تصمیم گیری شغلی و هویت شغلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

فاطمه سلطان زاده جزی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ احمد صادقی


29. نقش واسطه‌ای تعالی‌یابی شغلی در رابطه بین انطباق‌پذیری مسیر شغلی با اشتیاق شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

سلمان زارعی


30. رابطه سرمایه ‏روان‌شناختی و اخلاق حرفه‌ای در پرستاران: نقش واسطه ‏ای مکانیسم‏ های دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

Asghar Jafari؛ عاطفه حنیفی


31. بررسی ویژگی های بومی افراد با جهت گیری متنوع در ایران و مقایسه آنها با کارآفرینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

ایمان یوسف زاده؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


32. تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی با نقش های هویت و درگیری شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

حاجیه رجبی فرجاد؛ وحیده السادات فرخجسته